Aarhus Kommunes indgreb mod anvendelsen af pesticider på lokal landbrugsjord har givet anledning til en række spørgsmål til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Ikke mindst Landbrug & Fødevarer har protesteret mod kommunens indsatsplaner, men ministeren henholder sig til oplysninger fra Miljøstyrelsen, der understreger, at hvis det er nødvendigt for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening, kan der efter en konkret vurdering ske en målrettet beskyttelse, og at Pesticidgodkendelsesordningen er en del af den generelle regulering, der har til formål at sikre grundvand og drikkevandsinteresser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis en kommune vurderer, at der er behov for en yderligere indsats, udover hvad der sikres gennem den generelle regulering, kræves en konkret vurdering, før ejeren af en ejendom kan pålægges en rådighedsindskrænkning om eksempelvis pesticidfri dyrkning, oplyser Esben Lunde Larsen.

Fuldstændig erstatning

Det understreges også, at rådighedsindskrænkningen kun kan gennemføres mod betaling af fuldstændig erstatning til grundejeren.

Det er en forudsætning, at kommunen eller vandforsyningen har forsøgt at indgå en frivillig aftale på rimelige vilkår med grundejeren. Alle ejendomme, herunder ejendomme, som anvendes til erhvervsmæssig brug, og ejendomme, der anvendes til private formål, eksempelvis beboelse, kan omfattes.

Omdrejningspunktet for Landbrug & Fødevarers præsentation er en opfordring til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at sikre, ?at Miljøstyrelsen melder præcist ud til kommunerne om

beskyttelsesniveauet overfor pesticider?.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konkret vurdering

Det noteres videre, at grundvandskortlægningens områdeudpegning ikke i sig selv kan bruges som argument for indsatsen mod pesticider.

- Miljøstyrelsen ved flere lejligheder har informeret kommunerne skal foretage en konkret vurdering af behovet, før en supplerende indsats for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser kan gennemføres, oplyser Esben Lunde Larsen.

Samtidig fremgår det af den allerede eksisterende Indsatsvejledning, at fund i grundvandet af sprøjtemidler, der ikke længere er godkendt til anvendelse, kan ikke umiddelbart tages som dokumentation for, at der på de pågældende arealer er en særlig risiko for udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet. Kommunerne bør derfor ikke isoleret set bruge fund af disse stoffer i sin vurdering af behovet for beskyttelse i et indsatsområde.