Man fristes næsten til at kalde balladen om anvendelsen af tetracyklin for "The Never Ending Story". Senest har Enhedslistens miljøordfører

Maria Reumert Gjerding bedt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen redegøre for processen omkring beslutningen om at nedsætte vægtningen med tetracyklin i den differentierede gult kort ordning fra 1,5 til 1,2, herunder hvem der traf beslutningen, hvornår den blev truffet og hvordan DTU's rådgivning blev inddraget i beslutningen. Ministeren oplyser blandt andet, at der i Fødevarestyrelsen høringsudkast var en vægtningsfaktor for tetracyklin, som blev sat til 1,5, og at han selv den 25. maj fik forelagt bekendtgørelsesudkastet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Orienterende notat

Samtidig modtog han et orienterende notat fra Fødevarestyrelsen om indførelse af det differentierede gule kort. I notatet er det uddybet, at Fødevarestyrelsen til udvikling af det differentierede gule kort nedsatte en arbejdsgruppe bestående af L&F (SEGES), Den Danske Dyrlægeforening (DDD), Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF), Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet (DTU-Vet), som blandt andet fastlagde principper for den nye model:

- Fødevarestyrelsen foreslog på baggrund af arbejdet i arbejdsgruppen diverse vægtningsfaktorer for de antibiotikatyper, der skulle omfattes af det "differentierede gule kort", herunder 1,5 for tetracyklin, forklarer Esben Lunde Larsen .

Justeret udkast

Han fik 24. juni blandt andet forelagt et justeret udkast til bekendtgørelse med et orienteringsnotat om indførelse af ny model for gult kort:

- Det fremgår af det endelige høringsnotat, at Fødevarestyrelsen med henvisning til de indkomne høringssvar har valgt at fastsætte vægtningsfaktoren for tetracyklin til 1,2. Fødevarestyrelsen henviser i sin begrundelse til, at Landbrug & Fødevarer, Veterinærmedicinsk industriforening og Dyrlægeforeningen alle har peget på, at en grænse på 1,5 for tetracyklin er for høj. Af forelæggelsen fremgår, at Fødevarestyrelsens indstilling blandt andet bygger på, at der ifølge DTU Veterinærinstituttet ikke foreligger evidens for, hvor hurtigt forbruget af tetracyklin vil ændre sig som følge af faktorens størrelse, forklarer ministeren, som godkender sagen den 28. juni.

Telefonnotat

26. september blev han orienteret om, at Fødevarestyrelsen på sagen havde journaliseret et telefonnotat, hvoraf det om DTUs udtalelse fremgår, at DTU vurderede ikke, at der var evidens for, at en udfasning ikke kunne realiseres med en faktor på 1,2. Men selvfølgelig ville incitamentet ved 1,2 være lavere end ved 1,5 - i sagens natur. Hvorfor det også må forventes at tage længere tid med en lavere faktor:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Denne oplysning om, at DTU skulle have udtalt, at en udfasning må forventes at tage længere tid med lavere faktor fremgik ikke af den sag, jeg godkendte den 28. juni. Det er korrekt, at det af coveret til forelæggelsen, som jeg godkendte den 28. juni, fremgik, at der ikke foreligger evidens for, hvor hurtigt forbruget af tetracyklin vil ændre sig som følge af faktorens størrelse, og at det også fremgik af coveret, at det bemærkes, at der med en faktor på 1,2 vil være et mere begrænset incitament til at vælge alternativer til tetracyklin end ved en faktor på 1,5. Det afgørende for min beslutning var imidlertid DTU's vurdering, hvorfor jeg valgte at følge en faktor på 1,2. Da det så sidenhen viste sig, at DTU's oplysninger ikke fyldestgørende fremgik, udsendte jeg den 26. september et brev til alle ordførerne samt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at mit beslutningsgrundlag i juni var ufuldstændigt, og at jeg i lyset af den nye oplysning om DTU's rådgivning besluttede at hæve faktoren for tetracyklin til 1,5 med ikrafttræden januar 2017, slutter Esben Lunde Larsen, der åbenbart har styr på kalenderen.