Abonnementsartikel

Med aftalen fastholdes et ambitiøst mål for at reducere pesticidbelastningen, mens kontrollen med ulovlige pesticider strammes.

Pesticider skal anvendes med fornuft, omtanke og med udgangspunkt i den nyeste forskning. Det er baggrunden for den nye plan for pesticidbrug for 2017-2021, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om.

Med den nye plan fastholdes målet om, at belastningen fra pesticider skal mindskes, og at den høje beskyttelse af grundvandet styrkes. Samtidig skærpes kontrollen med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider. For at forebygge at planter, svampe og skadedyr bliver resistente over for pesticider, er partierne blevet enige om, at det skal være muligt at få godkendt nye pesticider, som ikke udgør en risiko for grundvandet.

- Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en ambitiøs plan, hvor vi er enige om, at pesticider skal bruges mindst muligt. Derfor holder vi fast i den ambitiøse målsætning om at mindske belastningen fra pesticider. Samtidig er vi ikke bange for at følge anbefalingerne fra internationale forskere om at tillade flere nye pesticider, som ikke skader vores sundhed, grundvand eller miljø, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og fortsætter:

- Med aftalen sænker vi desuden gebyret for ansøgninger for mindre anvendelser af pesticider, der typisk anvendes på små arealer, for at fremme produktionen af blandt andet dansk frugt og grønt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Aftalekredsen bag Sprøjtemiddelstrategi 2013-16 satte i 2014 gang i en international vurdering af den danske grundvandsbeskyttelse og godkendelsesordningen for pesticider. I vurderingen anbefalede førende internationale eksperter blandt andet, at Danmark bør undersøge muligheden for at tillade flere pesticider for at forebygge resistens over for de pesticider, som danske landmænd bruger i dag. Det har Miljøstyrelsen vurderet og er nået frem til, at det kan gøres uden, at det går ud over beskyttelsen af grundvandet, vores sundhed og miljøet.

Planen for pesticidbrug indeholder en handlingsplan for at forebygge resistens ved brug af principper for godt landmandskab. Samtidig har aftaleparterne besluttet, at der i 2017 skal udarbejdes en handlingsplan om yderligere initiativer til beskyttelse i BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Desuden vil aftaleparterne indbyde KL til et partnerskab om grundvandsbeskyttelsen i BoringsNære BeskyttelsesOmråder.

Aftalekredsen bag den nye pesticidstrategi udtaler:

- For os er det centralt at styrke kontrolindsatsen overfor forhandlerne. Derfor er vi enige om en ambitiøs målsætning om at sænke antallet af overtrædelser hos forhandlerne fra 30 til fem procent i 2019. Samtidig stiller vi krav til, at den konventionelle landmand skal anvende dyser, som forhindrer, at pesticiderne fra den konventionelle landmand flyver over til den økologiske nabos frugt og grønt, siger landbrugsordfører Lise Bech (DF).

- Det er afgørende, at vi fastholder uændret høj beskyttelse af grundvandet og får styrket den nuværende indsats for at beskytte vores grundvand ved BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Derfor glæder det Socialdemokratiet, at partierne er enige om at styrke indsatsen og indbyde KL til at partnerskab for at skabe fremdrift i arbejdet. Desuden er vi tilfredse med, at der indføres et forbud mod sprøjtning med glyphosat 30 dage før høst i konsumafgrøder, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

- Ny teknologi skal bringes i spil i arbejdet med at nedbringe pesticidbelastningen, og derfor har det været vigtigt for Liberal Alliance, at vi sætter fokus på sprøjte- og præcisionsteknologi og på de uudnyttede muligheder, som teknologien giver os. Samtidig har det været centralt for os at følge op på de internationale eksperters anbefalinger til godkendelse og anvendelse af sprøjtemidler i Danmark. Liberal Alliance ser desuden frem til en drøftelse af pesticidafgiften i 2018, siger miljøordfører Carsten Bach (LA).

- Det er en mere moderne og ansvarlig tilgang at bruge for eksempel sædskifte til at undgå resistens fremfor at ville sprøjte sig ud af problemerne. Derfor er jeg glad for, at vi er enige om at lave en handlingsplan mod resistens med godt landmandskab i centrum, siger miljøordfører Ida Auken (RV).

- Vi har enestående grundvandskvalitet i Danmark ? det skal vi også have i fremtiden. Vi er glade for principperne for godt landmandskab skal være udgangspunktet for en handlingsplan mod resistens sådan, at ændrede dyrkningsmetoder kan føre til mindre brug af pesticider, siger miljøordfører Trine Torp (SF).

- Det er centralt for det Konservative Folkeparti, at vi har en effektiv kontrol med nye pesticider på markedet og hurtigt får dem, der kan skade vores miljø og grundvand, væk fra markedet igen. Vi vil derfor inden 2021 følge op på, hvordan de nye vurderingsprincipper har virket i praksis. Samtidig sætter vi ekstra ind på sundhedsforskningen og sikrer fortsat opdatering for vidensgrundlaget for at godkende og anvende pesticider, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).