Abonnementsartikel

Formanden for BL debatterer her et forslag om forbud mod at fortsætte hidtidige drift på 37.000 ha jord, der i dag drives landbrugsmæssigt - primært til afgræsning.

Miljøministeren og de røde partier har genfremsat et gammelt forslag, der tidligere er blevet afvist. Det drejer sig om cirka 37.000 hektar kulturenge, der ifølge forslaget ikke længere må gødskes, jordbearbejdes eller sprøjtes.

Arealerne mister derved deres græsningsværdi - hverken kreaturer, heste eller får vil længere blive sat til at pleje arealerne. Der er tale om enge, næringsrige, veldrevne jorde med god bonitet, der nu omlægges med en frekvens på maksimalt 7-10 år, eller gødes og sprøjtes i et eller andet omfang for at opretholde græsværdien på arealet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Årsagen til sprøjtningen kan være invasive arter, bjørneklo, flyvehavre eller urter, der er direkte skadelige for de græssende dyr, eller ukrudtspresset kan blive så massivt, at man enten må pløje eller sprøjte med godkendte og lovlige sprøjtemidler for at opretholde et godt græsningsareal.

Med forslaget må denne skånsomme pleje opgives - og de arealer, som nu hovedsageligt plejes af græssende dyr, vil springe i krat. Arealerne har hidtil i ly af græssende dyr og kokasser indeholdt et rigt varieret liv af både flora og fauna.

Med forslaget er det overvejende sandsynligt, at der indenfor få år ikke længere vil være kulturenge i Danmark. Arealerne vil jo vokse ud af den beskyttelsestilstand, de har nu. Til hvilken glæde?

Der er tale om et ekspropriativt forslag - til skade for naturen og uden gavn for almenvellet. Det må få konsekvenser i et retssamfund.