Landbrug & Fødevarer er generelt positive over for Økologisk Landsforenings udspil, men der er dog emner i udspillet, der er vigtigere at prioritere end andre, mener Hans Erik Jørgensen, der er formand for Landbrug & Fødevarers økologi-sektion.

- Vi er enige i at prioritere klimaindsatsen og at motivere landmænd gennem økonomiske incitamenter. Vi er også ambitiøse på den grønne dagsorden og ønsker at finde løsninger, der både gavner klimaet og landbrugets effektivitet og økonomi ? dvs. den dobbelte bundlinje, siger Hans Erik Jørgensen, der er formand for Landbrug & Fødevarers økologi-sektion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sektionen er derfor enig i, at der er brug for bedre politiske rammer, som landmanden kan operere under og frivilligt iværksætte flere klimaindsatser. Det er dog vigtigt at understrege, at klimaet er et globalt anliggende, hvilket der bør tages hensyn til, når man ser på klimatiltag i landbruget.

- Vi ønsker derudover flere midler til forskning og udvikling, så der kan komme flere og effektive klimavirkemidler, herunder klimavenlige staldteknologier, forskningsprojekt om kulstofopbygning i jorden mv.

Øget biogasproduktion

Landbrug & Fødevarer er også enige i, at biogasproduktionen skal øges ? og både i økologisk og konventionelt landbrug.

-Vi har brug for udbygning med biogasanlæg som grundlag for næringsstofforsyningen til en fortsat omlægning til økologi og som grundlag for bæredygtig recirkulering af næringsstofferne fra organiske restfraktioner. Biogas er helt afgørende for den grønne omstilling af landbruget og energisystemet.

Samtidig er udnyttelsen af husdyrgødning en del af løsningen i forhold til klimaforpligtelser, beskyttelse af vandmiljøet og opretholdelse af en bæredygtig, dansk fødevareproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udtagning af lavbundsjorde

Landbrug & Fødevarers økologi-sektion er åben over for mulighederne ved udtagning af lavbundsjorde. Især hvis der kunne blive tale om en frivillig ordning med fuld kompensation, ser L&F positivt på incitamenter til udtagning.

- Det er netop et effektivt klimavirkemiddel at tage nogle lavbundsjorde ud af drift, men vi skal sikre, at det ikke sker på bekostning af jorde, hvor der dyrkes højværdivarer såsom gulerødder og kartofler, siger Hans Erik Jørgensen.

Mere klimavenlig landbrugspolitik

Landbrug & Fødevarers økologi-sektion er også enige i, at EU's fælles landbrugspolitik skal motivere til klimahandling:

- Vi ser meget gerne ? som der også lægges op til i Kommissionens forslag ? at EU's landbrugspolitik indeholder incitamentsordninger, så de landmænd, der ønsker at gøre en større klimaindsats, kan få økonomisk støtte til det.

Europæisk- og danskproduceret foder

Landbrug & Fødevarers økologi-sektion støtter også op om en øget selvforsyningsgrad med proteinafgrøder:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kan også bakke om, at der dyrkes europæiske og danske proteinafgrøder, og at der kommer gang i bioraffinering, der kan tilvejebringe proteinfoder med den rigtige aminosyresammensætning, siger Hans Erik Jørgensen og tilføjer.

- I Seges arbejder vi også på at fremme bioøkonomien bl.a. ved at have fokus på dansk produceret planteprotein. Her er mange potentialer; bl.a. at producere proteiner, der kan fortrænge importeret sojaskrå til brug for fodring af vores husdyr.

Alternative proteiner, der kan laves i Danmark, kan være øget produktion af grønt protein fra fx græs og hestebønner samt øget udnyttelse fra rapsproduktionen. Fx vil omlægning af et areal på 100.000 ha til græs kunne erstatte 105.000 til 210.000 tons sojaskrå. En omlægning af 100.000 ha til græs vil samtidig reducere kvælstofudvaskningen med 3.000 til 5.000 tons.

Flere græsmarker

Landbrug & Fødevarers økologi-sektion ser også en øget andel af græsmarker i de økologiske sædskifter som et rigtig godt værktøj til at øge kulstofbindingen og samtidig opnå en bedre kvælstofbalance i den økologiske produktion.

- Seges Økologi Innovation arbejder sammen med universiteter og virksomheder på at udvikle bioraffinering af græsafgrøder, så græsdyrkningen på sigt kan blive endnu mere rentabelt, siger Hans Erik Jørgensen.