Benyttes et motordrevet køretøj på offentlig vej, skal det være ansvarsforsikret. Dette gælder alle traktorer og motorredskaber uanset registreringsforhold. Derudover findes der tre forskellige registreringsmuligheder

Registreringsmuligheder

1. Godkendte traktorer (Godkendt af Statens Bilinspektion) - Hvid nummerplade med sort kant - Mest almindeligt forekommende i landbruget

2. Registrerede traktorer - Hvid nummerplade med rød kant - Anvendes bl.a. af maskinstationer

3. Traktorer der hverken er godkendt eller registreret - Uindregistrerede

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En betingelse for at få en traktor godkendt er, at den overvejende skal anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskaber.

Kørsel med arbejdsredskaber må kun finde sted mellem dele af landbrugs-, gartneri-, eller skovbrugsejendommen. Det vil sige fra gård til mark og omvendt eller mellem to marker.

Transport af egne produkter må foregå mellem dele af en ejendom, samt til og fra en ejendom. Transporterer man produkter fra ejendommen, skal der være tale om egentlige landbrugsprodukter, eks. vis korn, frø og roer.

Transport af grus fra egen grusgrav på ejendommen er kun tilladt til andet sted på samme ejendom og altså ikke via offentlig vej. Opfyldning af en mergelgrav på ejendom nr. 2 er altså kun tilladt, hvis materialerne stammer fra ejendom nr. 2.

Transport til ejendommen er mere fleksibel - Her må man transportere varer, produkter og materialer, blot de bliver benyttet på ejendommen og i forbindelse med egentlig landbrugs-, skovbrugs- eller gartneriproduktion.

Traktoren må gerne anvendes til egentransport, altså kørsel på offentlig vej og uden redskaber eller vogne. Til gengæld må den ikke anvendes til persontransport, heller ikke når to eller flere personer skal ud til en mark for at samle flyvehavre.

Skal der transporteres personer som skal betjene et af traktoren trukket redskab, eks. vis en kartoffeloptager, må dette gerne finde sted.

Traktoren må aldrig anvendes til maskinstationsarbejde.

Registrerede traktorer

Hvis man ønsker at anvende traktoren udover de begrænsninger der findes for den godkendte og uregistrerede traktor, er den eneste mulighed at registrere den.

En registreret traktor - hvid nummerplade med rød kant - er ikke underlagt begrænsninger i anvendelsen - blot det sker indenfor færdselslovens rammer. Traktorer der tilhører- og anvendes af maskinstationer, skal i praksis altid være indregistrerede

Uindregistrerede traktorer

Er en traktor ikke-godkendt og ikke-registreret er den ikke udstyret med nummerplade.

Traktoren må gerne benyttes på færdselslovens område. En betingelse for at benytte en traktor uden nummerplader er, at den overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskaber. Hvis dette kan overholdes kan den anvendes af maskinstationer. Men i praksis skal maskinstationer altid registrere deres traktorer.

Traktoren må køre til og fra arbejdssted eller reparatør med arbejdsredskaber, der ved deres anvendelse trækkes eller drives af selv samme traktor. Kører traktoren med påhængsvogn skal denne enten være ulæsset eller læsset med redskaber der skal bruges til traktorens funktion. Det vil altså sige at en uregistreret traktor aldrig må køre med produkter, med undtagelse af materialer som skal anvendes sammen med brugen af redskabet.

Med andre ord skal kørslen have et arbejdsformål og ikke et transportformål.

Som arbejdsformål kan nævnes:

* Kørsel med gyllespreder læsset med gylle, når formålet er gylleudbringning

* Kørsel med vand og kemikalier i marksprøjten, når formålet er at sprøjte

* Snerydning med kost eller sneplov men ikke bortkørsel af sne

* Græsslåning

Som transportformål kan nævnes:

* Transport af husdyrgødning til markstak

* Kørsel med vandvogn med henblik på optankning af anden traktor med sprøjte

Den uregistrerede traktor skal altså anvendes til både transport og arbejdsfunktionen.For reglerne om egen- og persontransport, gælder de samme regler som for den godkendte traktor.

Motorredskaber

Et motorredskab er et køretøj konstrueret som arbejdsredskab og skal anvendes som sådan.

Motorredskabet må aldrig kunne køre mere end 30 km/t. Hvis hastigheden skal øges, skal det kræve en væsentlig konstruktiv forandring.

Motorredskabet er ikke påmonteret nummerplader.

Eksempler på motorredskaber:* Mejetærskere* Rendegravere* Gummihjulslæssere* Selvkørende roeoptagere* Skårlæggere

Ejerforhold

Den godkendte traktor skal tilhøre en ejer eller forpagter af en landbrugs-, skovbrugs-, eller gartnerivirksomhed. Hvis der er sameje om en traktor, skal medejerne alle være ejere eller forpagtere af landbrugs-, skovbrugs-, eller gartnerivirksomhed. Hvis samejet omfatter flere end to traktorer, eller hvis en af ejerne i samejet ved siden af ejer en eller flere traktorer, kan godkendelse ikke finde sted.

For ikke-godkendte og ikke-registrerede traktorer, er der ikke fastsat særlig regler om ejerforhold.