Danske andelsselskaber har forskellig praksis omkring åbenhed for pressen, når der holdes generalforsamling, regnskabsmøde eller repræsentantskabsmøder

Generalforsamlinger og årsmøder er stedet, hvor en forenings eller virksomheds handlinger og resultater bliver sat til debat, så medlemmerne og det øvrige samfund kan få et overordnet billede af aktiviteterne og resultaterne af disse.

Det er ikke mindst i landbruget, der bliver travlhed de kommende par måneder, og landboorganisationerne aflægger deres beretninger i fuld åbenhed med adgang for pressen til også at referere debatten, hvor kritisk den end måtte forløbe.

Men sådan er det ikke i alle de andelsselskaber, som de samme landmænd ejer og driver.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mens flere aktieselskaber både åbner for ejerne og pressen - og nogle supplerer endda med net-transmission fra generalforsamlingerne, møder man ikke den samme åbenhed i alle andelsselskaberne - og der er vidt forskellige begrundelser for, hvorfor pressens tilstedeværelse er uønsket, selv om de samme selskaber gerne vil bryste sig af stor åbenhed.

Hvis repræsentantskabsmøderne eller årsmøderne ikke er åbne for alle medlemmer, holdes der efterfølgende lokale informationsmøder, men trods dette får hovedparten af medlemmerne deres informationer om selskabet via enten medlemsblade eller via pressen, som altså ofte må hente sine oplysninger på anden hånd.

Maskinbladet har talt med lederne i nogle af landbrugets andelsselskaber om deres praksis.

Ønsker en åbenhjertig direkte dialog

Blandt andet holder DLG sine repræsentantskabsmøder lukket, også det årlige regnskabsmøde, hvor repræsentantskabet skal godkende regnskab og disponering.

- Vi ønsker en åbenhjertig direkte dialog med repræsentanterne på vore møder, og det får vi bedst uden en tredje parts tilstedeværelse, siger DLGs formand Niels Dengsø Jensen som begrundelse for, at pressen ikke har adgang.

- Jeg mener, vi har en meget åben afrapportering - også i forhold til andre selskaber, og det kræver fortrolighed.

- Efter regnskabsmødet holder vi pressemøde og møder for interessenter, hvor vi orienterer om de forhold, der har været fremlagt og debatteret. På den måde får vi adskilt tingene - vi får en forretningsmæssig diskussion med repræsentanterne og informerer samtidig åbent udadtil om vores forhold, siger Niels Dengsø Jensen.

- Vores mål er ikke at være en offentlig institution, men at drive en fornuftig forretning til gavn for vore ejere.

Mødet ville få en anden karakter

Arla Foods er et andet andelsselskab, der også inviterer pressen til - efter møderne - at blive orienteret om de beslutninger og diskussioner, der har fundet sted i repræsentantskabet.

- Vi har det godt med at være utroligt åbne på repræsentantskabsmøderne. Jeg er sikker på, mødet fik en anden karakter, hvis pressen deltog, siger Jan Toft Nørgaard, næstformand i Arla Foods.

- Beretningerne ville nok være det samme, men i debatten føler man sig mere fri, når pressen ikke er til stede ? især hvis man dummer sig undervejs i debatten. Man kan være mere fri og åben, når debatten er inden for egne rækker.

Er pressens udelukkelse af hensyn til repræsentanterne?

- Ja - og vi andre. Vi ønsker en fordomsfri debat i repræsentantskabet, og som jeg ser det, vil debatten blive påvirket af pressens tilstedeværelse. Også anderledes end hvis andre deltog, for vi inviterer interesseorganisationer og andre med til repræsentantskabsmøderne.

- Men vi har ikke beruftsverbot. Pressen kan jo ringe til alle repræsentanterne bagefter og spørge dem om, hvad der er sket. Og på de efterfølgende pressemøder svarer vi beredvilligt på alt. Den form føler vi os godt tilpas med, tilføjer næstformanden.

Jan Toft Nørgaard mener heller ikke, generalforsamlingerne i Arla kan sammenlignes med de stor aktieselskabers.

- Aktieselskaber henvender sig til mange interessenter, og selskaberne har brug for nye aktionærer. I Arla har vi ingen eksterne interessenter, og jeg mener, vores ejere er godt orienteret i forhold til ejere i et A/S, fordi vi internt er meget åbne over for hinanden.

Men Arla Foods har jo også en samfundsmæssig betydning ?

- Helt enig. Men hele Danmarks befolkning har interesse i A. P. Møller. I Arla er der ingen uden for ejerkredsen, der skal påvirkes, siger Jan Toft Nørgaard.

Arlas årlige regnskabsmøder er i øvrigt åbne for alle andelshavere. Det har ikke medført behov for store mødelokaler. Fem andelshavere har hidtil været det højeste antal tilhørere.

Det årlige regnskabsmøde efterfølges af regionale informationsmøder. Her er det op til den enkelte regionsformand, om man ønsker pressens tilstedeværelse.

Begrænsninger i ytringsfriheden har Arlas ledelse selv følt, da selskabet samarbejdede med et børsnoteret mejeriselskab í England.

- Vi kunne ikke informere om noget, der ikke forinden var meddelt via børsen. Det var virkelig en hæmsko for os i UK-arbejdet. Det var meget utilfredsstillende for både ledelsen, repræsentantskabet og andelshaverne, siger Jan Toft Nørgaard

- Jeg mener, demokratiet er meget mere åbent over for ejerne i et andelsselskab end i et aktieselskab, men andelsselskaber er ikke så velegnede til åbne møder for pressen som aktieselskaber.

Tradition for at invitere pressen

I Danish Crown inviteres pressen til det årlige repræsentantskabsmøde i november, hvor disponeringen af overskuddet skal besluttes.

- Vi har en tradition for at invitere pressen, og hvis vi havde følt pressens tilstedeværelse som en hæmsko, var den nok ikke blevet inviteret, siger Niels Mikkelsen, formand i Danish Crown.

Det er dog ikke alt, Danish Crown ønsker, pressen skal indvies i. Når dagsordenspunkterne efter frokostpausen omhandler datterselskabernes drift, lukkes dørene, og Danish Crown holder forud for det åbne repræsentantskabsmøde et såkaldt kladdemøde, der er lukket for pressen.

- Det holder vi for at vurdere, om der er opbakning til bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat. Det er en naturlig afbalancering af. Hvis vi kun holdt ét møde, ville det på dét møde kræve en større detaljeringsgrad.

Også de efterfølgende lokale møder er lukket for pressens repræsentanter.

- Vi føler, det er vigtigt med en helt åben dialog, og det kan vi få på et lukket møde, siger Niels Mikkelsen, der med tilfredshed noterer, at de lokale møder i stigende grad får tilslutning fra de andelshavere, der har stor erhvervsmæssig interesse i selskabet.

Niels Mikkelsen føler sig ikke fristet af at indføre internet-transmitterede generalforsamlinger som i de store aktieselskaber.

- Vi tager i stedet rundt og informerer vores ejere direkte. Det, mener vi, giver den bedste og tætteste kontakt.

Danish Crown-formanden vil dog ikke lægge sig fast på, at afviklingen af repræsentantskabsmøde og efterfølgende lokale informationsmøder fortsætter uændret.

- Vi evaluerer hvert år hele processen og vurderer fra år til år, om det skal foregå, som det plejer, siger Niels Mikkelsen.

Skal kunne tåle at stå i pressen

- Det, jeg siger, skulle gerne kunne tåle at stå i pressen, og jeg har ikke oplevet det som en hæmsko, at pressen deltager i vores generalforsamling.

Det siger Leif Haubjerg, formand for Vestjyllands Andel, og selv om pressen ikke decideret bliver inviteret, er den velkommen til at reagere på den generelle annoncering om det årlige regnskabsmøde.

- Jeg mener heller ikke, det har bremset direktøren i at informere om driften. Hensynet til konkurrenter har ikek været et problem, siger Laif Haubjerg.

- Vi havde samme indgangsvinkel i de tidligere fusionerede selskaber, men det er fortsat et mindre selskab med kun 3.500 andelshavere, siger formanden, der normalt kan tælle 250-300 andelshavere til den årlige generalforsamling.

Overvejer løbende informationsformen

I Danish Agro har man ikke en fast skabelon for pressens deltagelse.

- Vi holder en generalforsamling, hvor alle medlemmer har adgang. Tidligere har pressen også deltaget, men de seneste år har vi inviteret pressen selektivt til en orientering om det væsentlige i selskabets drift. Det, synes vi, har givet både en bredere og dybere omtale af virksomheden, siger Jørgen H. Mikkelsen, formand for Danish Agro.

- Jeg tror ikke, pressens tilstedeværelse vil medføre en anden debat på generalforsamlingen, så det har ikke været det, der har været styrende for vort valg. Vi har blot forsøgt at indrette os, så de væsentligste ting kommer til at stå stærkere.

- Men vi ønsker et godt, åbent og tillidsfuldt samarbejde med pressen, og vi overvejer løbende, hvordan vi bedst håndterer det. Vi er jo et selskab, der er vokset meget, og derfor skal vi hele tiden vurdere vore forpligtelser til at informere udadtil. Så næste år er det måske en ny form for dialog med pressen, vi vil vælge, siger Danish Agro-formanden.

Generalforsamlingen følges op af områdemøder, der er lukkede i forhold til pressen.

Andelsforum giver plads til de frække spørgsmål

I Tican indførte man for tre til fire år siden et "Andelsforum", som har holdt møder forud for generalforsamlingen og andre tidspunkter på året, hvor der er aktuelle emner, som bestyrelsen ønsker at drøfte med sine ejere.

- Man kan godt sige, at et af formålene var at have et møde uden pressens tilstedeværelse, så andelshaverne kunne stille de "frække" spørgsmål og vi kunne give ekstra uddybende forklaringer, som vi kun ønsker skal tilgå ejerkredsen, siger Ove Thejls, administrerende direktør i Tican.

- Men vi diskuterer løbende, om vi skal holde disse møder. Nogle andelshaver mener ikke det er nødvendigt, og vi har ikke endeligt besluttet, om vi holder møde i Andelsforum forud for generalforsamlingen i år.

Har ikke lagt bånd på emner, der behandles

DLF amba, der ejer DLF/Trifolium A/S, inviteres andelshaverne, interesseorganisationer og pressen til den årlige generalforsamling.

Benny Kirkebække Christensen har ikke lagt bånd på emner i sin beretning på grund af pressens tilstedeværelse og mener heller ikke, det er tilfælde for den administrerende direktør Truels Damsgaard, der beretter om arbejdet i forretningsdelen, DLF/Trifolium A/S.

- Jeg har aldrig følt, at der var nogen, der mistænkte mig for at vide noget, jeg ikke ville fortælle, siger Benny Kirkebække Christensen med et smil.

- Vi har et midtvejs repræsentantskabsmøde, som holdes lukket. Her drøfter vi strategier og andre forhold af intern karakter.