Lyt til artiklen:

Glyfosat bruges ofte forkert

00:00
Hastighed: ???x
07:05

Gennem mange år har det mest solgte pesticid i Danmark været glyfosat. Glyfosat anvendes til total ukrudtsbekæmpelse, for eksempel til fjernelse af kvik efter høst eller på områder, man ønsker fri for plantevækst, for eksempel indkørsler med videre. Glyfosat adskiller sig fra hovedparten af pesticiderne på markedet på to måder:

  • Det bindes til jord cirka som fosfor og er uafhængigt af jordens indhold af organisk stof.
  • Det nedbrydes relativt let af jordens mikroorganismer sammenlignet med de fleste pesticider.

Glyfosat kan derfor i princippet bruges med stor sikkerhed i forhold til grundvandsforurening - en stærk binding til alle jorde og en hurtig nedbrydning gør det til et "vidundermiddel", og der er derfor meget få restriktioner på anvendelsen sammenlignet med andre pesticider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et problem er, at glyfosat alligevel findes i for store mængder i grundvand mange steder i forhold til grænseværdierne, og hvad kan det så skyldes?

Det er nok primært et spørgsmål om anvendelsesmåden. Glyfosat anvendes i landbruget nemlig stort set kun i sensommeren og efteråret, hvor planternes vandoptag er meget reduceret, og der er derfor en større risiko for udvaskning, da grundvandsdannelsen primært foregår efterår og vinter (se figur 1).

rich-media-3
.

Nemt nedbrydeligt

Glyfosat nedbrydes som regel nemt af jordens mikroorganismer, når det er tilgængeligt for disse. Vi undersøgte tidligere, at glyfosat nedbrydes relativt hurtigt ved 20 grader i jorde, hvor sorptionen selvfølgelig var central ved vurdering af glyfosats risiko for udvaskning. I dette studie undersøgte vi ikke nedbrydning ved lavere temperaturer, og det er selvfølgelig centralt, når vi taler om efterårsanvendelse af glyfosat. Man kan spørge, hvorfor vi har undersøgt nedbrydningen af glyfosat i dansk jord ved temperaturer op til 30 grader. Det giver imidlertid mening, idet jordtemperaturen om sommeren nemt kommer over 20 grader, når plantevæksten er fjernet og jorden er bar.

rich-media-4
.

Glyfosats nedbrydning og andre pesticider

I et stort sammenlignende studie af pesticiders nedbrydning i forskellige A-, B- og C-profiler fra sandede jorde har vi undersøgt nedbrydningen (mineraliseringen) af glyfosat sammenlignet med et andet pesticid (hormonmidlet MCPA).

Disse forsøg er alle udført ved 10 grader. I figur 3 kan man se, at der er stor forskel på, hvor meget MCPA og glyfosat nedbrydes (mineraliseres) i de femten forskellige sandede landbrugsjorde, men det er også nemt at se, at glyfosat generelt nedbrydes mindre, og at glyfosat nedbrydes betydelig dårligere i B- og C-horisonterne end i pløjelaget (se kilde 3).

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-6
Glyfosat anvendes i landbruget nemlig stort set kun i sensommeren og efteråret, hvor planternes vandoptag er meget reduceret, og der er derfor en større risiko for udvaskning, da grundvandsdannelsen primært foregår efterår og vinter. Foto: Agrofoto.

I et andet studie fra 2008 (se kilde 7), hvor vi undersøgte nedbrydningen af glyfosat på 51 forskellige steder i samme mark, viste vi, at nedbrydningen af glyfosat var afhængig af den mikrobielle aktivitet i de forskellige jordes pløjelag.

Det tolker vi som, at nedbrydningen af glyfosat ikke i sig selv giver tilstrækkelig næring til, at forskellige mikroorganismer kan leve på glyfosat som eneste kulstofkilde.

Denne såkaldt co-metabolske nedbrydningsvej har betydning for jordens mikroorganismers mulighed for at nedbryde glyfosat og betyder med andre ord, at hvis glyfosat forlader rodzonen med stor mikrobiel omsætning, skal man ikke vente, at det bliver nedbrudt af betydning i for eksempel B- eller C-horisonten eller i grundvandet.

rich-media-7
.

Binding til jorden

Glyfosat bindes til den uorganiske del i jorden. Populært sagt binder ler (aluminiums- og jernoxider) fosfor stærkt, og eftersom glyfosat 'stritter' med et fosformolekyle, bindes glyfosat let til ler - især hvis leret ikke er dækket af andet organisk stof (se kilde 2).

Dette er en modsætning til de fleste andre pesticider, der primært bindes til organiske partikler i jorden. Indholdet af organisk stof er omvendt proportionalt med glyfosats evne til at bindes til jorden (se kilde 3). Dette er omvendt af de fleste pesticider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Glyfosat bindes i udgangspunktet stærkt, og det er en af de vigtigste grunde til, at udvaskningen af stoffet under normale forhold forventes at være meget lav. Glyfosats særlige måde at bindes på har også betydning, når glyfosat anvendes som total herbicid på befæstede arealer (asfalt og fliser).

I et nyere studie (se kilde 1) fandt vi stor forskel på afstrømningen af glyfosat. Når glyfosat blev udbragt på asfalt, skete der kun i begrænset grad binding til asfalten, mens glyfosat kun afstrømmede i mindre grad efter udbringning på fliser.

Jordtemperatur, plantedække og nedbrydning

Glyfosat nedbrydes hurtigere ved høje temperaturer end ved lave. Jordbundstemperaturerne i Danmark er meget variable og afhænger naturligvis af plantedække og så videre. Vi kender alle fornemmelsen om sommeren af, at solen har varmet fliserne op, så man ikke kan købe is i friluftsbadet uden at have sko på.

Jordtemperaturen på et areal uden plantedække er meget mere variabel, end hvis arealet er plantedækket - det skyldes selvfølgelig, at solens stråler kan opvarme overfladen, men også at udstrålingen er højere, hvis der ikke er et plantedække til at lave en 'dyne'.

Glyfosat er et uspecifikt herbicid der sprøjtes på bladene og slår al plantevækst ihjel. Der er derfor en anderledes forventning til nedbrydningshastigheden om sommeren, når solen har magt, end om efteråret, hvor solens indflydelse på opvarmningen af jorden er begrænset.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det kan ses af figur 4, at jordtemperaturen i overfladen af jorden er 15-20 grader i jord uden vegetation sammenlignet med en plantedækket (40 centimeter plantedække) jord.

rich-media-11
.

Om sommeren vil en jord, der er sprøjtet med glyfosat og afgrøden nedvisnet, derfor have en højere temperatur til glæde for nedbrydningen ifølge Strange-Hansen et al (se kilde 6).

rich-media-12
Gennem mange år har det mest solgte pesticid i Danmark været glyfosat. Foto: Agrofoto.

Problemet er måden, vi bruger glyfosat på Det er min påstand, at det er den måde, vi bruger glyfosat på, som er det, der betyder mest i forhold til risikoen for forurening af vandmiljøet. Den mest betydende situation for anvendelsen af stoffet er, at vi bruger glyfosat til bekæmpelse af kvik i stubmarken i det sene efterår på et tidspunkt, hvor jorden er blevet så kold, at den biologiske nedbrydning er gået i stå.

Samtidig er grundvandsdannelsen begyndt igen, da nettonedbøren er blevet positiv. Hvis man ønsker en større sikkerhed for, at glyfosat ikke forurener vandmiljøet, skal man altså gå efter at forbyde anvendelse af glyfosat efter 1. september.

Artiklen er tidligere bragt i DM BIO temamagasinet med titlen "Miljøkemiens lurende udfordringer" (nr. 3, september 2023). DM BIO er et fagligt fællesskab under DM som resultat af en fusion med JA og DSL. Læs mere på dm.dk/bio