Abonnementsartikel

Kirsten Brosbøl afviser fortsat, at der finder overimplementering sted i forbindelse med afgrænsning og udpegning af vandløb.

Landbrug & Fødevarers foretræde for Folketingets Miljøudvalg den 20. februar handlede ikke overraskende om 1. generations vandplaner, som omfatter cirka 22.000 kilometer vandløb.

Men ifølge miljøminister Kirsten Brosbøl (S) er antallet af kilometer vandløb, der foreløbigt er målsat, reduceret til 19.000 kilometer. Det er baseret på en vurdering af vandløbenes naturværdi:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er ikke enig i, at der finder overimplementering sted i forbindelse med afgrænsning og udpegning af vandløb samt fastsættelse af indsatser for disse i de danske vandplaner. I vandplanerne er medtaget vandløb beliggende i oplande større end ti kvadratkilometer, samt vandløb beliggende i oplande mindre end ti kvadratkilometer, hvis de har betydning i forhold til vandrammedirektivets formål og mål, oplyser ministeren over for Miljøudvalget.

Naturværdi

I Danmark findes mange mindre vandløb, og flere af dem har stor naturværdi. Eksempelvis er mange mindre vandløb vigtige for en god fiskebestand i større vandløb, da de fungerer som gyde- og opvækstvand for fisk:

- I Danmark har man derfor valgt at medtage visse vandområder med et afstrømningsområde på mindre end ti kvadratkilometer i vandplanerne for på den måde netop at indfri direktivets mål og formål, oplyser Kirsten Brosbøl og henviser til, at grundprincippet i vandrammedirektivet er, at et vandløb ikke udpeges som stærkt modificeret, hvis det kan opnå miljømålet om god økologisk tilstand, uden det har betydelige negative indvirkninger på miljøet generelt eller visse menneskelige udviklingsaktiviteter.

Basisanalyse

Miljøministerer peger også på, at de vandråd, der etableres her i foråret, får mulighed for at afgive bemærkninger om blandt andet udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb og konkrete forslag til anvendelse af undtagelser.

I forbindelse med 2. generation vandområdeplaner erkender ministeren, at "det kan vise sig nødvendigt i overensstemmelse med vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser at lempe miljømål, såfremt opgaven måtte blive uforholdsmæssigt omkostningsfuld".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun erkender samtidig, at den nyligt offentliggjorte basisanalyse viser, at tilstanden i kystvandene er i svag bedring, men at tilstanden for 95 procent af de tilstandsvurderede kystvande ikke opfylder målet om god økologisk tilstand:

Den gode nyhed

- Der er derfor fortsat brug for en kvælstofindsats for at opfylde dette mål. Den gode nyhed er, at der over en årrække er sket en reduktion i den landbaserede tilførsel af kvælstof til kystvandene. Det skyldes blandt andet aftalerne om vandmiljøplanerne, og at dele af vandplanindsatserne nu begynder at have en effekt. Jeg mener dog fortsat, at der er brug for at få de resterende kvælstofindsatser i vandplanerne gennemført, hvilket basisanalysen i øvrigt også bekræfter, lyder beskeden fra miljøministeren, der mener, at det ikke vil være i overensstemmelse med vandrammedirektivet at undlade gennemførelsen af 1. generations vandplaner og gå direkte videre til planerne for næste vandplanperiode.