Lyt til artiklen:

Debat: Udledning fra landbruget påvirker vandmiljøet

00:00
Hastighed: ???x
02:53

Hvis vi skal forbedre tilstanden i vores vandmiljø, så er vi nødt til at tage fat på den helt store udfordring - nemlig udledningen fra landbruget. I dag kommer mere end 60 procent af kvælstoffet og 40 procent af fosforet fra landbruget.

De tilsvarende tal fra renseanlæggene er cirka 10 procent og 33 procent. Næringsstoffer, der udvaskes fra markerne i vinterhalvåret, giver om sommeren opblomstring af alger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det fremgår af vandplanerne og klare udmeldinger fra alle førende forskere, at det væsentligste problem for havmiljøet i Danmark er udvaskning af kvælstof og ikke fosfor, som det påstås i indlægget fra Bæredygtigt Landbrug.

Bidraget af fosfor fra landbruget bruges af Bæredygtigt Landbrug indirekte som argument for, at landbruget ikke er årsag til iltsvind og bundvendinger, da iltsvind er fortsat på trods af indsatsen. Argumentet holder bare ikke, da der hele året er en for stor påvirkning af næringsstoffer i forhold til, hvad vandmiljøet kan tåle.

Renseanlæggene i Danmark er generelt blandt verdens mest effektive til at fjerne næringsstoffer og miljøfremmede stoffer fra spildevandet, og det er faktuelt forkert, at sektoren har ladet stå til siden 1987. Løbende milliardinvesteringer i nye renseanlæg har givet meget markante forbedringer i vandmiljøet. Og selvom Peter Kiær fejlagtig tror, at renseanlæg betales over skatten, så får samfundet rigtigt meget for den vandtakst, kunderne betaler.

Det er Danvas holdning, at overløb fra kloaknettet skal reduceres mest muligt, da de kan føre til lokale problemer med manglende målopfyldelse i vandløb og søer. Det kan i forbindelse med skybrud også resultere i badeforbud, som dog skyldes bakterier og ikke næringsstoffer.

Klimaændringerne øger risikoen for overløb, da antallet af voldsomme nedbørshændelser er steget kraftigt de seneste år. Nye anlæg dimensioneres til fremtidens vejr, og der gøres en stor indsats for at optimere de eksisterende. Heldigvis har langt de fleste overløbshændelser kun en lokal og kortvarig betydning for vandmiljøet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samlet set påvirker overløb ikke kvaliteten i de indre farvande væsentligt, da næringsstoffer fra dem kun udgør et til to procent af den samlede belastning. En reduktion af kvælstof fra overløb vil derfor have en meget begrænset betydning i forhold til den altoverskyggende påvirkning, som landbruget er skyld i.

Debat: De danske husholdninger er blevet snydt

Se også:

Debat: De danske husholdninger er blevet snydt