Abonnementsartikel

Landbrugsstyrelsen har præciseret gødningsregler for økologiske væksthuse med produktion i bundjorden.

Idet der har været usikkerhed om, hvordan økologisk væksthusproduktion er omfattet af næringsstofbegrænsninger, vil evt. overtrædelser af harmonikrav og fosforloft ikke blive sanktioneret i indeværende planperiode (1. august 2019 til 31. juli 2020) og heller ikke i tidligere planperioder. Det vil dog være tilfældet fremadrettet, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. 

Anvendelse af kvælstof

Efter økologiforordningen må økologiske afgrøder som udgangspunkt kun tilføres husdyrgødning eller anden organisk gødning fra økologisk produktion og i begrænset omfang fra ikke-økologisk produktion. Derudover gælder det, at:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Økologiforordningen har en begrænsning på 170 kg N pr. ha fra husdyrgødning.

- Husdyrgødningsbekendtgørelsen har en begrænsning på 170 kg N pr. ha fra husdyrgødning og anden organisk gødning.

Økologerne kan derfor højst udbringe 170 kg N pr. ha fra organiske gødningstyper - uanset, om det er husdyrgødning eller anden organisk gødning.

Anvendelse af fosfor

Tilførslen af fosfor med gødning er begrænset af fosforlofterne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Fosforlofterne skærpes gradvist, således at der for planperioden 2020/2021 kan udbringes mellem 30 og 35 kg P pr. ha fra organisk gødning afhængig af gødningstypen, skriver Landbrugsstyrelsen.

Begrænsninger gælder som et gennemsnit for hele bedriften. Begrænsningerne i tilførslen af kvælstof og fosfor gælder på bedriftsniveau.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er derfor tilladt at udbringe en større mængde på en del af bedriftens arealer, når der udbringes en tilsvarende mindre del på andre af bedriftens arealer, så begrænsningerne samlet set overholdes som gennemsnit på bedriften.

Det er således muligt for de økologiske væksthusproducenter at råde over et større areal, der kan indgå i beregningen af virksomhedens samlede areal, men hvor gødningen primært anvendes i væksthuset.

Forsøg ved Aarhus Universitet

Med henblik på at få et fagligt grundlag for fremadrettet at foretage eventuelle justeringer i reguleringen af næringsstoftilførslen i økologiske væksthuse, hvor der dyrkes i bundjord, vil Miljøstyrelsen i sommeren 2020 igangsætte et forsøg ved Aarhus Universitet.

Forsøget skal blandt andet belyse, i hvilket omfang økologisk væksthusproduktion i bundjord indebærer en risiko for miljøpåvirkninger i form af fosforophobning i jorden og øget nitratpåvirkning af for eksempel grundvandet, og hvilke foranstaltninger der er egnede til at imødegå sådanne påvirkninger, skriver Landbrugsstyrelsen.  

Forsøget forudsætter deltagelse af en række væksthuse, hvor Aarhus Universitet kan tage prøver.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er hensigten, at forsøget blandt andet skal belyse de miljømæssige konsekvenser af tildeling af fosfor og kvælstof fra anden organisk gødning end husdyrgødning i mængder, der overskrider husdyrgødningsbekendtgørelsens begrænsninger.

Miljøstyrelsen vil derfor i forbindelse med forsøget i relevant omfang give de deltagende væksthuse dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Forsøget forventes afsluttet i 2022. Ministeriet forventer ikke at foretage eventuelle ændringer i den gældende regulering af næringsstoftilførslen til økologiske væksthuse, før resultaterne fra forsøget foreligger.