En ny politisk aftale for 150 mio. kroner sikrer, at et stort jordfordelings-puslespil kan blive til virkelighed, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken er blevet enige om en model for multifunktionel jordfordeling, hvor kommuner kan søge om at få dækket udgifter til jordfordeling.

Det skal gennem lokale projekter som blandt andet skal gavne klima, natur og landmænd over hele landet, men udgangspunktet er, hvad man lokalt er interesseret i.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den multifunktionelle jordfordeling skal sikre erfaringer, der kan bruges i en senere mere omfattende jordreform.

En multifunktionel jordfordeling tænker flere samfundshensyn ind i én løsning i den samme proces. For at de multifunktionelle projekter kan få fri jordfordeling, skal projektet levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, som gavner klimaet, miljøet, naturen, friluftsliv og landdistriktsudvikling. Ordningen kan samarbejde med andre finansieringskilder, så man kan gennemføre mange forskellige initiativer i et projektområde.

- Vi har sammen med regeringens støttepartier en målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Her spiller landbruget en afgørende rolle, og netop jordfordeling, som muliggør udtagning af kulstofrig jord af drift, kan blive et vigtigt instrument til at nå vores ambitiøse mål. Aftalen skal sikre os praktiske erfaringer til det videre arbejde med en større jordreform, og nu kan vi komme i gang, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Ordførerne fra partierne bag tørkepakken er glade for, at initiativet kommer i gang:

- Det handler om at tænke flere hensyn sammen og gøre både landmænd, kommuner, naturen og klimaet til vindere. Landmanden tilbydes attraktiv landbrugsjord i bytte for, at han afgiver jord til klima, miljø, natur og udvikling i det åbne land. Jeg ser med optimisme på den nye måde at sammentænke flere formål på, siger Erling Bonnesen, fødevareordfører fra Venstre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Danmark er et lille land, men vi har meget store ambitioner for klimaet, miljøet, naturen og landbruget. Hvis vi skal levere på alle delene, skal vi bruge Danmarks åbne arealer smartere. Nu er vi klar med brikkerne til et stort jordpuslespil, hvor landmandens interesser for at få jorden samlet tænkes sammen med f.eks. landdistriktsudvikling, natur, biodiversitet og vandmiljø på én gang, siger Zenia Stampe, fødevareordfører for Det Radikale Venstre i pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet.

- Det er en god løsning, som både kommer til at gøre noget godt for vores landdistrikter og for de landmænd, som er interesseret i at bytte jord. Med vores model kan lokale kræfter bidrage til projekterne, og så står staten klar med fri jordfordeling, siger Lise Bech, fødevareordfører for Dansk Folkeparti.

- Jeg ser frem til at se, hvad kommuner, landmænd og gode lokale kræfter rundt i hele landet kan opnå sammen, når de får 150 mio. kr. at bytte jord for. Jeg håber, at både landbruget og andre organisationer vil tage godt imod den nye ordning til gavn for både natur og erhverv, siger Orla Østerby, fødevareordfører for Det Konservative Folkeparti.

- Vi ved, at jordfordeling kan være en måde at sikre bedre driftsøkonomi i landbruget. Derfor er jeg sikker på, at mange landmænd vil gribe muligheden for at bytte sig til bedre landbrugsjord samtidig med, at vi får skabt bedre natur, siger Alex Vanopslagh, fødevareordfører for Liberal Alliance.

Konkret er det kommuner og eventuelt Naturstyrelsen, der kan søge om fri multifunktionel jordfordeling til deres projekter. Projekterne forudsætter tydelig lokal opbakning og beror på frivillighed. I projekterne skal de lokale interessenter inddrages, for eksempel lodsejere, landboforeninger og grønne interessenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der bliver nedsat et Rådgivende Udvalg med nationale interesseorganisationer, som kan følge udviklingen i projekterne og effekten af de multifunktionelle jordfordelinger samt løbende drøfte og evaluere disse.

Fondens midler kan alene anvendes til udgifter i forbindelse med multifunktionel jordfordeling og forventes anvendt i perioden 2020-2022.

Multifunktionelle jordfordelingsprojekter skal levere på mindst tre af disse interesser for at få gratis jordfordeling (og mindst en i øverste kategori):

Nationale interesser, der har karakter af direktivforpligtelser/forpligtelser i henhold til EU's byrdefordelingsaftale:

- Rent vandmiljø

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Rent drikkevand

- Natura 2000 og bilag IV-arter

- Klimagasreduktion

Nationale interesser med høj prioritet:

- Klimatilpasning

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Natur og biodiversitet

- Skovrejsning

- Økologisk landbrug

Øvrige nationale interesser:

- Friluftsliv

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Landdistriktsudvikling

- Samling af landbrugsejendomme

Multifunktionel jordfordeling i tal:

- Det vurderes, at en multifunktionel jordfordeling i gennemsnit koster ca. 5.000 kr./ha i procesomkostninger.

- Der vil kunne jordfordeles ca. 6.800 ha under ordningen. Dette svarer til 0,3 % af det samlede landbrugsareal i Danmark eller et areal på størrelse med Fanø.