Coronakrisen påvirker Danske Banks resultat for 1. kvartal. Banken kommer ud med et resultat på minus 1,3 milliarder kroner. Banken sigter mod et positivt resultat for 2020 på mindst tre milliarder kroner. 

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2020. Danske Banks resultat efter skat for 1. kvartal 2020 blev på minus 1,3 milliarder kroner mod et overskud på 3,0 milliarder kroner i samme periode sidste år.

Administrerende direktør Chris Vogelzang siger i forbindelse med regnskabet:

- I de første to måneder af 2020 var der en god udvikling i den underliggende forretning, med god kundeaktivitet og udlånsvækst på de fleste markeder. Hen mod slutningen af kvartalet blev resultaterne væsentligt påvirket af coronavirus-pandemien. Dette skyldtes særligt, at vi foretog nedskrivninger på baggrund af antagelser om et dårligere makroøkonomisk scenarie, faldet i oliepriserne samt på udlån til visse brancher. Den omfattende turbulens på de finansielle markeder medførte desuden ekstraordinært lave handelsindtægter, siger Chris Vogelzasng,

Her følger udvalgte hovedpunkter for rapporten: 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

1. kvartal 2020 mod 1. kvartal 2019
Danske Banks resultat efter skat for 1. kvartal 2020 blev på -1,3 milliarder kroner mod et overskud på 3,0 milliarder kroner i samme periode sidste år. I kvartalets første måneder var der god udvikling i den underliggende forretning med udlånsvækst i lokal valuta i Banking Nordic og god konverteringsaktivitet i Danmark. Det negative resultat skyldtes primært en betydelig stigning i nedskrivninger direkte relateret til udbruddet af coronavirus-pandemien sidst i kvartalet samt et fald i handelsindtægterne på grund af turbulens på de finansielle markeder.

Stigningen i nedskrivningerne er primært et udtryk for en rettidig tilgang og tilpasning til de konsekvenser, som pandemien har for både makroøkonomien og de forskellige sektorer, skriver Danske Bank.

Egenkapitalforrentningen efter skat var minus 3,8 procent i 1. kvartal 2020 mod 7,7 procent i 1. kvartal 2019.

Indtægter i alt udgjorde 9,6 milliarder kroner og faldt 11 procent i forhold til 1. kvartal 2019. Dette skyldtes primært et fald i handelsindtægterne. Nettorenteindtægterne var fortsat på et godt niveau, mens nettogebyrindtægterne steg:

Nettorenteindtægterne udgjorde 5,5 milliarder kroner. Faldet på 1 procent i forhold til 1. kvartal 2019 skyldtes primært valutakurseffekter samt pres på rentemarginalerne og øget efterspørgsel efter realkreditlån med længere rentebinding.
Nettogebyrindtægterne udgjorde 3,7 milliarder kroner og steg 3 procent i forhold til 1. kvartal 2019, hvilket primært skyldtes god konverteringsaktivitet i Danmark i første del af kvartalet, hvor renten faldt.

Turbulente markeder

Handelsindtægterne udgjorde 291 millioner kroner, svarende til et fald på 82 procent i forhold til 1. kvartal 2019, som følge af de turbulente finansielle markeder, der påvirkede resultaterne i både Corporates & Institutions og Danica Pension. Handelsindtægterne blev desuden påvirket af negative værdireguleringer af derivatporteføljen i Corporates & Institutions.                        

Driftsomkostningerne udgjorde 6,8 milliarder kroner og steg 10 procent i forhold til 1. kvartal 2019. Stigningen skyldtes hovedsageligt, at vi i 2019 som planlagt øgede antallet af medarbejdere, der arbejder med compliance og anti-hvidvask.

Øvrige omkostninger til regulatorisk compliance og investeringer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet samt omkostninger i forbindelse med Estlandsagen var også medvirkende til stigningen i driftsomkostningerne.