Lyt til artiklen:

Seges Innovation: Gode udsigter for noteringen og mælkeprisen

00:00
Hastighed: ???x
05:44

Landbrugets bytteforhold har ligget relativt højt siden 2022. Det høje niveau er gældende i alle de tre store driftsgrene; grise-, mælke- og planteproduktion.

For alle tre driftsgrene gælder dog, at der er udsigt til et svagt faldende bytteforhold i 2024, mest for planteavlerne. Det skriver Seges Innovation i forbindelse med offentliggørelsen af nye prisprognoser for 2024.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Høje priser på landbrugsprodukter gør, at bytteforholdet er relativt højt på trods af høje omkostninger. Vi forventer et fald i bytteforholdet i andet halvår, men effekten på indkomsterne ventes dog delvist modsvaret af, at Den Europæiske Centralbank formentlig begynder at sætte renten ned i 2024, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges Innovation.

Mælkeprisen forbliver høj i 2024

Mælkeproducenterne er globalt set tilbageholdende med at udvide produktionen, og da forbruget stiger lidt, hjulpet på vej af stigende købekraft, har det medført en underforsyning af mælk i markedet.

Mælkeprisen stiger med 7,4 øre i marts

Se også:

Mælkeprisen stiger med 7,4 øre i marts

Mælkepriserne er derfor steget de seneste måneder. Selvom Seges Innovations prognose forudsiger en aftagende tendens i andet halvår, forventes prisen ud fra en konjunkturbetragtning at forblive på et niveau over prisen i et normalår resten af 2024.

- Det er nærliggende at forbinde den pressede mælkeproduktion og de aktuelt lave investeringer i mælkesektoren med usikre udsigter for mælkeproducenternes økonomiske vilkår i de kommende år. Der er en række reformer inden for bæredygtighed på vej, og før mælkeproducenterne kender vilkårene, spores der en vis tøven med investeringer. Det vil medvirke til at holde priserne oppe, forudser Klaus Kaiser.

Forbruget af mejeriprodukter er desuden langsomt på vej op i lyset
af stigende realløn, efterhånden som lønudviklingen ind-
henter efterslæbet efter perioden med høj inflation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Høje priser på grisekød i første halvår

Den europæiske og danske griseproduktion har været faldende de seneste par år, hvilket har medført relativt høje priser på grisekød.

Prisniveauet ventes opretholdt i første halvår, men udviklingen peger nu i retning af en stigning i den europæiske produktion, da avlsbestanden er stigende. Det forventes at medføre let faldende priser i andet halvår.

Kina vil have to millioner færre søer: Nu er målet 39 millioner

Se også:

Kina vil have to millioner færre søer: Nu er målet 39 millioner

For 2024 som helhed ventes prisen på grisekød fortsat at ligge over prisen i et normalår.

- Investeringsniveauet i den europæiske grisesektor er i lighed med mælkesektoren relativt lavt, når man tager de høje bytteforhold med i betragtning. Udover den generelle usikkerhed om fremtiden føjer der sig også risikoen for afrikansk svinepest til og dæmper investeringslysten blandt de europæiske griseproducenter, forklarer Klaus Kaiser.

Den danske konkurrenceevne indenfor grisekød er fortsat udfordret, hvilket blandt andet skyldes det høje europæiske prisniveau sammenlignet med verdensmarkedet, hvor danske slagterier har en forholdsmæssig stor afsætning sammenlignet med andre europæiske landes slagterier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dermed er afsætningspriserne for eksport ud af EU under pres sammenholdt med, at der fortsat er stor konkurrence på det europæiske marked for grisekød.

Potentiale for fornyet volatilitet i afgrødemarkedet

Prisen på afgrøder er generelt faldet siden toppen i 2022, hvilket skyldes en stor global produktion og moderat efterspørgsel.

De mange risici, såsom krigen i Ukraine og Mellemøsten, lave lagre i eksportnationerne og ustabilt vejr har indtil nu kun i perioder medført høje priser og store udsving.

Kvælstofkrav i 2027 bliver en kæmpe udfordring

Se også:

Kvælstofkrav i 2027 bliver en kæmpe udfordring

Markedet synes i øjeblikket at vurdere, at risikoforholdene er nogenlunde inddæmmet. Givet de mange risici er der dog potentiale til fornyet volatilitet i markedet.

Gennemsnitspriserne på raps ventes lavere i 2024 end i 2023, mens kartofler lidt ventes højere i 2024 end i 2023.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fortsat lavere gødningspris

Diesel- og elpriser er faldet igen efter den hastige stigning som følge af Rusland-Ukraine krigen. Priserne ventes at holde det lavere niveau de kommende måneder.

Prisen på gødning er faldet sammen med gaspriserne i 2023 og ventes at holde det lavere niveau i 2024. Prisen på bekæmpelsesmidler har været påvirket af en afgiftsstigning og ventes ifølge Seges Innovation at holde niveauet i 2024.

Snarlig rentesænkning

Trods en vis træghed i den underliggende inflation i Euro-området de seneste måneder på grund af overvæltning af råvarepriser i andre varegrupper og lønninger, ventes en snarlig rentesænkning fra den europæiske centralbank, ECB.

Herfor taler også et lavt inflationspres fra svag vækst i Euro-området. Rentesænkningen ventes påbegyndt i 2. eller 3. kvartal
2024.

rich-media-8
Grafik: Seges Innovation.

Markedet forventer p.t., at renten falder med cirka
1,5 procent og stabiliserer sig ultimo 2025.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den danske Nationalbank ventes at følge ECB, og der forventes fortsat ro om kronen og de danske valutareserver.