Et flertal i byrådet i Svendborg Kommune giver ejeren af Andekærgård på Tåsinge tilladelse til at bygge et biogasanlæg på sin ejendom.

Ejeren af Andekærgård, Kurt Brusgård Poulsen, Andekærgård på Tåsinge, kan nu bygge sit gård-biogasanlæg.

23 politikere i Svendborg Kommune godkendte lokalplanen tirsdag. Dermed er grundlaget på plads, for at ejeren af Andekærgård kan opføre et biogasanlæg på sin ejendom, skriver Fyns Amts Avis

Andekærgård på Tåsinge er Fyns største kvægbesætning med planlagte 1400 malkekøer. Ejer Kurt Brusgård Poulsen oplyser, at inputkapaciteten på det ansøgte biogasanlæg er på 163 tons pr. dag. Hovedparten af materialet producerer Andekærgård selv i form af 78 tons egen gylle, 15 tons egen dybstrøelse, syv tons egen skadet korn/foder, 19 tons egen græsensilage og 11 tons egen frøgræshalm. Derudover tilføres udefra 16 tons dybstrøelse fra eksempelvis andre lokale landbrug, samt 17 tons melasse/pulp/glycerin som også tilføres udefra.

Biogasanlægget er på 8,8 millioner kubikmeter biogas om året svarende til fem millioner kubikmeter naturgas. Anlægget giver 50 millioner KW energi og kan opvarme 3000 husstande.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kystnærhedszone

I bilaget til den politiske behandling i Svenborg Kommune kan man læse, at en mindre del af lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Der skal derfor foreligge en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for projektets kystnære placering.

I bilaget står der:

Placeringen af biogasanlægget er valgt med henblik på, at have mindst mulig afstand til det eksisterende husdyrbrug. Fra husdybruget kommer langt størsteparten, cirka 75-80 procent, af det materiale, der skal bruges i anlægget. Med placeringen tæt på husdyrbruget kan biomasse fra staldene pumpes direkte over i biogasanlægget. Det har funktionelle og miljømæssige fordele, særligt i forhold til transport og lugt ved omlæsning. En mindre del af lokalplanområdet ligger i den to km brede kystnærhedszone.

Der er undersøgt alternative placeringer af lokalplanområdet/biogasanlægget i nærheden af det eksisterende husdyrbrug, men uden for kystnærhedszonen. En sådan alternativ placering vil betyde at biogasanlægget ville komme tættere på naboer og landsbyen Gesinge. Derved vil kravene til lugtgener ikke kunne overholdes. Samtidig ville anlægget blive mere synligt i landskabet. Alternativer langt fra husdyrbruget på Kragekærvej, vil betyde transport af al gyllen herfra og vil give mere trafik end det planlagte forslag.

Det samlede materiale har været i offentlig høring i ni uger i perioden fra

den 14. december 2018 til og med den 17. februar 2019.

Der blev afholdt et borgermøde den 9. januar 2019, hvor ca. 80 borgere deltog. På mødet blev indholdet i planforslag, miljøvurdering og godkendelse/tilladelse gennemgået og der var mulighed for at stille spørgsmål. Der er indkommet cirka 60 høringssvar fra myndigheder og borgere til anlægget.