Abonnementsartikel

Sidste år lå der 35 millioner kroner i EU-puljen - senere kom der ekstra 10 millioner, og i år ligger der 70 millioner kroner til skovrejsning.

Landbrugsstyrelsen fordelte sidste år 45 millioner kroner til 248 danske lodsejere, som havde søgt om tilskud til at rejse ny skov. Interessen for den EU-finansierede ordning har været støt stigende i de senere år.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer. Altså skal ordningen bidrage til implementeringen af EUs vandrammedirektiv. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

I år er puljen større end nogen sinde. De sidste års succes betyder, at tilskudspuljen bliver øget til 70 millioner kroner for nye skovrejsningsprojekter i 2020.

Flere kan søge

Derudover bliver midlerne tilgængelige for arealer, som tidligere lå uden for ordningen, så der kan søges til arealer i hele Danmark.

- Det er glædeligt, at der er mere fokus på grønne hensyn, som i højere grad end tidligere tilgodeser miljø og klima. Vi får mulighed for at lave bredere skovbryn og bruge flere buske, små træer og ammetræer i skovbryn og bevoksninger. Det skaber herlighed og øger naturens flora, fauna og biodiversitet, fortæller skovrejsningsekspert Peter Kjøngerskov fra Naturplant.  

Og det er netop hensyn til miljøet, der er årsag til de attraktive tilskud til nye skovrejsninger. Ejere af erhvervsmæssig landbrugsjord på mindst 2 hektar kan søge støtte på op til 32.000 kr. pr. hektar til løvskov og op til 16.000 kr. pr. hektar til nåleskov og samtidig bevare landbrugsstøtten på arealet.  

Helt særligt er det, at der kan gives tilskud til arealer, som ligger uden for ‘kystvandoplande med kvælstofindsatsbehov'. Det gælder for eksempel jordejere på Sjælland og øerne, Nordjylland, Djursland og Bornholm, som nu også kan få tilskud til nye skovrejsningsprojekter. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye ansøgningsrunde er åben i perioden 1. juli - 31. august 2020. - Derfor er der al mulig god grund til at komme i gang med ansøgningsarbejdet nu, fortæller skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant, som tilbyder et gratis rådgivningsmøde til jordejere, der overvejer at plante ny skov.