Alternativets folketingskandidater vil arbejde målrettet mod et grønnere Danmark, og en del af partiets miljøvision omfatter et dansk landbrug, der er 100 procent økologisk.

Skiftende miljøministre har ikke leveret nævneværdige politiske resultater, siden Svend Auken (S) fratrådte som miljø- og energiminister i 2001. Det mener Ryan Lund, der er miljøplanlægger, og Folketingskandidat for Alternativet i Københavns Omegns Storkreds.

Ifølge Ryan Lund er det især inden for samspillet mellem miljø og folkesundhed, den er gal.

- Her tænker jeg primært på den helt utilstrækkelige regulering af brændeovnsforureningen, trafikforureningen, sundhedsskadelige kemikalier i hverdagen og den beskedne udbredelse af økologisk landbrug i Danmark på blot syv procent, forklarer Ryan Lund.

Paradigmeskift

Ifølge Ryan Lund ønsker Alternativet, som betegner sig selv som Danmarks grønne midterparti, et politisk paradigmeskift til at fremme et grønnere Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det vil være til gavn for livskvalitet, folkesundhed, grønne jobs, samfundsøkonomi og fremtidige generationer, mener Ryan Lund.

Et væsentligt element i Alternativets grønne paradigmeskift er at arbejde målrettet for et bredt forlig i Folketinget, der tilsikrer, at al lovgivning inklusiv finansloven systematisk udsættes for en miljøvurdering.

Alternativet vil desuden arbejde for, at det bliver dyrere at forurene og billigere at handle miljørigtigt. Med andre ord skal virksomheder og borgere tilskyndes til at agere miljøvenligt via en grøn skattereform, der skal fremme grønt iværksætteri, grønne jobs og en miljømæssig bæredygtig livsstil.

100 procent økologi

Alternativt vil desuden arbejde hårdt på at få omlagt al dansk landbrug til økologisk produktion inden år 2040.

- Herved modvirker Danmark, at sundhedsskadelige giftrester ender i vores fødevarer og grundvand og forringer sædkvaliteten. Et 100 procent økologisk dansk landbrug vil derudover forbedre dyrevelfærden markant, og praktisk talt eliminere MRSA-resistens blandt danske svin, mener Ryan Lund.

Han mener desuden, at udfasningen af kunstgødning i landbruget vil resultere i, at landmændene økonomiserer langt mere med husdyrgødningen, hvilket markant vil reducere næringsstofudvaskning, iltsvind og bunddød og øge badevandskvaliteten, klarheden og artsrigdommen i søer, fjorde og indre danske farvande.

Naturskov

Også de danske skove er en væsentlig del af Alternativets miljøvision. Partiet vil arbejde for, at al offentligt ejet skov i Danmark skal drives som naturskov, det vil sige med hjemmehørende løvfældende træsorter og uden brug af pesticider. Både gavntræ (stammer) og affaldstræ (stubbe, grene og trækroner) skal forblive i de offentlige skove, hvilket vil bidrage til at binde mere kulstof i biosfæren. Herved udledes mindre CO2 til atmosfæren til gavn for klimaet.

Endvidere mener partiet, at en betydelig del af naturskovene bør anlægges i nærheden af byerne og på arealer med særlige drikkevandsinteresser.

Transportsystemet

Alternativet vil også arbejde for mere ambitiøse miljøzoner og etablering af betalingsringe omkring landets største byer. Køretøjer drevet af el, gas og brint skal helt fritages for moms og afgifter af enhver art, og have bedre adgang til gratis parkering og opladning.

- Betalingsringe i både Stockholm og London er en stor succes og populære blandt hovedparten af lokalbefolkningen, fordi trafikken er reduceret med omkring 20 procent til gavn for livskvalitet, folkesundhed, samfundsøkonomi og fremkommelighed, forklarer Ryan Lund.