Søren Ilsøe, Knudstrupgård på Sjælland er valgt som Årets grønne landmand. Søren Ilsøe er valgt på grund af sin store ildhu og entusiasme for at drive sin ejendom ud fra devisen ”Mere for mindre”. Tiltagene på ejendommen optimeres ud fra driftsøkonomiske betragtninger. Der ses på alle faktorer, og bedriften optimeres på alle fronter. Søren er innovativ og er altid er parat til at gå nye veje. Dette sker altid med en ildsjæls gå-på-mod.

Det var en enig jury, besående af Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident, Danmarks Naturfredningsforening, Jakob Bisgaard, fagchef Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune, Torben Hansen, formand for Sektorbestyrelsen, Planteproduktion i Landbrug & Fødevarer, der pegede på Søren Ilsøe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Knudstrupgård drives med reduceret jordbearbejdning, direkte såning, vinter- og vårafgrøder samt olie- og proteinafgrøder. Halmen snittes altid på ejendommen og indarbejdes i jorden. Sædskiftet bruges meget bevidst på bedriften til at forebygge tab fra skadevoldere. Randzoner laves for at lette markarbejdet, men også for at holde på næringsstoffer og give markens nyttedyr bedre vilkår. Der etableres efterafgrøder på alle arealer forud for vårsæd. Efterafgrøderne etableres for at holde på næringsstofferne, forbedre jordens struktur og for at optimere udbyttet. I arealet med frivillige efterafgrøder bruges blandinger med bælgplanter. Søren arbejder således meget aktivt med sædskiftet med henblik på at reducere tabet af næringsstoffer og opbygge den organiske pulje i jorden og dermed jordens frugtbarhed, samt som en del af ukrudtsbekæmpelsen.

- Søren Ilsøes store engagement i reduceret jordbearbejdning og hans ildhu for at forbedre og bevare jordens frugtbarhed, både over og under jorden, ses tydeligt ved et markbesøg. Gennem dette arbejde har Søren opnået en ejendom med et højt organisk indhold i jorden og dermed en levende jord med høj biologisk aktivitet. Regnormene betragtes på ejendommen som landmandens bedste ven. Udbyttet på ejendommen ligger fuldt ud på højde med andre ejendomme med samme bonitet, og der er tilmed et højt proteinindhold i kornet. Dette er opnået med en væsentlig mindre markindsats og dermed reduceret energiforbrug, med deraf følgende reduceret udledning af CO2. Dyrkningsformen har bevirket, at der er opnået en ejendom med en stor biodiversitet – dels i jorden, men også oven over jorden. Det ses bl.a. i form af ynglende viber og god forekomst af agerhøns. På bedriften er der ligeledes fokus på at vandløbet skal kunne aflede vand samtidig med, at der er et samarbejde og en vilje til at skabe løsninger i og omkring vandløbet til glæde for biodiversiteten. Herunder at få ørred tilbage i vandløbet, sagde Toreben Hansen i motiveringen for valget af Søren Ilsøe.

Han tilføjede, at der også er taget ansvar for egen foderforsyning herunder proteinfoder til slagtesvinene. Proteinfoder får han ved avl af hestebønner. Der tænkes her i kredsløb med mindsket transport, således at værditilvæksten bevares på ejendommen.

- Der arbejdes på bedriften med at nedsætte forbruget af sprøjtemidler på flere måder. Forbruget ligger på samme niveau som mange andre planteavlere med tilsvarende afgrøder. Marksprøjte og traktor er udstyret med højpræcision RTK/GPSautostyring. Kørespor er fastliggende og derved samles mest mulig trafik i de faste kørespor for at reducere jordpakningen. Marksprøjten er udstyret med Amazone bomstyring således, at bomsektioner åbnes og lukkes af GPSsignal. Herved undgås overlap af både kemikalier og flydende gødning. Søren arbejder løbende med at nedsætte sprøjtemiddelforbruget på ejendommen, da han ser at et nedsat sprøjtemiddelforbrug vil gavne den biologiske mangfoldighed på ejendommen. Ligeledes ses sædskiftet som en vigtig parameter i bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampeangreb.

- Samlet set er der tale om en meget veldrevet ejendom med fokus på udbytte, sædskifte, jordens frugtbarhed og biologisk aktivitet, sprøjtemiddelforbrug, reduceret udledning af drivhusgasser, biodiversitet og driftsøkonomi. Dette er opnået gennem en meget opsøgende og innovativ tilgang med ”mere for mindre” som drivkraft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Søren Ilsøe deler gerne ud af sin viden og bruger frivilligt mange timer på at fortælle andre landmænd om sit arbejde med at gøre landbruget grønnere. Han eksperimenterer og tænker ud over den daglige drift, hvilket andre landmænd kan lære af. Der er ingen tvivl om, at Søren dermed er en frontløber og inspirator for, hvordan fremtidens landbrug kan drives. Søren viser en af de veje, som man kan gå som svineproducent og planteavler i dansk landbrug, sagde Torben Hansen.