Et flertal af Folketingets partier er enige om en ny aftale, som tredobler reduktionen i den målrettede kvælstofregulering og yderligere supplerer med midler til økologi og skovrejsning.

Bedre muligheder for omlægning til økologi, flere midler til privat skovrejsning og urørt skov og en øget indsats mod kvælstofudledningen. Det er blot et udpluk af tiltagene i en ny, ambitiøs aftale om kvælstofindsatsen for 2020, som regeringen, dens støttepartier og Alternativet i dag præsenterer.

- Jeg er glad for, at vi med denne aftale kan præsentere en række tiltag, som vil gøre Danmark mere grøn og bæredygtig. Mindre forurening af vandmiljøet, mere skov og færre drivhusgasser allerede fra 2020. Det er en god aftale, som peger i den rigtige retning, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Fødevare- og landbrugspakken, som den tidligere regering vedtog sammen med Dansk Folkeparti, har ikke sikret en reduktion i kvælstofudledningen. Derfor har regeringen, dens støttepartier og Alternativet besluttet at skrue op for den målrettede kvælstofregulering. Konkret betyder det, at den indsats, som skulle have været gennemført i 2021, nu gennemføres allerede til næste år. Dermed skal den målrettede kvælstofregulering sikre en reduktion på - i runde tal - 3.500 tons i 2020. Indsatsen forventes også at mindske udledningen af drivhusgasser og alt andet lige bidrage positivt i forhold til naturbeskyttelsen, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal passe bedre på vores vandmiljø. Med aftalen her tager vi et vigtigt skridt i den retning. Kvælstofudledningen skal ned i Danmark, og den tidligere regering efterlod en regning til miljøet med landbrugspakken. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi allerede nu handler til fordel for vores grundvand og kyster sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Det er en ambitiøs aftale, der gør Danmark grønnere, siger miljøminister Lea Wermelin.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nedbringes markbart

Det fremgår af den politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fra juni, at udledningen af kvælstof nedbringes mærkbart, og at der vil blive fremlagt en plan for implementering og efterlevelse af EU's vandrammedirektiv.

Den nuværende aftale handler om kvælstofindsatsen i 2020. Regeringen ønsker, at aftalerne på landbrugsområdet skal indgås som brede aftaler på tværs af Folketinget. Et kvælstofudvalg er aktuelt ved at se grundigt på forudsætningerne bag Fødevare- og landbrugspakken. Når resultaterne foreligger, skal der tages stilling til kvælstofindsatsen fra 2021.

-Vi lykkedes ikke med at få en bred aftale i denne omgang, men det er magtpåliggende for regeringen, at aftaler på landbrugsområdet er brede. Derfor kommer vi til at gøre forsøget igen, når vi skal kigge videre frem. Når vi skruer op for reguleringen allerede til næste år, er det fordi, at vi skal have reduceret kvælstofudledningen. Jeg kan sagtens forstå, at landmændene er utilfredse med den beslutning, og at de synes, at vi går for langt for hurtigt. Det skal jeg være den første til at beklage, men når vi kan se, at vi ikke nærmer os de mål, vi har, så er vi nødt til at gøre noget. Vi kommer til at se på, hvordan vi kan give landmændene flere værktøjer til at løse de udfordringer, de står med, siger Mogens Jensen.

Mere økologi og skov

Partierne bag aftalen er enige om, at økologi bidrager til en lang række af samfundsgoder. Aftaleparterne ønsker derfor som udgangspunkt at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi i 2030. Derfor er det bl.a. aftalt, at alle de landmænd, som ønsker at overgå til økologisk drift, skal have mulighed for at søge om tilskud, og at der gives tilsagn til økologisk arealtilskud inklusiv omlægningsstøtte til alle kvalificerede ansøgere i 2020.

Derudover er aftaleparterne enige om, at der skal afsættes yderligere 10 millioner kroner i 2020 til Fonden for Økologisk Landbrug og derved bidrage til forbedrede udviklingsmuligheder og konkurrenceevne for økologiske landbrug. Ligesom der øremærkes 20 mio. kr. til en særlig pulje til økologer på ordningen for tilskud til modernisering af kvægstalde under Landdi-striktsprogrammet, der i 2020 er på i alt 85 millioner kroner.

Aftaleparterne er endvidere enige om, at der vil blive tilført midler til grønne indsatser, som vil modsvare de ekstra 65 millioner kroner til kompensation, den målrettede regulering øges med i 2020. Dette sker ved, at der allokeres op til 15,2 millioner kroner til at imødekomme ekstra ansøgninger på ordningen privat skovrejsning i 2019, og at der tilføres ekstra midler til støtte til urørt skov på 13,5 millioner kroner i 2019, samt 40 millioner kroner til økologisk investeringsstøtte i 2021.

Aftaleparterne er endvidere enige om at ændre N-indfasningsordningen til akvakultur såle-des, at den resterende havbrugspulje fjernes fra ordningen. Det betyder, at de efterafgrødekrav, som skulle have kompenseret for en øget havbrugsproduktion, i stedet vil gå til forbedring af vandmiljøet.

Aftaleparterne

- Fødevare- og landbrugspakken har efterladt et kæmpe efterslæb. Med den her aftale foretager vi en akut oprydningsindsats, men det er slet ikke nok. Jeg ser derfor frem til forhandlingerne om den fremtidige kvælstofindsats, og jeg er ikke i tvivl om, at vi skal op i et helt andet gear, hvis vi for alvor skal passe på vandmiljøet og overholde EU's vandrammedirektiv, siger Radikale Venstres miljø- og fødevareordfører Zenia Stampe.

- Vi skal have et renere vandmiljø og tage hånd om naturen, så vi kan sikre den for eftertiden. Aftalen her tager hul på opgaven, og den er en fin start på forhandlingerne om at nå i mål med vandrammedirektivet, som jo betyder, at vi inden 2027 skal have vedtaget de nødvendige virkemidler for at opnå god økologisk tilstand i hav, fjorde, søer og åer, siger SF's natur- og landbrugsordfører, Anne Valentina Berthelsen

- Mere økologi er kernestof for Enhedslisten. Derfor er jeg meget glad for, at vi kunne finde flere penge til for eksempel at forbedre økologiens udviklingsmuligheder. Aftalen er et skridt i den rigtige retning for at rydde op efter landbrugspakken, siger Enhedslistens fødevare- og landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen.

- Aftalen her er et skridt på vejen i retning af et mere bæredygtigt Danmark. Mere skov, mindre kvælstofudledning og forbedrede muligheder for udvikling af økologien. Det er alle gode tiltag, som peger i den rigtige retning, siger Alternativets miljø- og fødevareordfører Susanne Zimmer.