Fast overdækning af gyllebeholdere er ifølge Landbrug & Fødevarer uegnet som klimatiltag.

Landbrug & Fødevarer har pointeret over for regeringen, at dansk landbrug har foretaget en effektiv reduktion af drivhusgasudledningerne med 23 procent siden 1990, og at dansk landbrugs klimaeffektive produktion set i international sammenligning er et forbillede.

Der har fra flere sider været peget på muligheden for at pålægge fast overdækning af gyllebeholdere som led i yderligere klimatiltag, men Landbrug & Fødevarers direktør for Miljø & Energi, Niels Peter Nørring, peger over for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg og Fødevareudvalget på, at Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet har udarbejdet et revideret notat om fast overdækning af gyllebeholdere, der viser væsentligt andre resultater end det oprindelige materiale.

Revideret notat

- I det reviderede notat er tiltagets reduktionseffekt i forhold til ammoniakemission nedskrevet med 96 procent i forhold til den oprindelige beskrivelse i materialet til regeringens klimaplan, siger Niels Peter Nørring.

Han peger videre på, at omkostningerne er væsentligt højere end oprindeligt antaget, og at der i notatet derfor konkluderes, at tiltaget efter korrektion af fejl viser sig at være et relativt dyrt klimatiltag.

- Tiltaget lever derfor næppe op til finanslovsaftalens ordlyd om fokus på omkostningseffektivitet, siger Niels Peter Nørring, der blandt andet peger på, at de oprindelige beregninger ikke medregner øgede omkostninger til vedligehold af flydelag.

Stor ekstraomkostning

- Klimagevinsten opnås i en situation, hvor der både er etableret flydelag og fast overdækning. I det oprindelige materiale til klimaplanen var omkostningerne til etablering og vedligehold af flydelag fratrukket som en besparelse. Det er korrigeret i det reviderede notat. Der er imidlertid ikke medregnet, at det højst sandsynligt vil medføre øgede omkostninger til vedligehold af flydelag, at der også etableres fast overdækning. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi antager, at overdækningen vil besværliggøre tømningen af beholderen, hvilket medfører en indregnet ekstraomkostning på 1000 kroner pr. gyllebeholder pr. år. Landbrug & Fødevarer anslår, at denne omkostning er større, siger Niels Peter Nørring med særlig henvisning til kvægbesætninger med sand i sengebåsene, hvor der vil være behov for at tømme beholderen for sand hvert eller hvert andet år.

Andelen af kvægbesætninger med sand i sengebåsene er stigende, hvilket blandt andet skyldes dyrevelfærdshensyn.

Sats på andre teknologier

Endelig vil tiltagets positive klimaeffekt ikke være til stede, hvis det anvendes i sammenhæng med øvrige miljøteknologier til reduktion af ammoniakfordampning og metan, eksempelvis forsuring.

- Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der vil være mere positive udviklingstakter i at satse på udviklingen af andre teknologier, der i højere grad knytter an til en vækst- og produktivitetsdagsorden i forbindelse med udviklingen af nye staldsystemer frem for at satse på en forceret udbredelse af fast overdækning af gyllebeholdere, især da dette som nævnt vil være et dyrt klimatiltag i forhold den opnåede effekt, slutter Niels Peter Nørring.