Abonnementsartikel

Generationsskifters finansiering er temaet for dette interview med advokat (H), ph.d., HD-R, Bent Ramskov, Dahl Advokatfirma.

Hvad er den største udfordring ved generationsskiftefinansiering?

Manglen på penge eller i hvert fald manglen på risikovillig kapital.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I denne artikel behandles finansiering i form af kontant betaling, sælgerfinansiering og gældsovertagelse. Gaver som finansieringsform omtales ikke; det vil ske i en senere artikel.

Forekommer kontant betaling?

Ja, og kontant betaling er den simpleste betalingsform. Det er uproblematisk, også i skattemæssig henseende. Den kontante købesum udgør afskrivningsgrundlaget og salgssummen indgår i sælgers avanceopgørelse. Til gengæld er der ikke mange, der er i stand til at betale kontant.

Sælgerfinansiering synes at have fået en renæssance. Vil du godt beskrive fordele og ulemper ved sælgerfinansiering?

Ved sælgerfinansiering forstås, at sælger indrømmer køber helt eller delvis kredit for købesummen. Sælgerfinansiering forekommer især ved internt generationsskifte. Sælgerfinansiering kan medføre skattemæssige udfordringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

? Den første udfordring består i at indrømme kreditten. Såfremt kreditten indrømmes fra et selskab, der er sælger, til en fysisk person, der er køber, og der er tale om interesseforbundne parter - aktionæren eller aktionærens børn - kan sælgerfinansieringen være ulovlig. For at sælgerfinansiering ikke er ulovlig, skal rammerne i selskabsloven for lovlige lån være opfyldte. Finansieringen skal være sket på baggrund af en sædvanlig forretningsmæssig disposition, eller ved at dispositio-nen opfylder de snævre skattemæssige rammer, der gælder ved salg af fast ejendom fra et selskab til en interesseforbunden part. Et ulovligt lån resulterer i en forrentning af det ulovlige lån i niveau 10 procent og den, der har truffet beslutningen om det ulovlige lån, indestår for betalingen af strafrenten.

Ved salg mellem selskaber er udfordringerne mindre bastante. Det gælder også, hvis finansieringen sker fra en fysisk person til et selskab, medmindre den fysiske person er omfattet af virksomhedsskatteordningen, og finansieringen sker med midler fra denne ordning.

? For det andet volder finansiering ud af virksomhedsskatteordninger udfordringer. Private udlån ud af en virksomhedsskatteordning anses som hævninger.

Hvornår har et lån karakter af et privat lån?

Et lån anses som et privat lån, såfremt lånet ikke er ydet på markedsmæssige konditioner. Med andre ord skal sædvanlige låneelementer som rente, sikkerheder, afdrag og afdragsprofil og løbetid være på markedskonforme vilkår. Ved gældsbrevsfinansiering skal gældsbrevets værdi kontantomregnes. Da en kredit sjældent er kurs 100 værd, vil det medføre, at sælger vil realisere en løbende kursgevinst på fordringen, når den afdrages, mens køber vil lide et kurstab på gæld. Den skattemæssige behandling af disse to elementer er reguleret af kursgevinstloven.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I interne generationsskifter anvendes anfordringsvilkår ofte som betalingsvilkår. Det er dog ikke muligt, hvis finansieringen sker ud af en virksomhedsskatteordning. Det vil blive anset som en hævning, da anfordringsvilkår ikke vurderes som markedskonforme.

? For det tredje er der udfordringer vedrørende kursgevinstproblematiklen. Er et internt generationsskifte sket ved succession og dermed uden, at sælger beskattes, anses dispositionen som et tilvalg. Berigtiges købesummen ved sælgerfinansiering, der skal kursansættes med eventuel kursgevinst til følge hos kreditor og tab på gæld hos debitor, udløses der beskatning. Uanset successionen, vil sælger løbende blive beskattet af kursgevinsten. På købersiden vil der lides et kurstab på gæld - gæld til kurs 90 skal indfries til kurs 100 og medfører et kurstab på 10 kurspoints. For fysiske personer er kurstab på lån ydet i fremmed valuta fradragsberettiget, hvorimod øvrige tab på gæld ikke er fradragsberettigede. Er køber et selskab, kan tab fratrækkes, medmindre det er koncern-gæld.

For at undgå disse kursgevinstudfordringer anvendes anfordringsvilkår, hvilket betyder at kreditor på et hvilket som helst tidspunkt kan kræve gælden indfriet. I denne situation antages det skatteretligt, at fordringens kursværdi er kurs 100. Det gælder dog ikke ved finansiering via en virksomhedsskatteordning.

Navnlig ved finansiering mellem private og uden brug af virksomhedsskatteordningen, for eksempel ved overdragelse af kapitalandele fra forældre til børn, anvendes anfordringsgældsbreve. Er overdragelsen sket ved succession, undgås beskatning af gevinst eller tab på fordring og gæld.

? For det fjerde har rentevilkårene betydning. Optages der lån i et pengeinstitut, er prisen dels omkostninger, dels rente. Er der tale om et internt generationsskifte forekommer det, at parterne har en interesse i at aftale så gunstige rentevilkår som muligt (0 procent i rente). De rentevilkår, der kan aftales, uden at Skat anfægter det, beror på, hvem parterne er.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er finansieringen mellem selskaber eller mellem en person og et selskab, hvor personen har kontrol over selskabet, skal det skatteretlige armslængdeprincip om krav til markedskonforme renter honoreres. Renten skal udgøre den rente, som låntager skulle have betalt, hvis han skulle have lånt pengene hos en uafhængig tredjemand. Kravet til armslængderenter gælder, uanset om selskabet er kreditor eller debitor.

Er der tale om et ulovligt aktionærlån efter selskabsrettens regler, fremgår renten af selskabslovens § 215 - p.t. ca. 10 procent - og dermed et (relativt) dyrt finansieringselement.

Ved finansiering mellem fysiske personer, må der sondres mellem, om finansieringen er ud af en virksomhedsskatteordning eller mellem private. Finansiering ud af en virksomhedsskatteordning kræver, at renteniveauet og armslængdekravet honoreres.

Sker finansieringen fra en privat eller fra en person, der ikke har nogen virksomhedsskatteord-ning, og er låntager en anden fysisk person, ofte en beslægtet, kan renten fastsættes frit, herunder til 0 procent. Dette gælder også, selvom markedsrenten er høj(ere). Lovligheden af et nulrenteud-lån beror på, hvem kreditor er, hvis opgaven er at undgå "udfordringer". Der er intet til hinder for, at en anden fysisk person - køber - som f.eks. bruger virksomhedsskatteordningen, låner til 0 procent.

Er der særlige udfordringer ved gældsovertagelse?

Artiklen fortsætter efter annoncen

En handel kan berigtiges ved, at køber overtager de gældsforpligtelser, som sælger har frem for ny finansiering.

Kravene til, hvem køber er, hans ydelsesmuligheder og dermed den samlede kreditvurdering, er de samme, uanset om der skal overtages en gældsforpligtelse eller der skal optages et nyt lån.

Det forekommer, at der skal gennemføres generationsskifter, hvor køberen ikke er i stand til at skaffe finansieringen, og hvor sælgeren ikke kan medvirke ved sælgerfinansiering. I sådanne situationer kan det være nødvendigt, at sælger kautionerer for de forpligtelser, som køber overtager. Derved foretages der ikke et clean cut for så vidt angår gældsovertagelsen. Det er ikke optimalt, men er en finansierings-form, der må vurderes ud fra det muliges kunst - alternativet - intet generationsskifte - kan være værre (for sælgeren).

Sammenfatning

Finansiering af et generationsskifte er udfordrende. Det har især været tilfældet under finanskrisen og er fortsat udfordrende i en række brancher - ikke mindst i landbruget. Alternative finansieringsformer er kommet i fokus, blandt andet eksterne investorer, der ved kapitalindskud bliver medejere af virksomheden på særskilt aftalte vilkår. I næsten alle situationer er skatten med som blind passager - det er derfor et must, at skattemæssige konsekvenser af påtænkte tiltag afdækkes inden aftaleindgåelse.