I 2010 igangsatte den daværende VK-regering danmarkshistoriens største og mest ambitiøse naturregistreringsprojekt. I dag kan miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen erklære arbejdet færdiggjort.

Af rapporten fremgår det, at det overordnede registrerede areal af § 3-beskyttet natur er øget med 4,7 procent siden 1995. Det skyldes hovedsageligt, at en del overset natur, der ikke var medtaget i tidligere registreringer, nu er blevet registreret. I perioden er der samtidig sket en arealtilbagegang i § 3-beskyttet natur på 0,6 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Registreringen sikrer et godt grundlag for Naturpakken, som vi lancerede for kort tid siden,

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

- Vi har nu danmarkshistoriens bedste grundlag at arbejde ud fra, når det gælder forvaltningen af den § 3-beskyttede natur. Registreringen sikrer et godt grundlag for Naturpakken, som vi lancerede for kort tid siden, hvor indsatsen her vil hjælpe lodsejere med viden om ændringer i §3-beskyttelsen på deres jord. På den måde sikrer vi både større retssikkerhed for den enkelte lodsejer og en bedre beskyttelse af naturen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I Naturpakken, der netop er blevet vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, er der fokus på at gøre en indsats for naturen. Her skal der ske indsatser for bl.a. efteruddannelse og undervisning af landmænd i naturpleje samt en styrket informationsindsats om § 3-beskyttet natur rettet mod lodsejere. Blandt andet skal der udvikles en applikation, der fortæller lodsejere om ændringer i § 3-beskyttelsen, hvor dette registreringsarbejde er et vigtigt udgangspunkt.

Fremgang og tilbagegang

Når forskerne ser på, om der er blevet mere eller mindre af de forskellige naturtyper i forhold til den tidligere registrering, så er der en tilbagegang i naturarealet på 0,6 procent, da det samlede arealtab af natur overstiger arealforøgelsen af nyudviklet natur. Kommunerne skal i den kommende tid undersøge, om tilbagegangen reelt er 0,6 procent, hvad den i så fald skyldes, og om der skal laves ny natur.

Opgørelsen peger på, at arealer med søer og vandhuller er vokset med cirka 2,3 procent, mens områder med ferske enge tegner sig for en tilbagegang på 2,9 procent. Der er altså fundet ny natur, som ikke tidligere har været registreret, mens andre områder er gået helt eller delvist tabt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er kommet nye områder til, mens andre er blevet mindre eller er groet til i krat og buske. Jeg er overbevist om, at de opdaterede registreringer vil hjælpe lodsejerne til at passe på naturen. Viser kortet ikke retvisende oplysninger, kan lodsejeren ikke tage de samme hensyn til naturen. Med det opdaterede kort øger vi retssikkerheden for lodsejeren og gør det meget nemmere for alle at passe på naturen fremover. Det er godt både for planter, dyr og mennesker, siger Esben Lunde Larsen.

Den omfattende § 3-registrering blev påbegyndt i 2010. Der er blevet gennemgået luftfotos af mere end 310.000 naturområder, som for eksempel heder, moser, strandenge og overdrev, og sammenlagt er omkring 39.500 naturområder besigtiget i felten.

Siden 2014 har både lodsejere og kommuner haft adgang til registreringen i Danmarks Miljøportal, og nu er den sammenfattende landsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet klar til offentliggørelse.