Abonnementsartikel

Ny natur kan få betydning for krav til et husdyrbrugs ammoniakpåvirkning i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrbruget.

Landbrug & Fødevarer rejser i deres høringsnotat blandt andet spørgsmålet, omkring "betydning af ny natur for erhvervets fremtidige udviklingsmuligheder".

L&F noterer blandt andet en bekymring for, at ammoniakreglerne kan blive en alvorlig hæmsko for udvikling af husdyrproduktionen, hvis der som en konsekvens af Grønt Danmarkskort kommer flere nye naturområder, eller hvis eksisterende små naturområder sammenbindes eller udvides.

Det følger af de gældende regler om husdyrbrug, at kommunerne i miljøgodkendelser af husdyrbrug skal vurdere ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget på nærliggende sårbare naturområder, herunder særligt Natura 2000-områder.

Sårbarhed

Men ifølge miljøminister Kirsten Brosbøl (S) medfører Grønt Danmarkskort ikke ændringer i husdyrgodkendelsesloven og administrationen heraf.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er Miljøministeriets vurdering, at udpegning af potentiel ny natur på baggrund af Grønt Danmarkskort "ikke i sig selv udløser skærpede ammoniakkrav over for godkendelsespligtige husdyrbrug":

- Ny natur, som opstår, vil på sigt kunne få betydning for krav til et husdyrbrugs ammoniakpåvirkning i forbindelse med ansøgning om eksempelvis udvidelse af husdyrbruget. Det gælder uanset, om naturen opstår som følge af Grønt Danmarkskort eller under de nugældende regler. Og det er kun tilfældet, hvis den nye natur, har eller udvikler en sårbarhed, som gør, at den er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afgrænsning af ammoniakfølsom natur, forklarer ministeren.

Natur opstår

Det er desuden en forudsætning for, at der kommer ny natur på landbrugsarealer, at lodsejeren ønsker, at der opstår natur på ejendommen.

Lovforslaget pålægger ifølge miljøministeren ingen forpligtelser for lodsejere, hvis jorder ligger inden for udpegningen, til at etablere ny natur:- Det skal her understreges, at det vil tage mange år, før ny natur kan udvikle sig til sårbar natur. Eksempelvis tager det en årrække, før et landbrugsareal kan vokse sig ind i en naturtilstand, som gør at arealet er følsomt for ammoniak, slutter Kirsten Brosbøl.