I et udspil til klimapolitikken vil Socialdemokratiet nedsætte udledningen af C02-udledning fra landbruget.

Her i valgkampen har Socialdemokratiet spillet ud med et nyt klimaudspil. Her udgører landbruget en del, og partiet har tre konkrete tiltag til erhvervet.

I udspillet skriver partiet.

- Vi lever i det måske mest intensivt dyrkede land i verden. Cirka to tredjedele af vores areal er under plov. Og i vores lille land producerer vi fødevarer

nok til at brødføde mere end tre gange flere mennesker, end vi selv er. Det er godt. Vi har brug for eksportindtægterne og de medfølgende job. Vi skal producere fødevareprodukter af høj kvalitet på en innovativ og bæredygtig måde. Og heldigvis gør en stor del af fødevaresektoren allerede det. En stor del af de danske varer, der sælges på verdensmarkedet,afsættes til en pris, der er 15 pct.højere end gennemsnitsprisen. Det er en succeshistorie.Derfor skal vi også være stolte af dansk landbrug.Landbruget er en enestående vækstmotor, som skaber arbejdspladser til mennesker i hele landet.De arbejder med alt lige fra at passe grise til at udvikle det nyeste udstyr og teknologi. Vi er lykkedesmed at kombinere en ambitiøs satsning på økologi med en generel forøget eksport af fødevarer.Det skal vi fortsætte med. Så vi kan sikre etmangfoldigt landbrug. Og udbygge vores økologiskestyrkeposition. Til gavn for dyrevelfærd, miljøog fremtidens generationer. Mangfoldigheden i dansk landbrug betyder nemlig, at vi ikke kun har et produktivt landbrug. Vi har også et landbrug, der ofte er i stand til at producere fødevarer mere miljøvenligt, end man kan i de fleste andre lande. Dansk landbrug er i dag blandt de mest klimaeffektive i verden og er på mange måder et foregangsland. F.eks. har dansk landbrug reduceret udledningen af drivhusgasser med 20 pct. Fra 1990 til 2015. Vi er altså langt i Danmark. Men alle sektorer skal bidrage til klimaindsatsen, hvis vi skal nå i mål. Og derfor skal dansk landbrug også bidrage yderligere til at mindske CO2-udledningen. Landbruget er ikke omfattet af et klimamål i dag, ligesom det f.eks. er tilfældet for transportsektoren. Det ønsker Socialdemokratiet at ændre på i samarbejde med landbruget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Socialdemokratiet foreslår tre konkrete tiltag:

- Reducere CO2-udledning fra landbruget. Der skal nedsættes et råd med deltagelse af landbrugets parter. Rådet skal foreslå et fair og fornuftigt mål for, hvor meget landbruget kan reducere

deres CO2-udledning samt foreslå, hvordan ambitionen kan indfries. Anbefalingerne

skal tage udgangspunkt i realiseringen af Danmarks langsigtede klimamål.

- Foretage en national afdækning af, hvor jordfordelinger med fordel kan gennemføres gennem frivillige aftaler.Landbrugsjord skal samles, så landmanden har kortest mulig afstand til sine marker. Natur, der ligger omringet af marker, skal forbindes, så dyr og planter kan bevæge sig frit. Jordfordelinger giver klimagevinst, når lavbundsjorde tages ud af drift, da disse ellers udleder betydelige mængder CO2, når de drænes i forbindelse med opdyrkning.

- Forskning i reduktion af metan fra husdyrbrug og lattergas fra planteproduktion. Der prioriteres midler til forskning i reduktion af metan fra husdyrbrug ved et ændret foderindtag samt reduktion af udledningerne af lattergas fra planteproduktion, f.eks. via ny teknologi og managementsystemer.