Abonnementsartikel

- Det er i overensstemmelse med Nitratdirektivets krav, at der sendes afrapporteringer til EU-Kommissionen baseret på GRUMO-oplysningerne, mener miljø- og fødevareministeren i et svar til Folketinget.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afviser i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg - før han bebudede en uvildig undersøgelse - at der er begået urent trav fra embedsmændene i de indberetninger til EU, der foretages om grundvandets tilstand.

Dermed afviser han også påstandene fra Bæredygtigt Landbrug om fejlindberetninger til EU om grundvandets tilstand i Danmark, herunder manglende repræsentativitet i måleresultaterne:

- Fra dansk side afrapporterer vi efter forpligtelser i de EU-direktiver, der beskytter blandt andet grundvand - efter Drikkevandsdirektivet, Vandrammedirektivet og Nitratdirektivet. Indrapporteringen under de forskellige direktiver har forskellige formål, forskellige krav til overvågning og indrapporteres på forskellige tidspunkter, skriver ministeren i svaret.

Repræsentativt billede

Han peger på, at formålet med indberetninger om grundvandets tilstand efter nitratdirektivet er at oplyse om status og udviklingen af nitratforurening i de dele af grundvandet, som har været - eller fremover kan blive - påvirket med nitrat fra landbrugsaktiviteter:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Grundvandsovervågningsprogrammet (GRUMO) omfatter over 1.000 målesteder, der giver et hydrogeologisk og geografisk repræsentativt billede af nitratindholdet i grundvand, der kan være udsat for diffus forurening. Overvågningsnettet giver derfor et retvisende billede i forhold til nitratdirektivets krav om at kunne fastslå omfanget af og følge udviklingen i nitratforurening i den del af grundvandet, der kunne være påvirket af landbruget, fortsætter Esben Lunde Larsen.

Helt OK

Han mener på den baggrund, at det er dermed i overensstemmelse med Nitratdirektivets krav, at der sendes afrapporteringer til EU-Kommissionen baseret på GRUMO-oplysningerne:

- Da den mængde af grundvand, som vandprøver fra det enkelte måleindtag i overvågningsprogrammet repræsenterer, ikke kendes, kan de indberettede tal for andelen af nitratpåvirkede målestationer ikke anvendes til at give et billede af nitratpåvirkningen af den samlede mængde grundvand i Danmark, konkluderer han.

Han slutter med at henvise til den tekniske gennemgang for udvalget om kvaliteten af grundvandet i Danmark, der holdes den 22. marts 2017.

Desuden henvises til åbent samråd i udvalget den 23. marts om EU-Kommissionens svar til EU-parlamentsmedlem Jørn Dohrmann (DF) om indholdet af nitrat i grundvandet i Danmark.