Baggrunden for en revision af vandløbsloven er blandt andet, at det regner mere i Danmark, og det medfører flere oversvømmelser i byer og af markerne og mere vand i vandløbene. Den nuværende vandløbslov tager hverken højde for klimaændringer og de mange nye miljømål i vandplanerne. Derfor støtter Gefion og Sjællandske Familielandbrug op om en modernisering af vandløbsloven.

Giver ministeren indspil

-Det arbejde Miljø- og fødevareministeren har startet er afgørende for, at vi får klimasikret det åbne land og undgår oversvømmelser af både marker og kældre, siger Jens Henrik Madsen, der er bestyrelsesmedlem i Gefion. Han står i spidsen for en lille arbejdsgruppe af 4 bestyrelsesmedlemmer, der er har udarbejdet anbefalingerne til ministeren. Jens Henrik Madsen fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Vi er af den klare opfattelse, at vi kan skabe løsninger ude i vandløbene, der både tilgodeser afvanding, miljø, klima og natur. Men i dag sætter vandløbsloven begrænsninger. Derfor skal en ny vandløbslov samle alle forhold vedrørende vandløb i én lovgivning, og fremover skal det være muligt imødekomme klimaforandringerne ved at regulere vandløbene alene fordi afvandingen skal forbedres. Endelig bør en ny vandløbslov sætte nye klare mål for afvandingen, lyder det fra Jens Henrik Madsen.

Væsentlige vandløbsforhold reguleres i dag i anden planlægning og lovgivning end i vandløbsloven, f.eks. via naturbeskyttelsesloven og vandplaner, hvilket er uhensigtsmæssigt. Der er brug for én samlet vandløbslov mener Gefion og Sjællandske Familielandbrug.

Samtidig er der brug for klare mål for, hvor meget vand et vandløb skal aflede. Gefion og Sjællandske Familielandbrug ser nemlig alt for tit, at uklare regulativer og manglende mål for, hvor meget vand, der skal kunne løbe i vandløbene er årsag til konflikter mellem myndighed og lodsejer.

Notatet er sendt til ministeren. Derudover deltager foreningen også i et 24- timers topmøde forud for revisionen af vandløbsloven.

Deltager i 24-timers topmøde

Miljø- og fødevareministeren har inviteret både landbruget og de grønne organisationer til et 24-timers topmøde for at drøfte hele vandløbslovgivningen. Efter topmødet skal indspil fra organisationerne behandles af en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til egentlige ændringer af de love, der berører vandløbene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jens Henrik Madsen sidder i bestyrelsen i både Gefion og Danske Vandløb og repræsenterer Danske Vandløb den 15.-16. december, når topmødet afholdes. Erhvervspolitisk konsulent i Gefion, Erik Hansen Blegmand, deltager ligeledes i topmødet.

-I 2013 konkluderede Natur- og Landbrugskommissionen, at vandløbsområdet har behov for en modernisering, det er glædeligt, at arbejdet med en ny lovgivning nu endelig skydes i gang, siger Erik Hansen Blegmand, der gennem næste 10 år har arbejdet med vandløb, vandplaner og vandløbsvedligeholdelse for medlemmer af Gefion og Sjællandske Familielandbrug