Med 130.000 producerede slagtesvin om året ryger der meget gylle igennem gylletankene på Eskelund A/S på Fyn. Der drives på stedet 1.000 hektar, og derudover er der lavet gylleaftaler på 2.000 hektar. Det siger lidt om, hvor meget håndtering og arbejde der er alene i at få gyllen fra de mange grise bragt ud.

- Vi har tidligere brugt mange ressourcer og meget tid på at røre vores gylle op inden udbringning, og derfor valgte vi i foråret 2014 at prøve at behandle gyllen med Power Pack Dorkel, fortæller medejer af Eskelund A/S, Peter Lerche-Simonsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kort fortalt er Power Pack en katalysator udviklet af Lars Leth, som ejer firmaet Biotech Innovation ApS. Power Packen indeholder en væske, der fungerer som katalysator, der uden brug af elektricitet eller mekaniske dele fremmer processerne i de omgivelser, den befinder sig i. Substansen - hvad enten det drejer sig om vand, luft, gylle, foder, halm eller korn - ændrer dermed karakter. Det kan blandt andet måles på pH-værdien, som øges. En Power Pack Dorkel er en enhed, der samtidig kan tilføre ilt til gylle for at fremme omsætningen.

Stor forskel på gylle

Driftslederen i marken, Thomas Bang Christensen, bor i nærheden, og han har lejet sine stalde ud til Eskelund A/S. I disse stalde blev der til en start opsat Power Packs for at teste deres effekt.

- Efter vi begyndte at anvende Power Packs hos Thomas, ikke kun i gyllen men også på vandledningen, i foderet, og på blandekaret, erfarede vi, at gyllen blev nemmere at få ud af stalden, og da Power Packs binder svovlbrinten og ammoniak i gyllen, lugter det meget mindre i stalden, forklarer Peter Lerche-Simonsen.

Sidenhen har Eskelund A/S afprøvet Power Packs i vandet på deres tjekkiske svineproduktion, hvor de så en klar forbedring af resultaterne i stalden.

- Ved at have Power Pack på vandet blev grisenes generelle sundhed og trivsel forbedret, siger Peter Lerche-Simonsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Peter Lerche-Simonsen er der stor forskel på gylle, alt efter årstid, det anvendte foder og andre faktorer, derfor er der også stor forskel på den omrøringstid, der skal til i tanken, før man kan køre gyllen ud.

- Vi har som sagt tidligere brugt lang tid på at røre vores gylle op i tanken, men i og med at der er så stor forskel på gyllen, så er det svært at måle på, hvad vi nøjagtigt får ud af at behandle gyllen med Power Pack Dorkel inden udbringning, men jeg vil skyde på, at vi har halveret vores omrøringstid, mener Peter Lerche-Simonsen og tilføjer, at gyllen desuden føles mere ensartet, og at det generelt er blevet lettere at få det sidste med.

- Power Packen har blandt andet den indflydelse på gyllen, at den opløser lignin og cellulose i gyllen, og særligt i kvægstalde kan man have stor effekt af at behandle på gyllen, allerede mens den er i stalden, forklarer Peter Lerche-Simonsen.

- Vi starter med at behandle gyllen i tankene så tidligt som muligt. Det tager to timer at behandle en tank med Dorklen, og det kan vi gøre, allerede når tanken er halv fuld, og så kører processen selv videre, trods det at tanken fyldes op efterfølgende. Vores erfaring er, at det er vigtigt at have behandlet gyllen mindst en måned før udbringning, gerne tidligere, for at opnå størst effekt.

Effekt på andet end gylle

Det er ifølge Peter Lerche-Simonsen ikke kun gylle, at en Power Pack har effekt på - langtfra.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har lavet flere forsøg i vores marker, hvor vi har prøvet at behandle såsæden inden såning, og har behandlet det vand, vi har brugt i marksprøjten, begge dele med gode resultater. Vi er begyndt at behandle alt vores udsæd, efter vi fandt ud af, at det gav kornet en bedre spireevne og en hurtigere fremspiring. Afgrøderne bliver mere ensartede, og behandlingen har en vækstfremmende effekt, samtidigt med at planterne bedre kan udnytte det tildelte kvælstof. Det har gjort, at vi nu høster større udbytter end tidligere på de samme arealer med samme JB nummer og med samme forfrugt, fortæller Peter Lerche-Simonsen.

- Vi har også lavet forsøg, hvor vi i stedet for at sprøjte planterne med svampemiddel, sprøjtede dem med rent vand, der var behandlet, og forsøget viste, at behandlingen styrkede planternes egen kapacitet og modstandsdygtighed, så de var bedre rustet mod svampeangreb. Dog kunne vi ikke undgå at sprøjte mod svamp senere hen, men det var væsentligt senere, end vi ellers har været ude og sprøjte mod svamp, forklarer Peter Lerche-Simonsen.

Også på foder har Power Packs en positiv effekt. Behandlingen af foder har ifølge Peter Lerche-Simonsen den fordel, at der bliver klippet nogle bindinger og på den måde bliver åbnet op for fodermidlet, så fordøjelsen derved starter allerede ved behandlingen.

- Det giver en bedre foderudnyttelse, og ved eksempelvis sojaskrå skal man være påpasselig med at få sat iblandingsprocenten lidt ned, da grisene ellers risikerer at få diarré, understreger Peter Lerche-Simonsen. ?