Lyt til artiklen:

Sådan bekæmper du græsukrudt efter høst

00:00
Hastighed: ???x
05:51

For at begrænse problemet med ukrudtsfrø, gælder det efter høst om at få så mange af de nye frø som muligt at spire eller henfalde, før en ny afgrøde bliver etableret. I rådgivningsvirksomheden Velas arbejder planterådgiver Peter Schmidt Nielsen blandt andet med strategier til bekæmpelse af græsukrudt. Han har særlig fokus på tiden efter høst som en periode, hvor der skal sættes ind for at begrænse græsukrudtet.

- Når først den nye afgrøde er etableret, er der markant færre virkemidler at gøre brug af, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udbredelsen af for eksempel italiensk rajgræs er størst, hvor der ensidigt bliver dyrket meget vintersæd, og det vil typisk være med en stor andel hvede. Planterådgiveren nævner, at det ofte vil være på svinebrug, hvor der skal produceres en masse korn til foder, og hvor man kører med flerårshvede.

- Stille og roligt bliver det italienske rajgræs opformeret. Man vil på de fleste bedrifter finde rajgræs i en vis grad, men hvis man ikke er opmærksom på at bekæmpe det via sædskifte, vokser problemet lige pludseligt, siger han.

På tung lerjord, hvor vårbyg er en udfordring, hvor man traditionelt har haft de bedste udbytter med vinterhvede og i en lang årrække har kørt ALS-kemi, begynder det ifølge ham at miste sin effekt

Virkningsløs kemi mod rajgræsset

Se også:

Virkningsløs kemi mod rajgræsset

- Så øger man doseringen, og pludselig har man fået en opformering af resistens på en lokalitet, siger han.

Groft skitseret kan der ifølge Peter Schmidt Nielsen være to situationer efter høst i forhold til management af græsukrudt. Den første situation er i de tilfælde, hvor det primært er nye frø fra dette års frøkast, man skal håndtere efterfølgende. Her vil hovedparten af rajgræsfrøene ligge på overfladen af jorden. Den anden situation er i de tilfælde, hvor en stor del af pløjelaget er inficeret med "gamle" frø fra flere års frøkast.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her vil mange af rajgræsfrøene, som ligger i de øverste 10-15 centimeter af jordlaget, kunne spire. Det kræver derfor nøje kendskab til markerne, før en målrettet strategi mod græsukrudt kan iværksættes.

Hvis der er tale om nye frø fra dette års frøkast, viser undersøgelser, at det er bedst at lade frøene ligge urørt i stubben, hvor 95 procent vil henfalde i løbet af to måneder fra begyndelsen af august til udgangen af september.

Ved at lade frøene ligge urørt i stubben undgår man en konservering af de nye frø, som du kan se på figur 1. Den viser, hvad der sker, når frø fra italiensk rajgræs bliver lagt i ned i forskellige jorddybder i to måneder for derfor at undersøge, hvor stor en del af dem, der efter den periode stadig er spirevillige.

rich-media-4
Figur 1: Procent spiring af italiensk rajgræs efter ophold i marken fra første uge af august til slutningen af september. Potteforsøg i ren jord, svarende til en situation hvor pløjelaget ikke er fuldstændig inficeret. Kilde: Peter Kryger Jensen, AU.

Her viser det sig, at over halvdelen af frø nedlagt i 25 centimeters dybde vil være spiredygtige efter to måneder i jorden. Der er her tale om et potteforsøg, hvor jorden er "ren", der svarer til en situation, hvor pløjelaget ikke er inficeret.

Bearbejdning så øverligt som muligt

Ved såning af efterafgrøder lige efter høst, gælder det ifølge planterådgiveren derfor om at bearbejde jorden så øverligt som muligt ved for eksempel direkte såning eller helt at undgå jordbearbejdning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og når der udelukkende er tale om nye frø fra dette års frøkast, kan der laves en øverlig stubbearbejdning med en discharve i to-tre centimeters dybde.

- Ved såning af vintersæd bør rajgræsfrø ligge urørt i stubben hele efteråret, hvorefter der laves en sen efterårspløjning. Der skal pløjes meget omhyggeligt, så "jomfruelig" jord kommer øverst. Efter et år med målrettet pløjning, kan du med fordel forsætte med pløjefri etablering to-tre år, så du udnytter, at der er få frø i det øverste jordlag. Proceduren med omhyggelig pløjning kan eventuelt gentages efter de to-tre år, siger Peter Schmidt Nielsen.

Læg strategi mod græsukrudt og nedbring bestanden

Se også:

Læg strategi mod græsukrudt og nedbring bestanden

Hvis store dele af pløjelaget er inficeret med ukrudtsfrø fra tidligere, anbefaler planterådgiveren at udføre helt overfladisk jordbearbejdning, som kan bringe noget af den gamle frøpulje til spiring sammen med de nye frø.

- Det er meget vigtigt at være opmærksom på jordbearbejdningsdybden, hvis du arbejder i mere end to-tre centimeters dybde, da de nye frø vil komme ned i jorden og gå i spirehvile, siger Peter Schmidt Nielsen.

Det bliver underbygget af et GUDP-projekt, som Velas i perioden 2016-2020 har gennemført, hvor forskellige IPM-tiltag blev undersøgt i et markforsøg på et areal kraftigt inficeret med græsukrudt. Resultater fra dette markforsøg kan du se i figur 2.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-8
Figur 2: Effekt af stubharvning og urørt stub efter høst ved hvedesåning år 1 og hvedesåning år 2 efter vårsæd.

Figuren illustrerer situationen, hvor store dele af pløjelaget er inficeret med rajgræsfrø. I det tilfælde får man den største reduktion i rajgræsplanter ved at stubharve efter høst sammenlignet med at lade stubben ligge urørt.

- Der er en betydelig reduktion af rajgræsplanter i hveden, hvor der er stubharvet. Det samme gør sig gældende, hvis der bliver stubharvet og etableret vårsæd, som bliver efterfulgt af hvede. Her er det dog effekten af en vårafgrøde, som betyder mest, siger Peter Schmidt Nielsen.

Falsk såbed og sen såning

Det hjælper altså ikke at lade stubben ligge urørt, hvis der er en betydelig frøpulje i pløjelaget.

- Hvis stubben havde ligget urørt i en til to måneder frem til vintersædsetablering, ville en stor del af frøpuljen stadig spire frem i forbindelse med såbedstilberedning. Hvis man derimod laver et falsk såbed, giver det flere muligheder for at bekæmpe den store bestand af rajgræs før etablering af vintersæd. Det kan både være ved nedvisning med glyphosat eller med øverlig jordbearbejdning. På den måde får man i højere grad tømt den del af frøpuljen, som vil kunne spire frem i vintersædsafgrøden, siger planterådgiveren.

Fremspiring af italiensk rajgræs dykker kraftigt i slutningen af september og er meget lav sammenlignet med begyndelsen til midten af måneden. Såtidspunktet for vinterhvede har ifølge ham stor betydning for fremspiring af al ukrudt, og som tommelfingerregel nævner han, at for hver gang såtidspunktet udsættes med 14 dage, vil mængden af ukrudt blive halveret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor anbefaler han, hvis det er muligt at skære alt, der hedder tidlig såning væk og tænke på at begynde at så de marker, der er inficerede den 20-25. september.