Lyt til artiklen:

DLR nærmer sig milliardoverskud

00:00
Hastighed: ???x
03:23

Abonnementsartikel

DLR opnåede i 2022 et resultat efter skat på 927 millioner kroner, blandt andet som følge af stor konverteringsaktivitet.

Gennem 2022 har DLR opnået en positiv udvikling i indtjeningen fra den primære drift som følge af et historisk højt bruttoudlån, der blev på 45,8 milliarder kroner for året som helhed.

En væsentlig årsag var ifølge DLR's administrerende direktør, Jens Kr. A. Møller, konverteringer af såvel DLR-lån som lån i andre institutter til lån i DLR. Det betydelige konverteringsomfang har gjort sig gældende for alle ejendomskategorier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På bundlinjen opnåede DLR et overskud på 927 millioner kroner efter skat.

Tab og nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, inklusive reguleringer fra tidligere år, er i 2022 opgjort til en indtægt på 10 millioner kroner mod en indtægt på 109 millioner kroner i 2021.

Få tvangsauktioner

Antallet af gennemførte tvangsauktioner over ejendomme, hvori DLR har pant, udgjorde 22 i 2022, hvilket var samme antal som i 2021. Heraf overtog DLR to ejendomme. Ultimo 2022 havde DLR ingen overtagne ejendomme, hvilket også var tilfældet ultimo 2021.

DLR har i 2022 herudover konstateret tab på syv ejendomme, hvor seks ejendomme blev overtaget på tvangsauktion af andre end DLR, samt deltaget i otte frivillige handler med videre med et tab til følge. Sammenlagt har DLR i 2022 konstateret tab på 17 ejendomme mod 23 ejendomme i 2021.

Markedet for ejendomme

Ifølge DLR har markedet for handel med landbrugsejendomme og landbrugsjord i de seneste år haft stort set uændret aktivitet med stabile priser, og DLR konstaterer, at markedet fortsat er præget af en stigende prisdifferentiering afhængigt af jordens bonitet og beliggenhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det vurderes overordnet set, at det nuværende prisniveau for landbrugsjord er underbygget af de langsigtede forventninger til priserne på vegetabilske produkter og renteudviklingen. Klimaaftalen for den grønne omstilling af landbruget, der blev indgået i efteråret 2021, forventes at medføre udtagning af lavbundsjord fra dyrkningsarealet, hvilket giver et reduceret areal med agerjord i drift. Der er desuden efterspørgsel efter landbrugsjord til infrastrukturprojekter herunder solcelleprojekter med videre. På trods af et stigende renteniveau forventes der samlet set stabile til svagt stigende jordpriser, skriver DLR i årsrapporten.

94 milliarder til landbrug

DLR's samlede udlån til landbrug omfatter udlån for knap 94 milliarder kroner. Heraf er cirka 81 milliarder kroner udlån til egentlige produktionslandbrug. For porteføljen er der de seneste år konstateret en udvikling mod de bedre ratingklasser, hvilket afspejler de relativt gode konjunkturer i hovedproduktionsgrenene og nedbringelse af lånerestgælden i de højest belånte ejendomme ved ordinære afdrag. Knap 86 procent af udlånet til landbrug er placeret inden for en belåningsprocent på 50 procent, og alene cirka 0,7 procent er over lånegrænsen på 70 procent.

- DLR's lån er dermed samlet set godt afdækket af pantværdier, konkluderer DLR.