I sæsonen 16/17 får vi introduceret en ny type efterafgrøder, nemlig de målrettede efterafgrøder. I det følgende vil de målrettede efterafgrøder blive diskuteret set fra et biologisk og et økonomisk synspunkt.

I forbindelse med vedtagelsen af landbrugspakken i 2016 har Danmark indvilliget i at indføre kompenserende foranstaltninger for den forhøjede kvælstofkvote og dermed den forhøjede risiko for udvaskning af kvælstof til kystvande og grundvandet. I 2017 og 2018 vil målet for de målrettede efterafgrøder være henholdsvis 145.000 og 120.000 hektar og etableringen vil blive kompenseret af de minimis støtte med 700 kroner pr. hektar. Kravet til placeringen af de målrettede efterafgrøder er prioriteret efter bedste effekt for pengene for grundvandet og siden for følsomme kystvande baseret på jordens retentionsevne.

Det vil samlet set for erhvervet være en fordel, at byde ind med flest mulige hektar målrettede efterafgrøder, så længe det giver mening på bedriften i forhold til sædskifte. Det obligatoriske krav til efterafgrøder kan erstattes af en kvælstofkvotereduktion, der for bedrifter, der udbringer under 0,8 DE, svarer til 93 kg N pr. manglende hektar målrettede efterafgrøder og for bedrifter, der udbringer mere end 0,8 DE, svarer til 150 kg N pr. manglende hektar målrettede efterafgrøder.

... Det er dog meget vigtigt, at man vælger den rigtige etableringsmetode...

Styr på dine efterafgrøder?

I sæsonen 2016/2017 vil der være fem forskellige efterafgrødetyper; pligtige, målrettede, obligatoriske, husdyr og MFO-efterafgrøder. Som tidligere år kan de pligtige efterafgrøder, hvis de udsås som en blanding af godkendte arter, indgå som en del af ejendommens MFO-procent, med en faktor 0,3 pr. hektar. Reglerne for etablering af de målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøderne, MFO-efterafgrøderne og de pligtige efterafgrøder følger de samme datoer, således at græsudlæg og andre godkendte afgrøder skal være udsået før den 1/8-17, og korsblomstrende arter, alm. og staude-rug, honningurt samt vårbyg, skal etableres før den 20/8-17. Man skal være opmærksom på destruktionsdatoen, da den for de pligtige, husdyr, målrettede og pligtige efterafgrøder er den 20/10-17, hvor den for MFO-efterafgrøderne er den 27/10-17. Dog må græsudlæg i majs først destrueres den 1/3-18. Man skal altså være ret skarp på ikke at komme for tidligt afsted i forhold til nedvisning eller afslåning af efterafgrøderne. Pligtige, målrettede, obligatoriske og husdyrefterafgrøder skal efterfølges af en vårsået afgrøde.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind