I over 50 år har vi handlet smågrise i Danmark og eksporterer årligt knap 2 mio. smågrise, hvilket svarer til ca. 15% af Danmarks samlede smågriseeksport. Vi har en meget seriøs tilgang til branchen, og er meget bekymret for den fremtidige eksport og samarbejdet med myndighederne, for grise er levende dyr og ikke bare et tal på papiret!

Fra 1. juli har Fødevarestyrelsen øget indsatsen mht. til kontroller af grisetransporter samt indført nye regler vedr. godkendelse af en eksport. Alt dette for dyrenes trivsel og forsvarlig behandling, dog kan vi allerede nu vurdere, at indskærpelserne og nul tolerancen er så virkelighedsfjern, at dyrevelfærden sættes på spil. Vi er bekymret for FVST's manglende realitetssans, og frygter at det vil skabe en gråzone, forringe dyrevelfærden og i værste fald vil gøre Danmark til en mindre attraktiv handelspartner.

Danmarks skæbne er eksport

Danmark lever godt af smågriseeksport, hvor der årligt eksporteres knap 14 mio. grise. Herhjemme vil landmændenes staldkapacitet og slagterierne aldrig kunne håndtere disse mængder, og dermed - om vi kan lide det eller ej - er vi dømt til eksport. Vores firma har fuld forståelse for øget fokus på dyrevelfærd med ordentlig kontrol, og man burde mene, at korrekt dokumentation er i alles - og især FVST's - interesse, hvorfor FVST burde tage imod samtlige rettelser omkring oplysninger vedrørende eksportforsendelser inden deres udgang af landet uden yderligere henstand.

I dyrevelfærdens tegn burde lovgivning og regler tilpasses de faktiske forhold, med en fleksibel og realistisk tilgang ved pålidelig forsendelsesplanlægning. Det er hverken godt for dyrene eller landmændene, at tilbageholde pålæsninger uden den mindste hensyntagen til smågriseproduktion, leveringsmønster og dyrenes daglige tilvækst. Fravænning og tilvækst er de to mindst fleksible faktorer, som ikke kan tilpasses FVST's indskærpelse af forhåndsgodkendelse af transportdokumenter.

Tilbageholdelse af forsendelser har indflydelse på produktionen, læssetætheden, rentabiliteten og tilgængelighed af transportmidler m.m., hvilket kan resultere i absolut manglende afhentning af dyr.

Med dyrenes ankomst til omlæsningsstalde begrænses deres flytning fuldstændigt til eksport. Det er allerede sket, at grise er blevet tvunget til at gå i eksportstalden i flere dage, hvilket absolut IKKE harmonerer med dyrevelfærd.

Bizar procedure

Hvis man torsdag inden en eksportforsendelse godkendt til fredag er tvunget til at ændre transportør eller andet, så skal forsendelsen annulleres, idet ændringen SKAL tage minimum 2 hele arbejdsdage for myndighederne, dermed rykkes eksportforsendelsen til tidligst tirsdag. Det skal her påpeges, at alle transportører bruger godkendte lastbiler fra en fælles EU-database, og kun disse må anvendes.

Hver lastbil har været igennem en grundig godkendelsesprocedure for at kunne optages i databasen for 12 måneder ad gangen. Vi forhåndsudfylder papirer for FVST og det tager i virkeligheden under 5 minutter at ændre navnet på en transportør samt tjekke om lastbilens arealkrav er overholdt.

Har man en lastbil på 138 m2 kan den rumme 620 grise, men udfyldes papirerne på 550 stk. og dagen inden transport lykkes det aftageren at afsætte 50 stk. flere grise, så SKAL ændringen i antallet - på trods af rigelig plads på lastbilen - også tage 2 hele arbejdsdage.

UANSET ændringer og forsendelsesetape ved planlægning SKAL det tage minimum 2 hele arbejdsdage for myndighederne at lave ændringer, hvilket er grotesk!

Klog kontrol frem for en falsk kontrol

Oplysningerne som fremgår af dokumentationen, kan efterkontrollernes takket være GPS på biler, indberetninger og EU veterinært samarbejde via TRACES database-systemet. Det er fuldstændigt absurd at lægge øget fokus på forhåndsgodkendelse af oplysninger frem for vægtningen af faktiske forhold, forsendelsen og dens udførsel.

Man kunne indføre skærpet kontrol efter udførelse af eksportforsendelser, hvor de faktiske forhold på baggrund af de fremlagte dokumenter kontrolleres, dermed vil myndighederne opnå fuld kontrol på udførte dyretransporter.

Transportegnethed - hvem har ansvaret?

Ud over eksportkontrol er der også indskærpelser herhjemme, hvor alle parter straffes, uanset involveringsgrad, hvilket ikke er rimeligt. Overdrivelse fremmer umiddelbart forståelsen, og vi har oplevet at blive kontaktet af politiet i februar 2019 og blev pålagt en bøde på kr. 30.000,- i en sag, der er over 1 år gammel angående 2 springhalte grise.

Chaufførerne har desværre kort tid til at vurdere grisenes transportegnethed, hvorimod leverandørerne har minimum ca. 12 uger, derfor burde ansvaret ligge hos landmændene. Det er ekstremt vigtigt, at man som landmand har styr på transportegnethed eller ej - og er man i tvivl, bør man tale med sin dyrlæge om det.

Det stigende antal politianmeldelser og bøder gør, at faget som grisechauffør nu er i fare pga. det øgede pres ifm. transportegnethed, hvilket er meget bekymrende. I hele processen ser griseformidlere kun grisene et par timer, men vi er hårdest ramt med de største bødetakster, der overstiger rentabilitetsgrænsen og udfordringerne ved omlæsning og eksport. Vi føler, at man bliver straffet for selve erhvervsformen, men som sagt er vores skæbne fortsat eksport.