Forskere fra Aarhus Universitet deltager i et nyt forskningsprojektet, der sigter på, at jorden skal dyrkes på en mere bæredygtig måde, da traditionel intensiv korndyrkning tærer på jordens kulstofindhold, forringer jordens frugtbarhed, mindsker biodiversiteten og har en uhensigtsmæssig påvirkning af miljøet og klimaet.

I projektet CarbonFarm, der ledes af Økologisk Landsforening, samarbejder forskere, rådgivere, landmænd og virksomheder om at udvikle mere bæredygtige produktionssystemer til både økologisk og konventionel plantebrug. Et nøgleelement er den såkaldte conservation agriculture, der er en bæredygtig form for jordbrugsproduktion, der sigter efter høj produktivitet og god indtjening samtidig med at miljøet skånes. I conservation agriculture indgår kulstofopbyggende processer, herunder tilførsel af planterester, dyrkning af efterafgrøder og reduktion af intensiteten i jordbearbejdning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Conservation agriculture er ikke et nyt begreb, men dyrkningsformen er ikke særligt udbredt i Danmark. Systemet kan blandt andet bidrage til at bremse den igangværende forringelse af den dyrkede jords frugtbarhed, siger en af Aarhus Universitets deltagere i projektet, professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi.

Partnerne vurderer, at de udviklede dyrkningssystemer umiddelbart ville kunne blive indført på omkring 25 procent af landbrugsarealet i Danmark. Helt konkret forventer projektets partnere, at conservation agriculture kan øge landbrugets indtjening med gennemsnitlige 800 kroner/ha svarende til cirka 540 millioner kroner på landsplan, reducere tabet af næringsstoffer til miljøet med 15 millioner kg kvælstof og 100 t fosfor pr. år, reducere klimaeffekten med 0,5 t CO2-ækvivalenter og reducere behovet for pesticider.

Udvikles til danske forhold

Det lyder som et drømmescenarie, så hvad er det, man venter på? Der skal flere erfaringer og fakta på bordet. Dyrkningssystemerne har ikke tidligere været udviklet og implementeret i større skala under danske forhold, og det er det, som projektet tager hånd om.

Projektpartnerne vil udvikle nye systemer til både konventionel og økologisk landbrug. Til det økologiske landbrug vil blive udviklet bæredygtige og klimavenlige dyrkningsmetoder. Til det konventionelle landbrug vil muligheden for pløjefri landbrug og dyrkning med et lavere forbrug af gødning og sprøjtemidler blive udviklet.

Aarhus Universitets del af projektet går ude på at måle, kvantificere og dokumentere de agronomiske og miljømæssige effekter af systemerne, herunder kvælstof- og kulstofdynamik samt udbytte, biomasseproduktion og kvælstofoptagelse i hoved- og efterafgrøderne. Det omfatter målinger af dyrkningssystemernes effekter på nitratudvaskning og klimabelastning.