Resultater fra Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), viser, at det mest anvendte pesticid i Danmark, glyphosat, sjældent findes i grundvand.

VAP er et samarbejde mellem GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen, hvor de undersøger om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i almindelig landbrugsdrift med godkendte doser

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag følges nedsivningen af glyphosat og AMPA til grundvandet under to lerede marker, hvor glyphosat har været anvendt, mens analyser af glyphosat ophørte i sommeren 2012 på den tredje lermark.

På to ud af tre lermarker findes glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA hyppigt i drænvand, der løber fra markerne til de nærliggende vandløb. Fundene i drænvandet kan forklare, hvorfor de to stoffer findes i næsten alle analyserede vandprøver fra åer i drænede og lerede oplande. Glyphosat og AMPA findes sjældent i dybereliggende grundvand i Grundvandsovervågningen. Der har derfor ikke været grund til at regulere anvendelsen af glyphosat af hensyn til grundvandet.

Bentazon testes i VAP efter fund i den umættede zone

Bentazon har været anvendt 17 gange på fem VAP marker med forskellige afgrøder. Bentazon er i moniteringsperioden fundet hyppigt i både drænvand og vand fra den umættede zone udtaget cirka en meter under terræn, mens bentazon ikke er fundet særlig hyppigt i grundvand og da sjældent over grænseværdien på 0,1µg/l for drikke- og grundvand. Udvaskningen af bentazon fra tre af VAP markerne følges fortsat efter sprøjtning af hvidkløver og ærter i 2013.

Svampemiddel i kartofler påvirker kvaliteten af grundvand

Såvel pesticidet metalaxyl-M og to af dets nedbrydningsprodukter udvaskes fortsat fra sandede marker til grundvandet efter anvendelse i kartofler i 2010. I moniteringsperioden juli 2011 - juni 2013 blev nedbrydningsprodukterne fundet i 75-83 procent af grundvandsprøverne, og moniteringen af de tre stoffer fortsættes.

Som følge af disse resultater blev salg og anvendelse af metalaxyl-M forbudt i 2013. En efterfølgende screening i Grundvandsovervågningen for metalaxyl-M og de to nedbrydningsprodukter uden for kartoffeldyrkningsområder viste ingen fund. De tre stoffer er nu inkluderet i vandværkernes kontrol af drikkevand i områder med kartoffeldyrkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Test af reguleret dosis

Fluazifop-P-butyl blev i 2008 pålagt restriktioner blandt andet i form af nedsat dosering for at beskytte grundvandet. Ved test af den nye lave dosering i foråret 2011var udvaskningen af nedbrydningsproduktet TFMP ubetydelig. Dette var ikke tilfældet i 2008, hvor TFMP blev fundet i høje koncentrationer i grundvandet efter anvendelse af fluazifop-P-butyl i den da tilladte dobbelte dosering. Fluazifop-P-butyl blev igen i 2012 udbragt i den nye, reducerede dosis, og resultatet var enkelte overskridelser af grænseværdien samt mange fund af TFMP i lave koncentrationer i grundvand.

Dette indikerer, at TFMP ved anvendelse af moderstoffet i den nye reducerede dosering i nogle tilfælde kan overskride grænseværdien for grundvand. Udvaskningen af TFMP følges stadig i VAP. Fluazifop-P-butyl har frem til juli 2013 været anvendt ti gange på fire VAP marker. Fluazifop-P-butyl er ikke længere godkendt i Danmark, men hvis der bliver ansøgt om fornyet godkendelse af ukrudtsmidler med dette aktivstof, vil resultaterne fra VAP blive inddraget i Miljøstyrelsens vurdering.

Andre resultater fra årets VAP rapport

I moniteringsperioden juli 2011- juni 2013 er der i VAP undersøgt 19 pesticider og 22 nedbrydningsprodukter - i alt 41 stoffer. De 19 pesticider er alle sprøjtet ud i maksimal tilladelige dosis i forhold til markens afgrøde. I de to år er der foretaget 9.090 analyser af stoffer i vandprøver fra de to sandede og de tre lerede VAP marker. Der blev ikke påvist udvaskning af aclonifen, aminopyralid, boscalid, bromoxynil, clomazon, cyazofamid, ioxynil, mesotrion, propyzamid, prosulfocarb, tribenuron-methyl (inklusiv nedbrydningsprodukter) i moniteringsperioden juli 2011 til juni 2013. Et nedbrydningsprodukt fra thiacloprid samt tebuconazol blev fundet, men kun i få vandprøver.

Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Som følge af regeringens Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 blev der i 2014 tilført VAP en million kroner ekstra til udtagning af flere vandprøver fra grundvandet og til analyse af flere stoffer. Denne udvidede indsats fortsætter i 2015. ?