Få, enkle tiltag sikrer kornkvaliteten ved tørring og lagring af eget korn

Produktionsresultaterne på et svinebrug er afhængigt af at man altid har adgang til korn af god kvalitet, herunder at indholdet af mykotoxiner er lavt. Tørrer og lagrer man sit eget korn, har man selv "hånden på kogepladen" så man kan sikre at kornet har lavt indhold af toxiner, produceret imens kornet lå på lageret.

Når kornet lægges på lager, skal det hurtigst muligt gøres lagerstabilt, det vil sige, enten skal det opbevares i en gastæt silo, eller også skal det nedtørres til maksimalt 15 procent vandindhold og nedkøles til under syv grader C. Skal kornet lagres længere end seks måneder. bør man nedkøle det til maksimalt tre grader C i løbet af efteråret.

Viser manometret ikke noget udsving over døgnet, er den gastætte silo utæt - luft slipper ind i siloen og ødelægger kornet.

Gunnar Schmidt, energi og teknikrådgiver

Hyppigste fejlkilder

Når man undervejs i forbruget af sit eget korn konstaterer, at der er problemer med kvaliteten, er de oftest forekommende fejl følgende:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Kornet lagres ved for høj vandprocent.

- Der er ikke ført tilsyn med lageret, med hensyn til temperatur og vandprocent.

Ved lagring af korn i gastætte siloer er den hyppigste fejlkilde, at der ikke er ført løbende tilsyn med at siloen er tæt.

Sådan sikrer man kornets gode kvalitet

Korn skal gøres lagerfast hurtigst muligt efter indlægningen på det aktuelle lager.

I tørresystemer skal kornet nedtørres uden ophold og herefter nedkøles. Er kornet mere end cirka 20 grader C ved placeringen på lager, bør det nedkøles straks. Når først det er kommet ned på denne temperatur, er det muligt at afvente nogle uger, til udetemperaturen gør det muligt at sænke temperaturen yderligere i kornet.

Sikker tørring kræver varm og tør luft

Tørring udføres ved at gennemblæse produktet med luft, som kan bortføre fugt. I høstår med høj temperatur er det som gennemsnit få vandprocenter, der skal tørres bort. Dertil kommer at tørring med uopvarmet udeluft i sådanne år ofte er tilstrækkelig til at nedtørre produktet.

Et høstår med meget nedbør og meget fugt i det høstede korn vil give problemer med at nedtørre kornet med uopvarmet udeluft. Ved ethvert plantørringsanlæg bør man derfor kunne opvarme tørreluften.

Hvorfor skal jeg opvarme tørreluften på mit planlager?

Til ethvert planlager bør der være mulighed for at opvarme tørreluften fem til seks grader C, idet man derved får muligheden for altid at kunne nedtørre kornet til det er lagerfast. På den måde har man mulighed for at sikre kvaliteten på sine afgrøder.

Opvarmning udføres enklest med en oliefyret varmluftovn. En oliefyret varmluftovn skal som hovedregel lede røggasserne bort, såvel af hensyn til brandsikkerhed som af hensyn til fødevaresikkerhed.Opvarmning af tørreluften kan også udføres med andre vamekilder: Propangas, eller med gårdens centralvarmeanlæg. Endelig findes der biofyrede varmluftovne, som opvarmer luften, uden der indgår vand i varmesystemet. Disse ovne fås i mange forskellige størrelser og til såvel træpiller som flis.

Plantørringsanlægget bør have elektronisk styring

Styring af tørreprocessen på et planlager bør udføres med en elektronisk styring, som kan styre efter såvel udeluftens fugtighed som efter fugtigheden i den opvarmede luft i hovedkanalen.

Styringen sænker energiforbruget til tørring og sikrer at kornet tørres på kortere tid end ved manuel drift af tørreventilatoren.

Amerikanersiloer kræver varmere tørreluft

Har man amerikanersilo, bør man ubetinget have mulighed for at opvarme tørreluften. Opvarmning giver sikkerhed for at man altid kan få nedtørret sit korn til 14 til 15 procent vand, hvor det er lagerfast. Af hensyn til tørrehastigheden bør varmekilden til en udendørs stålsilo kunne opvarme tørreluften mindst 10 grader C.

Regelmæssigt tilsyn sikrer værdierne

Hvad er den økonomiske værdi af indholdet på kornlageret?

Med en beholdning på for eksempel 10.000 hkg ligger der værdier på lageret, alt efter kornpris, på en million kroner eller mere. Tilsyn med lagerbeholdningerne sikrer kornets værdier og sikrer hermed ejeren mod økonomisk tab.

Tilse kornlageret regelmæssigt, mindst en gang hver tredje uge. Tjek og notér vandprocenten og temperaturen i kornet. På et tidspunkt under lagringen begynder temperaturen og vandprocenten at stige. Her må man så sætte ind med beluftning og nedkøling.

Tilsyn med korn i gastætte siloer

Ved gastætte siloer bør man tilse manometeret på den enkelte silo, mindst hver tredje uge i lagerperioden. Manometeret viser lufttrykket i siloen, i forhold til trykket udenfor. Trykket i siloen svinger over døgnet, hvorfor manometret skal vise disse trykudsving. Viser manometret ikke noget udsving, er siloen utæt, hvorved atmosfærisk luft slipper ind i siloen og ødelægger kornet. Utætheder skal findes og udbedres hurtigt, ellers ødelægges kornet.