Ny bekendtgørelsen udvider mulighederne for at få tildelt forhøjet kvælstofnorm, hvis der høstes høje udbytter på bedriften. Muligheden for at kunne korrigere for højere udbytte har hidtil været begrænset til bedrifter, der afsætter høstudbyttet til en grovarevirksomhed, men denne mulighed omfatter nu også bedrifter, der anvender kornafgrøder til opfodring.

Endvidere foretages der en regelforenkling for anvendelse af forhøjet kvælstofnorm til dyrkning af brødhvede, som betyder, at arealer med brødhvede ikke længere skal indberettes særskilt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fodergræs til vinterraps

Med den nye plantedækkebekendtgørelse bliver det mere fordelagtigt at benytte alternativet til efterafgrøder 'afbrænding af fiberfraktionen af husdyrgødning', idet omregningsfaktoren er ændret som følge af ny viden. Derudover foretages der en justering af de generelle jordbehandlingsregler, således at det nu også bliver tilladt at omlægge fodergræs til vinterraps frem til 15. august, hvilket ikke tidligere har været muligt. Listen over tilladte aktiviteter på arealer, hvor der skal etableres vårsæd, udvides til også at inkludere halmstrigling og drænarbejde.

Endelig indeholder den nye plantedækkebekendtgørelse en række tekniske justeringer, blandt andet som følge af de nye efterafgrødeordninger (målrettede efterafgrøder og husdyrefterafgrøder).