Abonnementsartikel

Slagtesvineproducent fik mod på at anvende ny miljøteknologi i sin miljøansøgning. Lige nu kører Videncenter for Svineproduktion afprøvning af anlægget på hans ejendom

Slagtesvineproducent Jens Kristian Iversen fik i 2010 en miljøgodkendelse, som indeholdt vilkår om anvendelse af gylleforsuring på sine slagtesvinestalde. Han ønskede dog ikke at investere i det allerede godkendte anlæg fra Infarm, men derimod ville han gerne afprøve et testanlæg fra konkurrenten Jørgen Hyldgård Staldservice, skriver Annette Lykke Pejtersen, miljøkonsulent fra Svinerådgivning Vest i den nye udgave af Hyologisk, der udkommer på fredag.

Videncenter for Svineproduktion har siden afprøvet anlægget på ejendommen som et led i godkendelsen af forsuringsanlægget. Når data fra denne og to andre ejendomme engang er behandlet, vil det vise sig, om anlægget kan blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste over godkendte teknologier.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Effekt på både stald og i mark

For at udvidelsen på Jens Kristian Iversens ejendom kunne godkendes, var forsuringsanlægget en nødvendig teknologi. Den vil blive brugt til at reducere en del af den ammoniakfordampning, som det ansøgte dyrehold vil udlede.

Siden godkendelsen blev givet, er der kommet en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen med nye krav til, at gylle, som udbringes på sort jord og græs, skal nedfældes. Der gives mulighed for at denne nedfældning kan erstattes af anden teknologi, som har samme reducerende effekt på fordampningen af ammoniak. Det kræver, at teknologien er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste under udbringning. Men bliver forsuringsanlægget fra Jørgen Hyldgård Staldservice godkendt, vil man kunne slå to fluer med et smæk – nemlig ved at nedbringe fordampningen af ammoniak fra produktionsanlægget og slippe for nedfældning af gyllen i marken.

Hvordan virker det?

Der er tilkoblet tre staldsektioner til forsuringsanlægget hos Jens Kristian Iversen lige for tiden, men det påtænkes at tilkoble flere.

Testanlægget er udformet, så gyllen føres via en rørledning til en processtank, når ventilen i én stald åbner for udslusning af gylle i gyllekanalerne. Heri foregår selve forsuringen.

I processtanken registreres pH-værdien af gyllen, og ved pH over 5,8 tilsættes syre, indtil pH kommer under 5,8 igen. Når pH-værdi er stabil, pumpes gyllen tilbage i stalden, hvorefter ventilen i den næste staldsektion åbnes, og processen gentages. Dermed er den begrænsende faktor i dette forsuringsanlæg varigheden af forsuringsprocessen af gylle fra én staldsektion og antallet af timer i døgnet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Varigheden for forsuringen stiger med en stigende størrelse staldsektion og en stigende størrelse grise, idet mere gylle kræver mere syretilsætning, før pH er under den krævede værdi. Syretilsætningen foregår ved hjælp af en syrepumpe og et styreanlæg, som registrerer pH-værdien. Hos Jens Kristian Iversen forsures der én gang i døgnet i hver staldsektion.

Dokumentation og arbejdstimeforbrug

Når man får stillet vilkår om anvendelse af forsuring i sin miljøgodkendelse, kræver det, at man kan fremvise dokumentation for at gyllen er forsuret.

Det kan foregå på mange måder, men prototypen fra Jørgen Hyldgård Staldservice sender en e-mail eller sms, som indeholder information om pH-værdien i gyllen det pågældende døgn. Der arbejdes også på, at anlægget skal kunne alarmere for eksempel via sms, hvis pH-værdien er for høj, eller der er andre fejlmeldinger på anlægget.

Der laves en hjemmeside, hvor disse informationer gemmes. Her kan kommunen gå ind og hente de data, den har brug for i forbindelse med tilsyn. Jens Kristian Iversen har store forventninger til det endelige anlæg.

Han har naturligvis lagt en del timer i testanlægget, men giver udtryk for, at det har været nemt at have med at gøre. Når han engang får et færdigt anlæg sat op, forventer han kun at skulle tilse det et par gange om ugen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jens Kristian Iversen nævner, at det er vigtigt, at man har lyst til at have med teknik at gøre, ellers skal man nok vælge en anden løsning til at nedbringe fordampningen af ammoniak fra ens produktionsanlæg.

Læs mere i apriludgaven af Hyologisk, der udkommer fredag den 1. april 2011. Abonnement kan bestilles på telefonnummer 76207970 eller www.hyologisk.dk.