Abonnementsartikel

Nye regler for halmopbevaring er nu mere enkle, men begrænser stadig størrelsen på oplaget

Grænsen for, hvornår et oplag af halm bestående af en eller flere stakke i det fri er omfattet af Beredskabsstyrelsens (BRS) regler, er hævet til 1.000 kubikmeter. Det svarer til cirka 250 bigballer eller 360 midiballer. Størrelsen på det enkelte oplag er begrænset til 5.000 kubikmeter (1.250 bigballer eller 1.800 midi baller).

Beredskabsstyrelsen vil senere udarbejde "gode råd" for halmstakke i det fri med indtil 1.000 kubikmeter halm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

BRS fremhæver, at bestemmelserne i de nye tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer i høj grad består af funktionskrav (overordnede krav), der beskriver hensynet bag bestemmelsen. Grunden til, at der i højere grad lægges vægt på funktionskrav, skyldes især at man ønsker at give plads til individuelle og innovative løsninger, som passer til lokale forhold og virksomheder.

Beredskabsstyrelsen skærper på visse områder reglerne for halm opbevaret i stakke. Det skyldes både, at der kan være fare for flyveild, som kræver større afstand, hvis stakken brænder, men også at der kan være risiko for selvantændelse, og derfor skal der løbende foretages temperaturkontrol af lageret.

Ansøgning hos de kommunale myndigheder

Hvis oplag af halm overstiger 1.000 kubikmeter (250 bigballer eller 360 midiballer), skal der søges tilladelse hos kommunen. Der kan søges om flere oplagspladser i samme ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde størrelse på det samlede halmoplæg (kubikmeter) og størrelsen af de enkelte lageafsnit samt den indbyrdes placering af de enkelte lagerafsnit. Er der tale om stakke, med risiko for selvantændelse, skal der redegøres for, hvordan man vil undgå dette

Afstandsforholdene på grunden (matriklen) skal beskrives. Det drejer sig om afstanden fra halmoplaget til naboskel, vej- og stimidte, vej- og stiskel, letantændelig vegetation samt afstand til andre oplag og bygninger. Beskrivelsen skal være angivet på en tegning (situationsplan).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved oplag i bygninger vil der være behov for yderligere beskrivelser af materialevalg mv.

rich-media-3
Et stort oplag af halm bør på grund af risiko for flyveild placeres, så der er minst 100 meter til omgivelserne, herunder naboskel samt veje.
rich-media-4
Her vises et 4.000 kubikmeter halmlager. 100 meter til naboskel, og idet vejen er en lille mindre befærdet vej, og halmen kun bliver stående i én enkelt høstsæson, kan halmen placeres tæt på vejen. Dog mindst 100 meter fra nærmest bygning.

Halm kan placeres tæt ved en mindre befærdet vej, hvis der indgås en aftale med naboen.Placeringen må kun anvendes når det drejer det sig om en kort opbevaringsperiode, hvor halmoplaget kun er placeret i en enkelt høstsæson. Her er det tilstrækkeligt med en skriftlig aftale med naboen. For to eller flere halmoplag på hver 5000 m3 (1250 bigballer eller 1800 midiballer), skal den indbyrdes afstand mellem oplagene være 100 m på grund af faren for flyveild i tilfælde af brand.

Staklader

For at opfylde kravene, bør en staklade med halm, som har en særlig risiko for flyveild i tilfælde af brand, placeres med en afstand på mindst 100 m til naboskel og til vej- og stimidte.

Afstandene bør måles fra samtlige sider (ydervægge) på bygningen (stakladen) med lagerafsnittet - og ikke kun de sider, hvor der er åbent. Dette skyldes, at vindforhold sagtens kan medføre, at flyveilden bæres i en anden retning end væk fra den åbne side.

Dispensation fra reglerne

Der kan søges dispensation fra reglerne, når det er foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de enkelte bestemmelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er alene Beredskabsstyrelsen, der kan meddele dispensation fra reglerne. En virksomhed kan derfor sende sin ansøgning om dispensation direkte til Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen vil dog inddrage det kommunale redningsberedskab i sagsbehandlingen, i det omfang det er relevant. Det vil ske i situationer, hvor det ansøgte har direkte indflydelse på de indsatsmæssige forhold ved brand.

En ansøgning om dispensation skal indeholde en begrundelse for, hvorfor der søges om dispensation, og en redegørelse for, hvordan man vil tilgodese hensynet i de bestemmelser, der ønskes dispensation fra.