Landbrugets overskud af næringsstofferne er steget det forgangne år.

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, opdaterer hvert år de seneste 20 års næringsstofbalancer for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K) og beregner overskud og udnyttelse af disse, skriver Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

Den nyeste opgørelse, der dækker årene fra 1997/98 til 2017/18, viser, at overskuddet af næringsstofferne er steget det forgangne år sammenlignet med gennemsnittet af de seneste fem år. Stigningen svarer til hhv. 5 kg N/ha, 0,6 kg P/ha og 1 kg K/ha.

Overskuddet, der er differencen mellem landbrugets input og output, har ellers samlet set været faldende de seneste 20 år, hvor overskuddene er reduceret med 25-29 procent for kvælstofs vedkommende, 55 procent for fosfor og 43 procent for kalium. Det svarer til en reduktion på hhv. 44-49 kg N/ha, 8 kg P/ha og 16 kg K/ha.

Det største fald skete frem til midten af 00'erne, men overskuddet er steget igen de seneste par år, primært som følge af vedtagelsen af Landbrugspakken og hermed udfasning af normreduktionen. Det skal dog understreges, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem overskud og udledning til vandmiljøet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- De mange tiltag, der foretages af den enkelte landmand i marken for at reducere udledning af næringsstoffer, som f.eks. øget anvendelse af efterafgrøder og etablering af vådområder, indgår ikke i beregningen af overskuddet, siger Finn Pilgaard Vinther fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, der har udarbejdet rapporten sammen med sin kollega Preben Olsen.