Transportministeren står fast på, at det er op til kommunerne at bestemme, om de vil give dispensation til kørsel med tunge landbrugskøretøjer.

Efter at Maskinbladet beskrev de problemer, der har været for landmænd og maskinstationer i forhold til eksempelvis gyllekørsel med tunge køretøjer, har sagen givet anledning til en række spørgsmål til transportminister Magnus Heunicke (S). Han er dog ikke indtil videre er indstillet på at behandle disse problemer særskilt, men afventer en generel revision af færdselsloven.

Han understreger, at for statsvejenes vedkommende har landmænd fået en dispensation fra de gældende bestemmelser om akseltryk og totalvægte gældende for gyllekøretøjer.

Problemerne opstår, når det gælder det kommunale vejnet. Her kender Vejdirektoratet ikke grænsen for, hvor meget forøget slid, "der er acceptabelt på kommunernes mindre gode veje". Denne viden ligger hos den enkelte kommune. Her er landmændene altså ofre for, at mange kommuner i årevis har ladet deres vejnet forfalde i en sådan grad, at det ikke kan bære de tunge læs.

Slid i fjerde potens

- Jeg mener derfor fortsat, at det skal være op til den enkelte kommune at gennemføre de fornødne afvejninger i forhold til de forøgede vedligeholdelsesomkostninger, det måtte påføre kommunerne at tillade kørslen med forøgede akseltryk på deres vejnet. Det er almindeligt anerkendt, at forøgelse af akseltryk på en given aksel giver en forøgelse af sliddet på vejen i fjerde potens. Det betyder i praksis, at en 10 procent forøgelse af akseltrykket giver en forøgelse af vejsliddet på 46 procent. På svagt befæstede veje kan slidforøgelsen være endnu større. Derudover skal man være opmærksom på, at landbrugskøretøjerne ofte er betydeligt bredere end andre køretøjer, hvorfor hjulene vil køre tættere på yderkanten af vejene, som er særlig sårbar for at blive ødelagt af ekstra akseltryk, oplyser Magnus Heunicke.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hvordan embedsmændene er kommet frem til, at "en forøgelse af akseltrykket på en given aksel giver en forøgelse af sliddet på vejen i fjerde potens" er uvist. 10 i fjerde potens svarer til 10.000, og så meget øges vejsliddet næppe. Måske mente embedsmændene cirka fire gange, og det er jo en helt anden sag.

Permanent

Regeringen ønsker på den baggrund at indføre en "permanent lovfastsat mulighed for, at kommunerne, såfremt de vurderer, at kørslen kan afvikles hensigtsmæssigt, kan tillade kørsel efter samme vilkår, som er fastsat for statsvejnettet".

- Det er ærgerligt, hvis dispensationen forvolder de danske landmænd besvær, for det har ikke været formålet. Men det er så langt, vi kan gå, uden at det medfører uforholdsmæssig store udgifter for nogle kommuner til forøget vedligeholdelse af vejene, mener ministeren.

Han mener, det vil være "dejligt", hvis han kunne sikre alle landmænd lige rammevilkår ved udkørsel med gylle, men det kan han altså ikke, da de kommunale veje ikke alle steder har den fornødne standard, og regeringen ikke vil pålægge kommunerne forøgede udgifter til vedligeholdelse af deres veje.

Han erkender, at for de landmænd, som har ønsker om at køre på kommunale veje, som ikke har den fornødne standard, vil lovændringen ikke betyde en reel forbedring af rammevilkårene:

- Men generelt finder jeg, at løsningen er en tilstrækkelig forbedring inden for de ressourcer, der er til rådighed, uden at pålægge kommunerne forøgede udgifter til vedligeholdelse af deres vejnet, lyder budskabet fra Magnus Heunicke.

Brede dæk

Vejdirektoratet har tidligere lavet interne beregninger vedrørende gyllevognes vejslid, hvor forskellige gyllevogne med varierende dæktryk og dækbredder er vurderet i forhold til vejsliddet fra sammenlignelige lastbiler.

- Brede dæk og lavt dæktryk reducerer generelt vejsliddet, men totalvægten og dermed akseltrykket af køretøjerne er også en meget vigtig parameter i forhold til vejsliddet. Derfor vil fuldt lastede gyllevogne belaste vejene mere end sammenlignelige lastbiler. Vejdirektoratet er bekendt med en undersøgelse udført af det rådgivende firma Grontmij på foranledning af Asfaltindustrien. Undersøgelsen viser, at gyllevognene især er hårde ved de tynde vejopbygninger, som typisk vil være den type veje, gyllevognene kører på. En af årsagerne er, at dækkenes ribbemønster giver en forholdsvis lille kontaktflade, og derfor et højt reelt kontakttryk, slutter transportminister Magnus Heunicke.