Opicons løsning til behandling af sandholdig gylle tager udgangspunkt i mange års udviklingsarbejde og erfaring med anvendelse af udstyr til behandling af sandholdigt spildevand.

Opicons sandvaskeranlæg til udvaskning og genbrug at sand fra gyllen i malkekvægsbesætninger med sand i sengebåsene er et avanceret system, men der er tænkt over hver en detalje.

Først og fremmest skal anlægget placeres så tæt på gyllen som muligt, og derudover skal der være frostfrit i bygningen, hvor anlægget placeres.

Når gyllen kommer fra stalden ud i forkammeret (fortanken), sørger en kraftig omrører for en grundig opblanding af gylle og sand, inden det pumpes til sandvaskeren med rågyllepumpen.

På bedriften Østergaard, som blev præsenteret i foregående artikel, sidder der to stempelpumper, som sørger for dette.

- Vi har prøvet flere typer pumper, men de blev slidt op på ing­en tid. De to nuværende er gode til sandet, da sliddet er lavere på dem, forklarer Kristen Yde Pedersen, intern sælger hos Stjernholm, der har udviklet Opicon sandvaskeranlægget.

- Vi har gjort os mange erfaringer undervejs, fortsætter han og fastslår, at de to stempelpumper, som er en fast del af anlægget, er enkle og driftsikre.

I rørledningen til sandvaskeren sidder en macerator/RotaCut, som sikrer findeling af grove tørstofdele og fraseparerer fremmedlegemer som sten, kotænder og andet, der kan være røget med gyllen ud. Derved undgås tilstopning af rør og cyklon på sandvaskeren.

Flowet i anlægget styres af flow- og tørstofmåler, hvilket er med til at sikre den rette balance mellem høj kapacitet og stor separationsgrad.

- Vi sigter efter omkring otte til 10 procent tørstof. Der er nemlig en grænse for, hvor god separering, man opnår ved en højere tørstofprocent, siger Kristen Yde Pedersen.

Ved at tilsætte ekstra ajle styrer man således tørstoffet.

- Jo tykkere det er, jo mere kan det bære sandet oppe - og det skal jo bundfældes, uddyber Kristen Yde Pedersen.

På Østergaard er tørstofprocenten allerede lav til at begynde med.

- Vores gylle er tyndere end de fleste andre besætningers. Forklaringen findes i fodringsstrategien på bedriften.

- Vi ligger under 50 procent i grovfoderandel, siger Preben Vingborg.

I sandvaskerens cyklon bliver gylle og sand separeret. Sandet bundfælder i sandvaskeren, hvor det bliver spulet med rent vand og tømt ud gennem tømmesneglen, hvorefter det kan genanvendes.

Den afsandede gylle løber fra sandvaskeren til en tromlesi, hvor gyllen skilles i en tynd del og en tyk del, som indeholder gyllens fibre og andet organisk materiale. Den tynde del løber tilbage til spulevandstanken, mens den tykke del løber i tanken for afsandet gylle. Når rågylletanken er tømt, slutter processen.

Anlægget styres af en computer og kan tilgås online via Team-viewer eller lignende.

Læs om erfaringerne med anlægget på to danske bedrifter her.