Den nye Bednar Omega FL disc-såmaskine placerer gødningen der, hvor den enkelte planteavler finder det hensigtsmæssig og optimalt i forhold til afgrøde og jordbundsforhold.

I mange år har den nordiske anbefaling været, at placere kunstgødningen imellem og lidt under rækkerne af vårbyg. I England placerer man i stor stil gødningen sammen med udsæden, og praktiske erfaringer viser, at der kan placeres en forholdsvis stor mængde gødning sammen med udsæden, uden at det hæmmer kornets spiring. Forsøg med begge metoder viser, at der altid opnås et sikkert merudbytte ved at placere gødning til vårbyggen.

Optimal udnyttelse af tanken

Nyeste skud på stammen inden for disc-såmaskiner med gødningsplacering kommer fra tjekkiske Bednar og hedder Omega 6000 FL. Såmaskinen har en arbejdsbredde på seks meter og er monteret med en 40/60 delt tank på 5.000 liter.

rich-media-1
Bednar Omaga 6000 FL har en arbejdsbredde på seks meter, og som noget unikt kan testmaskinen placere gødningen i gødningsskær, sammen med såsæden eller begge steder. Fotos: Helge Plougmann Nielsen.

Vi starter med maskinens unikke gødningsplacering, hvor det er op til brugeren, om det er tanken på de to eller tre tusinde liter der anvendes til gødning. Det frie valg er en stor fordel, når vi ser på hvor meget gødning der placeres forskelige steder i landet. I husdyrtætte områder placeres der ofte kun cirka 100 kg. kvælstofgødning pr hektar, mens der på et decideret planteavlsbrug anvendes på den gode side af 500 kg NPK pr hektar. For at udnytte tankkapaciteten optimalt vil man på husdyrbruget anvende den lille tank til gødning og den stor til korn, mens det modsatte vil være tilfældet på planteavlsbruget.

Gødningen kan placeres optimalt

Hvordan gødningen placeres er på testmaskinen helt op til brugeren. Ved at dreje et skod til den enes side, blæses gødningen ud i deciderede gødningsskær, der er placeret imellem jordbearbejdningssektionen og rækken af pakkehjul. Her placeres gødningen imellem sårækkerne, og der er også mulighed for at placere det dybere end såsæden. Dybden indstilles hydraulisk og kan korrigeres fra førerkabinen.

rich-media-2
De to doseringsenheder til korn og gødning er identiske og udført i rustfrie materialer. I enhederne kan der monteres forskelige doseringsvalser, så udsædsmængden kan justeres fra nogle få kilogram til over 500 kg pr hektar.

Drejes skoddet til modsatte siden blæses gødningen ud og placeres sammen med såsæden i de 48 såskær. Stilles skoddet et sted imellem de to yderpunkter, deles gødningen imellem gødningsskær og såskærene. Man har ikke umiddelbart mulighed for at kontrollere hvor meget der kommer ud hvor, så kombigødskningen bliver lidt på gefuhl.

Endelig tilbyder Bednar også prelleplader, så alt gødning eller en del af gødningen spredes oven på jorden.

Rustfrie materialer

Tanken er i plast, og hele doseringssystemet er udført i rustfrit stål. Doseringsenhederne under de to tanke er fuldstændig identiske, og på den testede maskine er der faktisk tre ens doseringsenheder, idet enheden under den fabriksmonterede frøsåkasse er magen til de øvrige. Eneste forskel på om der skal udmades nogle får kilogram græsfrø pr hektar eller over et halv ton gødning pr hektar er udformningen af de valser, der monteres i doseringsenhederne.

rich-media-3
Den todelte tank på Bednar Omega 6000 FL er af plast, og med et tætsluttende låg, der sikrer at der er samme tryk i tanken som i slangen under doseringsenheden.

For at opnå en fuldstændig ens udmadning anvender Bednar på Omega FL tryktanke, hvor der arbejdes med samme lufttryk i tanken som i slangerne under doseringsenhederne. Det ensartede lufttryk sikrer, at cellerne på doseringsvalserne fyldes ensartet, og at udsædsmængden ikke påvirkes af hvor meget såsæd og gødning der er i tankene.

Tankene er i bunden monteret med lufttætte skod, så der er mulighed for at skifte valser med fyldte tanke.

Gode trin og sikker gangbro

Tryktanke betyder, at det er nødvendigt med tætsluttende låg på tankene. Lågene på Bednar Omega 6000 FL åbner et godt stykke over 90 grader, og gør det nogenlunde let at tømme storsække ned i maskinen. Lige under lågene er der en sold til at fange gødningsklumper og plastrester fra sækkene- At soldene har en begrænset gennemløbskapacitet konstaterede jeg på den hårde måde, da jeg skar et for stort hul i en sæk, og en del af såsæden ikke kunne nå at løbe igennem soldet men fossede ned ad siden på tanken.

Fra begge sider er der trin op på maskinen og solide og sikre gangarealer der fører ind til doseringsenhederne og op til fordelerenhederne bag tanken. Foran på maskinen er der på venstre side monteret en stige, der fører op til en platform, som anvendes når tanken fyldes. Platformen foldes automatisk ud, når såmaskinen omstilles fra transport og til såning. Stige og platform gør det sikkert og let at åbne låger og tømme sække. Systemet betyder imidlertid, at såmaskinen skal være i udfoldet position, når den fyldes op, og med en seks meter bred maskine bliver det derfor en opgave for enten teleskoplæsser eller en påbygget kran, som vi anvendte under testen.

rich-media-4
Pakkehjulene er monteret med radialdæk i dimensionen 425/55R17, der er 900 millimeter høje og 425 millimeter brede. For at give de efterfølgende såskær ensartede arbejdsbetingelser har dækkene en flad trædeflade.
rich-media-5
Testmaskine var monteret på traktoren med et kugletræk, og trækhøjden indstilles hydraulisk. Bednar laverer også såmaskinen i en version, hvor den monteres i traktorens lift.

Indsåning sker bag på maskinen

På mange såmaskiner skal der jongleres rundt med poser eller spande inde under maskinen, når den skal sås ind. Det jeg fri for på Bednar Omega 6000 FL, hvor indsåningen foregår bag på maskinen. Før jeg går i gang, sikrer jeg mig at de to skod ved doseringsenhederne står som de skal, og med et skod åbnes der for slangen, der går bag ud på maskinen.

Herefter startes blæseren på såmaskinen, og ved udløbet bag på maskinen aktiverer to gule kontakter doseringsvalserne under tanken med henholdsvis korn og gødning. Ved første tryk på kontakterne fyldes cellehjulene op, og ved næste tryk kører valserne indtil kontakten slippes. Kontrolprøven vejes og indtastes i terminalen. Her bliver jeg også bedt om at indtaste den ønskede fremkørselshastighed, og hvis den ligger inde for de valgte valsers doseringsområder bliver bjælken grøn.

Bliver bjælken gul skal jeg være opmærksom på hastigheden, og bliver den rød, skal der skiftes cellehjul og foretages en ny indsåning

rich-media-6
Indsåning af både korn og gødning sker bag på maskinen. De vejede mængder indtastes i terminalen, og herefter skal jeg blot huske at indstille et par skod ved doseringsenhederne, før jeg er klar til at køre i marken. Foto: Frederik Olsen.

Ud over indsåning anvendes slange ud bag på såmaskinen også til at tømme såmaskinen, hvor en eventuel restmængde kan blæses direkte ude i en storsæk.

Mulighed for forbedringer

For at kontrollere indsåningen bliver jeg bedt om at foretage endnu en kontrolvejning af både korn og gødning. Når det er sket, er jeg klar til at køre i marken - eller næsten klar, for først skal jeg lige huske at lukke for slangen ud bag på maskinen, og når gødningen skal placeres i gødningsskærene, skal skoddet til gødningsplaceringen også lige drejes. Som sikkerhed kunne jeg godt tænke min elektronisk overvågning af skoddene, så jeg på terminalen kunne se at alting var OK.

På indsåningsslangen bag på maskinen må Bednar gerne lave et dobbelt skod, så der kan lukkes for luften, når der skiftes pose under udløbet. Blæseren er kraftig, og derfor resulterer det let i, at man indhylles i en kraftig støvsky, når der skiftes pose. Alternativt skal blæseren standses hver gang der skiftes pose, og så går fidusen med at have indsåningen bag på maskinen lige som fløjten.

En fin finesse på såmaskinen er, at der er mulighed for at gemme indsåninge af op til 15 forskelige afgrøder eller gødningstyper.

rich-media-7
Når der vendes på forageren løftes såskæren højt, og samtidig løftes de to centrale pakkehjul under maskinen.

Overskuelig betjening

Den prøvekørte såmaskine var en kundemaskine, hvor såmaskinen blev betjent fra en Topcon terminal. Såmaskinen har en menuopsætning der er let at gå til, og som i grove træk er opdelt i en servicemenu til opsætning af såmaskinen, og i en arbejdsmenu der anvendes under arbejdet.

Såmaskine anvender traktorens hydraulikudtag, hvor løft og sænk samt foldning af maskinen anvender hver sit hydraulikudtag. Øvrige funktioner som indstilling af arbejdsdybden på jordbearbejdningsdelen og gødningsskær samt sådybde og skærtryk kører over samme hydraulikudtag, og på terminalen vælger jeg hvilken funktion der skal betjenes.

Systemet fungerer udmærket, og jeg synes egentlig, at det var rart at kunne betjene maskinen fra kørehåndtaget på Fendt-traktor, frem for på terminalen.

rich-media-8
Testmaskine var monteret med en Bednar Alfa 400, til udsåning af eksempelvis græsfrø.

To specielle funktioner

I arbejdsmenuen finder jeg to specielle funktioner. Den ene kontakt indeholder en blødbundsfunktion, hvor såmaskinen kan løftes og fortsat dosere korn og gødning, når en blød plet i marken passeres. Med den anden kontakt kan der laves zebrastribede plejespor, hvor der skiftevis sås og ikke sås i plejesporene. Systemet er udviklet for at minimerer risikoen for erosion i sporene.

rich-media-9
Testmaskine blev kontrolleret fra en Topcon-terminal, man da det er en Isobus-maskine, kunne vi i princippet også betjene den fra Fendt-terminalen. I billedet til justering af udsædsmængde savner jeg en 100 pct-kontakt.

I terminalen har jeg også mulighed for at øge eller reducerer mængden af både såsæd og gødning. Jeg kunne godt ønske mig at knapperne til betjening af systemet var større, og så savner jeg en genvejskontakt til at komme tilbage til 100 procent.

Udstyr efter ønsker og jordbund

Med hensyn til jordbearbejdning og planering af jorden er der på Bednar Omega 6000 FL stort set frit salg af udstyr. Den testede maskine var med lamelplanke i fuld bredde og havde også pakkehjul og sporløsner monteret før disc-sektionen, der er med to række tallerkner monteret i x-form. Der er individuel dybdejustering på de yderste tallerkner og på tallerknerne efter traktorhjulene.

rich-media-10
Disc-sektionen i den testede Bednar Omega 6000 FL var monteret riflede tallerkner, der er monteret i X-form. Gødningsskærene er monteret lige efter dosc-sektionen.

De riflede tallerkner laver et sublimt arbejde og disc-sektionen efterlader en jævnt overflade til såsektionen.

Uanset om Bednar Omega 6000 FL bestilles med en rækkeafstand på 12,5 eller 16,7 centimeter, arbejder der altid en tallerken i jordbearbejdningssektionen, nøjagtig der hvor de efterfølgende såskær kører. Det sikrer at såskærene arbejder under nøjagtig samme betingelser, og derfor også har mulighed for at placere udsæden korrekt.

rich-media-11
På testmaskinen indstilles både sådybde og skærtryk hydraulisk.

Forsatte såskær

Udsæden placeres af såskær med dobbelte skiveskær, der kører en anelse forsat i forhold til hinanden. Det sikrer at sårillen forbliver skarp, også når tallerknerne slides. Tallerknerne er ophængt i et parallelogram, og såsæden placeres forrest i tallerknerne.

Sådybden og skærtrykket indstilles hydraulisk, og den korrekte indstilling sikres, ved at hydraulikcylinderens vandring begrænses med clips. Systemet er let at betjene, og opfylder også langt hen ad vejen, de behov der er for at indstille sådybden. Under testen kørte vi i let og løst sandjord, der varpløjet. I det løse jord blev såsæden ofte placeret lidt for dybt, og vi savnede en mulighed for at kunne højdejustere hele skærsektionen.

rich-media-12
Såskærene er ophængt i en form for parallelogram, og det maksimale skærtryk er på 130 kg.

Den tørre og løse jord gav derimod ingen problemer for såmaskines pakke og bærehjul. Hjulene er monteret med radialdæk der er 45 centimeter brede og har en diameter på 90 centimeter. Når der køres transport, løftes de to centrale hjul op, og såmaskine kører herefter på to hjul i hver side.

Når såmaskinen foldes ud, viser et stort manometer forreste på maskine hvor meget tryk der overføres til sidefløjene. Med den rette indstilling, udfører såmaskinen et flot arbejde uden nogen form for volddannelse imellem de enkelte træk.

rich-media-13
Vi testede Bednar Omaga 6000 FL i lidt af en sandkasse, hvor jorden både var tør og løst. Såamskinens store og brede hjul bar godt oppe i det løse jord, men selv med minimal skærtryk, havde såskærene en tendens til at placere udsæden lidt for dyb.

Plusser

Gødningsplacering ad libitum

X-monterede disc laver et godt arbejde og får maskinen til at kører lige efter traktoren

Indsås bag på maskinen

Tryktanke med skod

Gode stiger og gangbro

Forsatte tallerkner i såskær

Højt niveau på fabriksmonteret udstyr

Blødbundskontakt    

Minusser

Savner højdejustering på såskær

Blæser skal køre, når maskinen indsås, og det kan give støvgener

Savner overvågning af de forskelige skod

Savner 100 pct.-knap ved plus/minus-justering af udsædsmængde

Listepriser

Pris basismaskine:        902.100 kr.

Pris på den prøvekørte maskine:    1.471.625 kr.

Tekniske specifikationer

Arbejdsbredde, m:        6,0

Transportbredde, m:     3,0

Transportlængde, m:    9,2

Rækkeafstand korn, cm:        12,5

Max skærtryk, kg:        130

Rækkeafstand gødning, cm:  25,0

Tankkapacitet, l: 5.000

Opdeling:   60/40

Pakke/bærehjul:  425/55R17

Kommentar fra importøren

Af Christian Korsholm, Maskinhandler Indkøbsringen.   

Ønsket til et højt og fleksibelt udstyrsniveau har høj prioritet, når der kigges på ny såmaskine, blandt danske landmænd og maskinstationer. For at tilfredsstille kunderne med unikke såmaskiner, ses der ofte nogle spændende "home made" løsninger fra div. importører og forhandlere.

MI valgte, sammen med Bednar i 2018, at lave en grundig markedsundersøgelse i Danmark, for at få designet fremtidens såmaskine, hvor alverdens tænkeligt fabriksmonteret udstyr, skulle være muligt. For at kunne tilfredsstille selv den mest kræsne bruger, kom der en liste med 37 ønsker fra landmænd og maskinstationer, på deres næste såmaskine.

Tre ønsker gik igen

1. Brugervenlig og fleksibel - Maskinstationer, landmænd og ikke mindst piloterne, har et ønske om at kunne køre under alle forhold, med samme maskine. Der er behov for at man hurtig kan omstille på gødningen, fra en høj gødningsplacering på omkring 500 kg pr. ha., til samsåning med f.eks. 100 kg pr ha., eller evt. en fordeling med 80-20 % som mange ser en fordel i.

2. Rækkefstand på 12,5 cm - Økologer og frøavlere vil ofte have så lille en rækkeafstand som muligt. Det gør at rækkerne hurtigere lukker af for ukrudt, og giver også flere muligheder ved såning på hver anden sårække, f.eks ved radrensning. Etablering af udlæg på hver anden sårække tilbydes også som en fabriksløsning.

3. Lamelplanke, frontpakkerhjul og sporløsnere i samme setup.

Vi synes at PowerGears test af Bednar Omega FL giver et godt billede af en universal såmaskine, med uanede muligheder for individuelle løsninger - alle fabriksmonteret.

I den aktuelle test var der lidt udfordringer med sådybden. Vi er overbevist om, at det vil hjælpe med et bredere dybde- og trykhjul på 65 mm, så der er bedre kontrol på såskæret på de meget lette jorde.

Slange der er ført bag ud til indsåning er også tænkt til resttømning. Hvis man har en sjat i maskinen og skal skifte til en anden afgrøde, kan det blæses ud i en storsæk. Man slipper for trække maskinen hen over såsæden efterfølgende.

Tak til Helge for en fin test. Dine forbedringspunkter, er allerede på tegnebrættet hos Bednar. De lytter og er hurtige i deres udviklingsafdeling, så vi forventer opdateringer i nærmeste fremtid.