Sådan vinder du over PRRS

Sådan vinder du over PRRS

PRRS er på manges læber i de her dage, hvor en national PRRS reduktionsstrategi er offentliggjort. Målet er at reducere forekomsten af PRRS i Danmark. PRRS kan give store tab for dig, men du kan blive fri for PRRS og mindske dine tab ved at sanere din besætning. Indtil du er klar til sanering, er det vigtigt at have helt styr på smittebeskyttelsen.

Danske myndigheder og brancher ønsker, at Danmark skal reducere PRRS. En national PRRS-reduktionsstrategi er derfor netop skudt i gang. Det betyder, at du meget snart skal tage stilling til, eller være med til at tage stilling til, hvad der skal ske med PRRS i din besætning.

Baggrunden for den danske reduktionsstrategi er et ønske om at øge overlevelsen i alle aldersgrupper af grise, øge bundlinjen hos dig som producent samt sænke antibiotikaforbruget.

Frihed for PRRS-virus øger overlevelsen

PRRS er kendt for at give øget dødelighed hos pattegrise. Helt ekstremt blev det efter et udbrud med en ny PRRS-variant i sommeren 2019, der i 13 besætninger gav tæt på en fordobling af den totale pattegrisedødelighed (inklusiv dødfødte) efter smitte med PRRS og antallet af fravænnede grise faldt (Kilde: SEGES Svineproduktion notat nr. 2008).

Både i 2015 og 2013 har SEGES gennemført undersøgelser, der viste at både pattegrisedødeligheden og smågrisedødeligheden var højere i PRRS-positive besætninger. Alt andet lige vil det derfor sænke dødeligheden at blive fri for PRRS.

Frihed for PRRS-virus øger overlevelsen
Er din besætning fri for PRRS, kan dine søer få et fuldt kuld og alle patter besat. Mens søer smittet med PRRS kan få reproduktionsproblemer, som du kan mærke på din bundlinje. Dødfødte og svagtfødte grise samt omløbere er nogle af de typiske symptomer

Øget bundlinje uden PRRS

Udbruddet af PRRS i sommeren 2019 gav et tab på mindst 1730 kr. pr. årsso. Dertil kom tabet som følge af, at producenten ikke kunne sælge PRRS-negative grise og derved mistede tillæg. Tilbage i 2013 viste beregninger fra SEGES, at man ved et akut udbrud af PRRS havde et tab på op til 1059 kr. pr. årsso i tabsperioden, som var defineret indtil besætningen kom tilbage til sit før niveau.

Der er altså god økonomi i at holde sig fri for PRRS.

Lavere antibiotikaforbrug

Antibiotika virker kun på bakterier, og da PRRS er et virus, hjælper antibiotika ikke på sygdommen. Men PRRS-virus svækker grisenes immunforsvar, så de bliver mere modtagelige for smitte med sygdomme forårsaget af bakterier, og dermed medfører PRRS indirekte et højere antibiotikaforbrug. Denne sammenhæng er vist gentagende gange, eksempelvis efter PRRS-udbruddet i 2019, samt i SEGES-undersøgelser fra 2015 og 2011.

Så, alt i alt er det en ganske fornuftig beslutning at reducere forekomsten af PRRS.

Hvad er PRRS?

PRRS kan ramme både søer og grise i vækst. Derudover påvirker PRRS-virus grisenes immunforsvar, så andre infektioner nemmere kan angribe grisene og fremkalde sygdomme. Også immunsystemets evne til at reagere på vacciner er forringet i dyr smittet med PRRS-virus.

Hvis søerne får PRRS, kan de få reproduktionsproblemer, såsom:

 • øget antal omløbere
 • sene aborter/tidlige faringer
 • flere svagtfødte og dødfødte grise
 • øget dødelighed blandt pattegrisene

Hvis pattegrisene oven i PRRS, er smittet med bakterier, der kan fremkalde sygdom resultere det ofte i flere grise med f.eks. sodeksem, ledbetændelse, diarré og hjernebetændelse, som kræver behandling med antibiotika.

Vækstgrise med PRRS får luftvejssymptomer, såsom feber, pusten, nysen og evt. hoste. Det er som regel andre samtidige infektioner, der giver disse symptomer, f.eks. almindelig lungesyge (Mykoplasma) eller ondartet lungesyge (AP). PRRS forværrer også andre sygdomme, som f.eks. hjernebetændelse, ledbetændelse, diarré m.fl.

Symptomerne kan variere mellem besætninger og skabe ustabil drift, blandt andet derfor er sanering en god idé.

  "Det er meget forskelligt fra besætning til besætning, hvor mange kliniske symptomer PRRS giver. Nogle besætninger oplever ingen kliniske symptomer, mens andre får en meget høj pattegrisedødelighed under et akut udbrud.

  Uanset om PRRS virker som et problem eller ej, vil sanering for PRRS næsten altid virke som en lettelse, da dødeligheden og antibiotikaforbruget falder, samtidig med at produktionen generelt forbedres. Alt andet lige, er det meget nemmere at få en stabil drift i en besætning uden PRRS", forklarer Charlotte Sonne Kristensen, ph.d. og specialdyrlæge i Ceva.

Stabilisering eller sanering

Kontrol over PRRS kan du enten få ved at have et PRRS-stabilt sohold, dvs. at søerne har antistoffer (seropositive) mod PRRS-virus, men er fri for PRRS-virus cirkulation (PCR-negative), og man fravænner negative grise. Alternativt kan man vælge at blive helt fri for PRRS-virus gennem en sanering.

"Hvad der passer bedst i din besætning afhænger helt af, hvordan besætningen ligger geografisk i forhold til andre PRRS-smittede besætninger. Hvis der er stor risiko for nabosmitte med PRRS-virus, er det i første omgang oftest at foretrække et PRRS-stabilt sohold for at undgå reinfektion. Når situationen ud i fremtiden forhåbentligt bliver bedre, kan du igen overveje sanering", forklarer Charlotte Sonne Kristensen.

Fakta om virus og antistoffer
– se udviklingen over tid i figur 1.

Grisen har PRRS-virus cirkulerende rundt i kroppen, når den er akut smittet med PRRS-virus og kan derved smitte andre grise. PRRS-virus kan påvises ved en PCR-test, i blod, spyt og væv fra grisene. Grisens immunforsvar danner antistoffer mod PRRS-virus. Antistofferne kan måles i grisens blod, fra cirka 2 uger efter, at grisen har været smittet med PRRS-virus.


Figur 1. Påvisning af PRRS-virus og PRRS-antistoffer i grise.

Brug af vacciner til at kontrollere PRRS

Når man i et sohold skal have kontrol over PRRS, anvender man ofte modificerede levende PRRS-vacciner (MLV). Men når en gris har fået en MLV PRRS-vaccine får den cirkulation af PRRS-virus i blodet, som den kan sprede til andre grise i besætningen. Det sker ikke ved brug af dræbte PRRS-vacciner.

Vacciner kan hjælpe

De dræbte PRRS-vacciner bør bruges efter enten en naturlig smitte med PRRS-virus eller en PRRS-vaccination med en MLV PRRS-vaccine. Hvilket program der passer til din besætning, bør du grundigt udrede sammen med din besætningsdyrlæge.

Stabilisering af soholdet med komplementære PRRS-vaccinations programmer kan lade sig gøre og er netop blevet undersøgt i et nyligt offentliggjort spansk studie, som den danske dyrlæge fra Ceva Preben Mortensen har deltaget i.

God effekt af komplementært vaccinationsprogram

I Spanien er der gode erfaringer og effekt med komplementære PRRS vaccinationsprogrammer. Et stort kontrolleret spansk feltforsøg, i en besætning der ikke kunne få ro på PRRS-virus med MLV PRRS-vaccination, er netop offentliggjort.

  "Forsøget var designet til at vise, hvad en enkelt vaccination med en dræbt PRRS-vaccine 3-4 uger før faring kunne bidrage med, i forhold til MLV PRRS-vaccination som hidtil, og uden andre ændringer i driften. Dette program udelukker effekt på smittecirkulationen i soholdet på det sene vaccinationstidspunkt og kun en injektion med dræbt vaccine

  Effekten var signifikante øgninger af PRRS-virus specifikke råmælksantistoffer med længere og højere grad af beskyttelse ind i klimastaldene, samt reduktioner af dødelighed før fravænning, og PRRS-virus-cirkulation efter fravænning", forklarer Preben Mortensen, Ceva Corporate Technical Services Manager - Swine vaccines.

Med gentagende vaccinationer i et fuldt besætningsprogram viste studiet, at det var muligt at køre grisene PRRS-virus-negative gennem hele klimastaldsperioden. Så målet, at få PRRS-virus-negative grise ud af klimastaldene, er absolut opnåeligt.

Sanering ved brug af vacciner

Hvis man har en vedvarende stabil besætning, hvor alle søer har antistoffer mod PRRS-virus og der fravænnes PRRS-negative grise, er det i teorien bare at stoppe vaccination. Men inden bør du sammen med din besætningsdyrlæge, sikre dig, at der ikke er cirkulation af PRRS-virus i besætningen, og at din besætning ikke risikerer at blive smittet med PRRS-virus fra naboen.

Når vedvarende stabilitet er bekræftet, er det en god ide at sætte uvaccinerede PRRS-virus negative polte (også kaldet sentinels) ind i besætningen og følge dem regelmæssigt med blodprøver, mindst 3 gange med 1 måneds interval, før man kan sige, om saneringen er en succes.

God smittebeskyttelse er afgørende

Vacciner er en stor hjælp, når PRRS skal kontrolleres og/eller saneres. Men du kommer ikke uden om et klart fokus på optimal smittebeskyttelse, som McRebel, strikt alders-adskilt produktion (Alt ind-Alt ud) og hygiejne.

"Vaccinerne vil aldrig kunne præstere den samme effekt, hvis smittebeskyttelse er dårlig, slet ikke mod PRRS-virus. Så det er bare på med arbejdshandskerne, og tag en snak med din besætningsdyrlæge om smittebeskyttelsen i din besætning", påpeger Charlotte Sonne Kristensen.

Kanyler og andet udstyr til vaccination kan sprede PRRS-virus.

Derfor er det meget vigtigt, du skifter kanyle ofte, helst mellem hvert kuld i farestalden og hver sti hos vækstgrisene. Ved sygdomsbehandling kan det være en god ide at skifte kanyle mellem hver gris. Bruger du andet udstyr til vaccination eller medicinering, er det også vigtigt at have fokus på om det er med til at sprede smitte med PRRS-virus.

Alt udstyr til vaccination og medicinering bør du vaske og desinficere regelmæssigt.

Generelt skal du have fokus på at optimere hele hygiejnen omkring håndtering af grisene. PRRS-virus kan nemlig smitte via en lang række redskaber. Gå hele proceduren omkring håndtering af grisen efter og overvej, om der eventuelt findes alternativer. Måske er det tid til at droppe pumpen, som mange grise får i munden i løbet af en dag?

Grisen udskiller også PRRS-virus fra luftvejene, som kan spredes gennem luften og smitte andre grise (figur 2). At PRRS kan spredes via luften, var vi i Danmark faktisk de første i verden, der viste for præcis 20 år siden. Desværre gør det udfordringen med at kontrollere PRRS i besætningen sværere og gør også, at den kan spredes mellem besætninger.

Grise udskiller PRRS-virus via luftvejene
Figur 2. Grise udskiller PRRS-virus via luftvejene. Når grisen ånder ud, hoster eller nyser, udskiller den en sky af PRRS-virus, der kan smitte andre grise.

For at bryde smittekæden er det derfor meget vigtigt at gøre alt, hvad du kan for at undgå sammenblanding af grise af forskellig alder. I stedet skal du sikre så strikt sektionering som muligt. Derved kan du være med til at afbryde PRRS-smitten. Jo flere kontakter en gris har, jo flere muligheder for smitte.

"Matematiske modeller har vist, at det uden vaccination og sektionering vil tage 6 år for PRRS at dø ud i en sobesætning med 115 søer – og 80 år, hvis der er 230 søer. Så med de stigende besætningsstørrelser vi har i Danmark, er chancen for, at en besætning sanerer sig selv meget lille", påpeger Charlotte Sonne Kristensen.

Derudover, så er din besætningsdyrlæge garanteret den der kender din besætning bedst og kan rådgive dig på den bedste måde så din besætning vinder kampen mod PRRS.

Du kan også finde inspiration i vores podcast, Facebook gruppe og på vores hjemmeside