Automatisk oplæsning:

Debat: Symbolpolitik at love rent vand ved at forbyde landmænd at sprøjte

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse: Så flyt dog boringerne, sådan som folketingets partier har opfordret til.

Boringsnære beskyttelsesområder - i daglig tale BNBO - blev vedtaget for år tilbage med henblik på at beskytte grundvandet mod forurening dér, hvor drikkevandsboringer finder sted.

I "Aftale om Pesticidstrategi" kan man læse hvorledes den daværende regerings og næsten samtlige resterende partiers målsætning og beslutninger for at opretholde pesticidfrit drikkevand skal føres ud i livet.

Kommunerne skal i praksis udføre kontrollen i henhold til følgende passage i strategien:

" I fase 1 pålægges kommunerne frem til og med 2022 at gennemgå alle BNBO på landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, mhp. at vurdere behovet for yderligere indsatser som fx at flytte boringen eller at indgå aftaler om pesticidfri drift, stop for dyrkning af jorden eller egentligt opkøb af jorden."

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De seneste 10 år har det været lovpligtigt, at udlægge en 25 meters sprøjtefri beskyttelseszone rundt om alle drikkevandsboringer.

Utvivlsomt alt sammen beslutninger ud fra en nobel kongstanke om at sikre alle danskere og kommende generationer rent drikkevand.

Faktum er

Faktum er imidlertid, at godkendte pesticider anvendt på dyrkningsfladen ikke udgør en trussel imod drikkevandet. Ikke én eneste boring er de sidste 20 år sløjfet på grund af pesticidanvendelse på dyrkningsfladen. Det er imidlertid bl.a. det offentliges anvendelse af totalherbicider, der har ført til sløjfninger. Hvorfor fortæller myndighederne ikke den reelle årsags sammenhæng til danskerne?

Danskerne skal have rent drikkevand - også vore efterkommere. Det kræver imidlertid en helt anden grundighed end den holdningsmæssige fremgangsmetode, man benytter sig af ved at sætte kikkerten for det blinde øje for alle de andre stoffer, vi udleder i vores samfund. Der er utallige andre forureningskilder.

Det er helt skørt at private og det offentlige må anvende pesticider uden for dyrkningsfladen, samtidig med at landmænd ikke må anvende dem på dyrkningsfladen.

I Danmark har vi det skrappeste afprøvningssystem og godkendelsessystem for pesticider, der anvendes på dyrkningsfladen. Landmænd har gennemgået et stort pensum og bestået eksamen i anvendelse af pesticider.

Hvert fjerde år skal landmanden gennemføre obligatorisk efteruddannelse for fortsat at måtte indkøbe og anvende pesticider. Landmanden skal på markniveau føre sprøjtejournal, dvs. han skal dokumentere dato og mængde for hver eneste middel han bruger.

Biocider bliver til pesticider

Vidste du for eksempel, at når pesticider bliver blandet i maling og træbeskyttelse, så hedder de biocider. Så er det samtidig helt andre regler der gælder.

Se i tabellen nedenfor:

I 2014 udgjorde biocider 70.780 tons, mens plantebeskyttelsesmidler udgjorde 49.685 tons. Når rester af biocider findes i grundvandet bliver de betegnet som pesticider.

rich-media-1
Tabel: Arbejdstilsynet: Farlige kemikalier i Danmark.

Et falsum

Det er et falsum og symbolpolitik at bilde danskerne ind, at de får rent drikkevand, ved at forbyde landmænd at sprøjte med pesticider. Pesticiderne udgør under 3 promille af de kemiske stoffer, der bliver anvendt i det danske samfund.

Sikring af drikkevandet i Danmark

Dét man skal gøre, hvis man reelt vil sikre drikkevandet, er at etablere drikkevandsreservater, hvor den menneskelige aktivitet bliver reduceret til et minimum. Mulige områder til formålet skal fuldstændig kortlægges, og gamle punktkilder såsom lossepladser, vaskepladser og industrigrunde bør alle fjernes og renses op.

Åbenlyse paradokser

I vores daglige kontakt med landmænd, der bliver mødt af krav om BNBO og indsatsplaner er det hovedrystende at se, hvordan de skal undlade at anvende pesticider, alt imens der ingen krav er til private på naboparceller. Stærkt trafikerede veje går igennem områderne med nedsivning af vejsalt og partikler fra bildæk i grundvandet til følge. Der findes punktkilder i indvindingsoplandet osv. Det er himmelråbende, at en sådan tilgang kan finde sted i et såkaldt oplyst samfund som det danske. De stoffer i Danmark, hvis miljømæssige og biologiske påvirkning er allerbedst undersøgt, vil man forbyde,

Brug dog beføjelsen

Har kommunerne simpelthen ikke læst hvad, der står i strategiplanen?

Som det fremgår af uddraget fra "Aftale om Pesticidstrategi" er det i allerhøjeste grad også pålagt kommunerne, at undersøge muligheden for at "flytte boringen".

Kommunerne har således misforstået den egentlige tanke bag BNBO. Der skal ikke drages konklusioner på forhånd. Hvert BNBO skal gennemgås for sig.

Landmænd over hele landet mærker konsekvenserne af denne åbenlyse fejladministration.

Et eksempel til efterfølgelse

Der er dog også enkelte eksempler på at en kommune spiller efter reglerne.

Indenfor Holbæk kommune ligger Knabstrup Gods. Kommunen har udført risikovurdering mht. regelret anvendelse af godkendte pesticider på godsejerens jord og konstateret, at "der ikke er behov for yderligere beskyttelse af grundvandet inden for matriklen..." og at han "...fortsat må anvende pesticider på sin jord indenfor BNBO".

Med andre ord - denne kommune har fattet budskabet og er et godt eksempel til efterfølgelse for andre kommuner.

Det kan altså lade sig gøre at læse grundigt på tingene, foretage en risikovurdering og hvis ellers at 25 meters zonen er overholdt afstå fra at genere landets lodsejere yderligere.