Forskere fra Aarhus Universitet har i en ny rapport estimeret effekten af omlægning til økologisk jordbrug på udledningerne af klimagasser i Danmark for udvalgte konventionelle og økologiske driftsgrene.

Forskerne på Aarhus Universitet har fundet en reduktion i emissionerne pr. hektar i Danmark på 775 kg CO2-ækvivalenter ved planteavl, 3.600 kg CO2-ækv. pr. hektar ved kvægproduktion og 3.700 kg CO2-ækv. pr. hektar ved svineproduktion, når ændringer i jordens kulstofpulje indregnes, skriver DCA - Nationalt Center for Fødevare og Jordbrug ved Aarhus Universitet.

Når der tages højde for den nuværende arealmæssige sammensætning af driftsgrene inden for økologisk og konventionel produktion, estimerer forskerne en generel lavere emission fra økologiske arealer på mellem 1,2 og 2.0 ton CO2-ækv. pr. ha afhængig af metoden til fastlæggelse af arealfordeling, når ændringer i jordpuljen indregnes, skriver DCA.

- Formålet med rapporten til Landbrugsstyrelsen var at estimere, hvordan en øget andel økologisk jordbrug vil påvirke udledningen af klimagasser per hektar landbrugsjord i Danmark, fortæller forklarer seniorforsker Troels Kristensen fra Institut for Agroøkologi.

- Vores udgangspunkt var den nuværende produktionspraksis og omfang. Vi har beregnet både en generel klimaeffekt og specifikke klimaeffekter for omlægning til økologi indenfor typiske driftsgrene. Et afgørende forhold er her, hvilke typer af konventionelle arealer, der omlægges til økologi. For eksempel har planteavl generelt markant lavere udledning end arealer med tilhørende husdyrproduktion, fortæller seniorforskeren.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi fandt således, at 1/3 af de nye økologiske arealer med tilhørende mælkeproduktion var omlagt fra konventionel planteavl, hvilket bevirker, at udledningen stiger per hektar, modsat den generelle forskel mellem konventionel og økologisk mælkeproduktion, forklarer Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi.

Ud over estimaterne for udledningen pr. hektar var et vigtigt delformål i opgaven fra Landbrugsstyrelsen at belyse, hvordan økologisk produktion i dag er repræsenteret i den nationale emissionsopgørelse og basisfremskrivning.

Klimagasser

Der er ingen regler eller love i Danmark, der direkte bevirker en forskel i udledningen mellem konventionelt og økologisk jordbrug, men indirekte kan generelle regler som krav til efterafgrøder, staldindretning, opbevaring og udnyttelse af husdyrgødning, samt de økologiske regler omkring fodring, ifølge forskerne, påvirke udledningen. Udledningen i landbrugssektoren er metan, der primært er knyttet til dyrenes omsætning af foder og lattergas, som er knyttet til omsætning af kvælstof i hele kæden fra husdyrenes udskillelse af gødning til udbringning af handels- og husdyrgødning på marken. Hertil kommer bidrag fra omsætning af kulstof i jordpuljen og udledninger fra energiforbruget.

Læs mere om rapporten og klimagasser.