Agri Nord er bekymret for de områder, som landets kommuner vil have, der skal tages særlige naturhensyn til i fremtiden.

Landets kommuner arbejder med at udpege områder på et nyt Grønt Danmarkskort, hvor der i fremtiden skal tages særlige naturhensyn, skriver Agri Nord i en pressemeddelelse.

Agri Nord er i den forbindelse bekymret for landbrugets udviklingsmuligheder.

Agri Nord har tidligere givet høringssvar til de overordnede retningslinjer for Grønt Danmarkskort og holder løbende øje med de lokale udpegninger. Senest er der givet høringssvar til Viborg Kommunes forslag, som kan læses herunder:

Agri Nord har modtaget en indkaldelse til idéer og forslag til planlægning for Grønt Danmarkskort i Viborg kommune. Vi sætter pris på at være med i denne fase og sende hermed vores input.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Agri Nord forventer at der tages højde for alle eksisterende husdyrbrug. Herunder også husdyrbrug med en ældre godkendelse som derfor måske ikke figurer i for eksempel husdyrgodkendelse.dk.

I "Fælles løsninger -for natur og landbrug" gør Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevare sig tanker om hvordan ny natur ikke skal kunne udløse specifikke ammoniakkrav til eksisterende landbrug.

Disse tanker er endnu ikke indarbejdet i lovgivning, men er tanker der bør tages med i planlægningen.

I henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug" kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde fastsætte krav til maksimal deposition med ammoniak på naturtyper i Natura 2000, der ikke er kategori 1 eller 2 natur samt for kategori 3 natur.

Ved kategori 3 natur skal kommunen acceptere 1 kg N/ha, men er der er en deposition over dette, kan kommunen lave en vurdering af hvor meget ammoniak, naturområdet kan tåle. I disse tilfælde skal kommunalbestyrelsen anvende kriterierne i §36 stk. 5. Afstanden mellem husdyrbrug og natur er afgørende da depositionen falder eksponentiel med afstanden.

Ved blandt andet at udlægge naturområder og økologiske forbindelser nær eksisterende husdyrbrug, vil dette kunne hindre en godkendelse af for eksempel en ændring af stalde eller dyrgrupper på et eksisterende husdyr-brug.

I den politiske aftale om Grønt Danmarkskort fra 2016 står der "Kommunernes udpegninger af potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort indebærer ikke i sig selv, at der stilles nye krav til landbruget om naturbeskyttelse. Der lægges således vægt på, at kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger ift. udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme, for eksempel til udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggelse".

I Agri Nord ser vi gerne, at der i Viborg kommunes planlægning af det Grønt Danmarkskort tilgodeser ovenstående forhold så fremtidige godkendelser af ændringer i eksisterende husdyrbrug ikke hindres.