Med det ændrede værdiansættelsescirkulære ændres blandt andet hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 %, påpeger Patriotisk Selskab.

Siden 1982 har vi haft et cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning, som har givet tryghed ved for eksempel familiehandler og generationsskifter, skriver Patriotisk Selskab i en pressemeddelelse.

I forbindelse med de kommende nye ejendomsvurderinger er der blevet udsendt et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære, der skal erstatte det fra 1982:

- Med cirkulæret fra 1982 kan værdien af en ejendom som hovedregel fastsættes til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 %, hvilket giver næste generation bedre mulighed for at overtage ejendommen. Men i det ændrede cirkulære foreslås det blandt andet at ændre plus/minus 15 %-reglen til en plus/minus 20 %-regel. Umiddelbart lyder det tillokkende og som noget, der med fordel kan ventes på. Det er dog ingenlunde sikkert, konstaterer juridisk seniorkonsulent Claus Munk fra Patriotisk Selskab.

rich-media-1
Juridisk seniorkonsulent Claus Munk fra Patriotisk Selskab. Foto: Patriotisk Selskab.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tvivl om ny plus/minus 20 %-regel

Hans kollega chefkonsulent Michael Mortensen supplerer:

- For det første skal de 20 % ses i sammenhæng med, at ejendomsvurderingerne måske bliver højere. For det andet følger der en undtagelse med om "særlige omstændigheder - det vil sige, at skattestyrelsen kan se bort fra de plus/minus 20 %, hvis der foreligger 'særlige omstændigheder'. Det er en klar stramning i forhold til tidligere.

Skattestyrelsen har desuden sendt et udkast til et såkaldt styresignal i høring vedrørende spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved 'særlige omstændigheder':

- Udkastet lægger ikke op til nogen udtømmende opregning eller anden form for afgrænsning af, hvad der kan udgøre 'særlige omstændigheder'. Der vil derfor, ved det enkelte generationsskifte, være stor usikkerhed om, hvorvidt plus/minus 20 %-reglen overhovedet gælder. I forhold til overdragelser i levende live finder Skattestyrelsen ikke, at Landsskatterettens praksis giver noget egentligt retskrav på at kunne anvende plus/minus 20 %-reglen. Hvis styresignalet ender med at danne baggrund for den endelige, fremtidige praksis, vil det hermed blive meget uforudsigeligt, om plus/minus 20 %-reglen kan anvendes ved generationsskifter, fortæller Claus Munk.

Der lægges op til, at det ændrede cirkulære skal træde i kraft den 1. juli 2020, men det er uvist, hvornår styresignalet vil gælde fra, skriver Patriotisk Selskab.

- Alt i alt er der lagt op til et klart brud på den nuværende mulighed for forudberegnelighed ved generationsskifter m.v., afslutter Michael Mortensen.