Syddansk Universitet har undersøgt potentialet for produktion af bæredygtig biogas i Danmark og dokumenterer, at der er potentiale til at fortrænge hele det danske naturgasforbrug.

De danske biogasanlæg kan levere biogas nok til at dække det store behov for grøn gas, som regeringens klimapartnerskaber meldte ud midt i marts.

Det viser en ny rapport, som Syddansk Universitet har udarbejdet for Energistyrelsen.

- Det er glædeligt, at der nu ligger en stærk dokumentation for, at den danske biogassektor kan levere tilstrækkeligt med bæredygtig biogas til at dække behovet både i energisektoren, industrien og transportsektoren, siger Henrik Høegh, formand for Biogasbranchen.

Samtidig konstaterer han med tilfredshed, at den danske biogas er yderst bæredygtig, da den primært er baseret på husdyrgødning og restprodukter fra fødevareindustri og husholdninger. Under fem procent af biomassegrundlaget er energiafgrøder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Samlet viser rapporten et potentiale på 94 petajoule biogas, hvilket svarer til det aktuelle naturgasforbrug.

Rapporten dokumenterer samtidig et stort uudnyttet potentiale for biogas baseret på husdyrgødning, der giver et særligt højt bidrag til at nå målene på klimaområdet. Det har den udfordring, at et stort vandindhold i gylle kræver, at der iblandes mere tørre biomasser. På de store fælles biogasanlæg anvendes restprodukter fra fødevareindustrien samt kildesorteret husholdningsaffald. De mindre gårdbiogasanlæg løser til en vis grad problemet ved at supplere gyllen med energiafgrøder.

Under halvdelen af det tilladte

- Som det fremgår af rapporten, ligger anvendelsen af energiafgrøder på under halvdelen af de tilladte 12 procent, hvilket er meget tilfredsstillende - specielt fordi energiafgrøderne understøtter afgasning af gylle og dermed bidrager til at opnå betydelige drivhusgasreduktioner, siger Henrik Høegh.

Rapporten peger på, at der er et stort fremtidigt potentiale i at anvende halm og græs til at øge tørstoffet i husdyrgødningen, men også at det kræver en markant udvikling af biogasteknologien.

- Selv om der i branchen arbejdes hårdt for at udvikle nye løsninger og teknologier, så er halm en både dyr og besværlig råvare. Meget få af de eksisterende biogasanlæg er indrettet til at håndtere halm og græs, hvorfor det ikke er en hverken teknisk eller økonomisk let løsning at erstatte energiafgrøderne med disse biomasser. Inden for de næste par år forventer vi, at biogassen har ryddet fuldstændig op i de organiske restprodukter fra fødevareindustrien og det kildesorterede affald fra husholdningerne. Derfor vil de fremtidige biogaskoncepter blive udviklet til at håndtere husdyrgødning, halm og græs, oplyser Henrik Høegh.