Nedskrivninger på landbrug blev lavere end i 2018, men udgør fortsat den største andel af nedskrivningerne.

Vestjysk Bank realiserede i 2019 et resultat efter skat på 478 millioner kroner. Resultatet er positivt påvirket af salg af aktier i Sparinvest Holdings SE og yderligere aktivering af udskudt skatteaktiv.

Resultatet er negativt påvirket af en værdiregulering på domicilejendomme som følge af en reduktion i lejeværdien samt øgede omkostninger til investeringer i IT til sektor- og lovopgaver. Nedskrivningsbehovet er generelt på et lavere niveau end i 2018, og banken ser resultat efter skat i 2019 som "samlet set meget tilfredsstillende".

I 2019 udgjorde nedskrivninger på blandt andet udlån og tilgodehavender 64 millioner kroner, og det er en væsentlig reduktion i forhold til 2018, hvor denne post beløb sig til 186 millioner kroner i 2018.

Banken oplyser dog, at nedskrivninger på landbrug fortsat udgør den største andel af nedskrivningerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forventninger til 2020

Vestjysk Bank forventer et resultat efter skat i niveauet 250-300 mio. kroner. Der er dog aktuelle usikkerheder om udviklingen i verdensøkonomien og særligt udviklingen i afregningspriserne på landbrugsvarer. En væsentlig negativ udvikling kan påvirke størrelsen af bankens nedskrivninger.

Vestjysk Bank har i lighed med andre pengeinstitutter indført negative renter for private kunder med virkning fra 15. februar 2020 for pensionsmidler over 10.000 kroner i indestående og pr. 15. marts 2020 for frie midler over 500.000 kroner i indestående. Effekten af dette er indregnet i forventningerne til 2020 og banken følger udviklingen i sektoren nøje på dette punkt.