Det er nødvendigt med flere målinger - også set i lyset af de nyeste justeringer omkring tal for næringsstofudledning, mener Carsten Søborg, Næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug.

Aarhus Universitet fortjener ros og stor tak for justeringen og nyvurderingen af kvælstoftabet til de marine områder.

I stedet for tak får Universitet på puklen af bl.a. miljøminister Lea Wermelin. Ministeren burde i stedet takke Universitet for rettidig omhu, der er en af grundpillerne i vort demokrati.

Måske er ministerens voldsomme reaktion blot et udtryk for, at ministeriets miljøpolitisk korthus for alvor er begyndt at vakle? For sådan reagerer og taler man vel kun, når man ikke selv har rent mel i posen! For det har ministeren nemlig ikke. Ministeren ved, at hun sidder med et miljøpolitisk korthus, der kun findes på ministeriets brevpapir og ikke i den virkelige verden.

Ministeren ved eller burde også vide, at målestationer hidtil kun har dækket omkring 60% landet. I de senere år er der kommet lidt flere stationer til, men i store dele af landet, er der stadig ikke målestationer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til den umålte del af landet hører landbrugsområderne nordvest for Ålborg med Limfjorden som recipient. Med de sidste talkorrektioner fra Universitetet er der stadig ikke rettet op på fejl i og fra dette område.

Det er miljøministeriet og dermed miljøministeren, der har ansvaret for disse målestationer. Hvorfor medtages resultaterne ikke herfra?

Igennem en del år er der i oplandet nordvest for Ålborg uden styrelsen blevet gennemført en række kvælstofmålinger på landbrugsjord med Limfjorden som recipient.

På mit eget landbrug viser dagligt validerede målinger fra de sidste 4 år et kvælstoftab på 6 kg N/ha/år til Limfjorden. Og det er fra marker uden efterafgrøder. Målingerne er udført af Århus Universitet. Tallene er blevet fremvist for fødevareminister Mogens Jensen på et stort møde i Åbybro med over 200 tilhører - uimodsagt.

Ser vi på de N-koncentrationer, der er i vore vandløb med udløb i Limfjorden, eksempelvis Ryaa, så er niveauet her meget lavere end, hvad niveauet er i vandløbene syd for fjorden. Alligevel bliver oplandene nord og syd for fjorden stadig slået sammen i den seneste Novanarapport. Det må der rettes op på ? nu.

Med et valideret kvælstoftab på 6 kg N/ha/år til Limfjorden er vi under det niveau, der er målet i vandområdeplanen! Der er ikke mere at komme efter hos os! Vi melder hus forbi - også hvad angår efterafgrøder! Det mål, man har sat for os i landbruget, er jo opfyldt - hvad mere ønsker ministeren?