Næstformanden for BL sætter fokus på miljøministerens forslag til nye stramninger om den knæsatte dyrkningsret på §3 arealer.

Regeringen har nu barslet med et nyt indgreb overfor landbruget. Et indgreb, der også denne gang giver ringere vilkår for visse naturtyper samtidig med det begrænser landmandens muligheder på sin egen jord. Det virker grundlovsstridigt.

Det drejer sig om de såkaldte §3 arealer - det vil sige beskyttede naturtyper - som ferske enge, overdrev, strandenge og strandsumpe, heder, søer og vandhuller, vandløb, samt moser, kær og lignende

Mange af disse arealer har ikke landbrugsmæssig interesse. Andre er dyrkede og bliver anvendt som afgræsningsareal. Hidtil har reglen været, at man må fortsætte den drift, der var på arealet inden 1992. Mange af disse §3 områder er afgræsningsarealer eller slåede græsarealer, der har været omlagt i bestemte intervaller. Mange af vore sjældne blomster trives på disse arealer. Hvis disse græsarealer fremover ikke må gødes, forsvinder græsningsværdien og de vil derfor ikke længere blive afgræsset. Det betyder, at området vil skifte karakter og mange af de sjældne arter - bl.a. orkideer - vil uddø, fordi nye arter rykke ind, og udkonkurrerer dem. På den måde vokser arealet selv ud af §3 - er det mon formålet?

Andre §3 arealer har været dyrkede. Det gælder for blot omkring 10% af §3 arealerne, at de har været gødet - det er ikke disse arealer, der redder vores natur.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hverken omlægning af græsarealer eller almindelig landbrugsdrift kan nu fortsætte på §3 arealer. Der er tale om et indgreb i dyrkningsretten på privat ejendom. Et sådant indgreb bør erstattes fuldt ud.

Den røde regering og dens støttepartier opfører sig, som om den socialistiske revolution er gennemført og den private ejendomsret ophævet - således at de fuldstændigt kan bestemme, hvad der skal ske på privat ejendom samtidig med de stadig vil opkræve ejendomsskatter. Regeringen regner således med at de kan få i både pose og i sæk - både skatter og råderet. Den går ikke.

Alt dette sker under dække af grøn omstilling - uden de behøver at føre skygge af bevis for at det hjælper naturen og miljøet. Det er ren feel-good lovgivning. Bæredygtigt Landbrug vil imødegå forslaget med alle forhåndenværende midler, eventuelt også med retlige skridt.

For hvad er formålet: Vil man fiske stemmer? Vil man bilde vælgerne ind, at man beskytter naturen? Vil man bare byde over, så man laver natur i metervis uden kvalitet? Eller vil man bare vise sit bagland, at man har magt over landbruget. Intelligent lovgivning er det ikke.